Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İktisat Enstitü Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
Tez Başlığı
Tez Yazarı
Danışman
Mezuniyet Yılı
Anahtar Kelimeler
Özet
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi (1980-2005)
Coşkun Karaca
Doç.Dr. Hasan Vergil
2008
Uluslararası Sermaye Hareketleri, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar,
Portföy Yatırımları
1980’lerden sonra özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal serbestleşme çabalarıyla ortaya çıkan
uluslararası sermaye hareketleri bir taraftan kısa vadeli sermaye hareketleri olarak nitelenen sıcak paranın
dolaşımını hızlandırırken diğer taraftan portföy yatırımları ve uluslararası doğrudan yatırımların ülkelere girişine
zemin hazırlamıştır. Sermaye akımlarının ülkelere girişi ekonomik büyümenin en önemli kaynağı olan sermaye
birikimini sağlarken içsel büyüme modelleri ile açıklanan ve büyüme üzerinde dolaylı etki gösteren teknik bilgi
ve beşeri sermaye gibi büyüme dinamiklerini de harekete geçirmiştir.
Bu çalışmada 1980-2005 döneminde 25 gelişmekte olan ülkedeki kısa vadeli sermaye hareketleri, portföy
yatırımları ve uluslararası doğrudan yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri yöntemi ile
analiz edilmiştir. Yapılan altı ayrı tahmin sonucunda kısa vadeli sermaye hareketlerinin gelişmekte olan
yirmibeş ülkede ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi görülürken; portföy yatırımları ve uluslararası
doğrudan yatırımların bu ülkelerin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisi pozitif olarak bulunmuştur.
Download