ilk halka arz izahname örneği

advertisement
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU
I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER
A. GENEL BİLGİLER
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Diğer
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
100.000.000 (yüzmilyon) TL
10.000.000.000 (onmilyar) Pay
500.000.-(beşyüzbin) TL
Fon’un Unvanı
Fon’un Türü
Fon’un Adı
Fon Tutarı ve Pay Sayısı
Avans Tutarı
B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kuruluşa İlişkin Kurul Karar
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
İlanı
TARİH
19.06.2008
03.07.2008
07.07.2008
NO
17 / 672
B.02.1.SPK.0.15- 598
58352-2008
11.07.2008
7103
TARİH
20.10.2008
24.10.2008
07.11.2008
NO
115/1002
86655-2008
C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ
İzanhname Kurul Kararı
İzahname Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tescil
İlk Halka Arz Tarihi
A. FON KURULU ÜYELERİ
Tunç Erdal
Fon Kurulu Başkanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İnce
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Arzu Odabaşı
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ali Ekrem Haznedar
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
A. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Murat İnce
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Özcan
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON MÜDÜRÜ
Berna Sema Yiğit Sevindi
E. FON DENETÇİSİ
Beyhan Tuncay
1
II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ
31/12/2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
99,259,995
Birim Pay Değeri (TRL)
0.020371
Yatırımcı Sayısı
71,781
Portföy Dağılımı
Borçlanma Araçları
68.18%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
67.06%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları
1.12%
Vadeli Mevduat
22.18%
Paylar
6.53%
- Holding
2.56%
- Otomotiv
1.08%
- Kimyasal Ürün
0.96%
- İnşaat, Taahhüt
0.78%
- Cam
0.58%
- Bankacılık
0.57%
Ters Repo
2.08%
VIOB Teminat
1.03%
III.
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde
belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem
de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.
Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket
eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör
tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; dövize,
yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım
ile hedefine ulaşmaya çalışır.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan
türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon portföyüne yatırım stratejisi
doğrultusunda, taşıdığı hisse senedi ve/veya döviz pozisyonundan korunma amacıyla Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Borsası’nda var olan ya da yeni açılacak olan kontratları dâhil edilebileceği gibi, endekslerin
ve/veya dövizin yukarı veya aşağı gitmesi yönündeki beklenti nedeniyle de bahsi geçen vadeli işlem
2
sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle nedeniyle
maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz
Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15’ini geçemez.
Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün
%10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının / ortaklık varantlarının toplamı ise
fon portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile borsada
gerçekleştirilen türev araç işlemlerinde aynı varlığa dayalı sözleşmelerde alınan ters pozisyonlar
netleştirilir.
Fon stratejisine ilişkin Karşılaştırma Ölçütü bilgileri tabloda sunulmaktadır:
Fon Adı
Karşılaştırma Ölçütü
Cigna Finans Emeklilik ve
Hayat A.Ş.
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
% 85 BIST – KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksi 365 Gün,
% 5 BIST-100 Endeksi,
% 5 BIST - KYD Repo Brüt Endeksi,
% 5 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma
Araçları Endeksi (Sabit),
* Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
IV.
FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
31.12.2016 tarihi itibariyle fonun fiyatı 0.020371 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2016-31.12.2016
tarihleri arası fonun getirisi 7.39 %’dir.
01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü getirisi 10.26 % olarak
gerçekleşmiştir.
GEÇMİŞ GETİRİLER
SAYILMAZ.
GELECEK
DÖNEM
DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ
YATIRIM ARACI
ADI
GETİRİ
ORANI (%)
3
PERFORMANSI
İÇİN
BİR
GÖSTERGE
XU100
KYD182
KYD365
KYD547
KYD91
KYDON_BRUT
KYDTUFEX
KYDTUM
KYDUZUN
KYDOSTS
EURO
AMERİKAN
DOLARI
KYDALTIN_A
KYDMEV1AY_TL
8.94
10.66
10.26
10.68
9.79
9.25
9.15
9.43
7.94
10.52
16.52
20.60
31.67
9.79
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE PORTFÖY YAPISI
V.
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda
belirtilen kararlar alınmıştır.
1- Fon hizmet birimi, fon denetçiliği maddesinde
2- Fonun yatırım stratejisi (Değişikliklerin uygulama tarihi 02.01.2017 dir)
3- Fon portföyünde yer alacak para ve sermaye piyasası araçları (Değişikliklerin uygulama tarihi
02.01.2017 dir)
VI.
FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
ilişkin
bilgilere
https://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik-kamu-bilgilendirme-formlari fonların kamuyu sürekli
bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Murat İnce
Fon Kurulu Üye
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üye
4
Download