DERS BİLGİLERİ

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
Tefsir III
ILH 303
5
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynakları
kavratmaktır.
İsra suresi temel kaynaklardan istifade ederek tefsir edilecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tefsir metotlarından ayetleri her yönüyle inceleme
metodunu kullanır.
2) Ayetlerin tefsirinde dirayetin yanında rivayeti de ihmal
etmez.
3) Tefsir ederken özellikle kelimelerin yapısını ve
taşıdıkları farklı anlamları tespit eder.
4) Ayetlerle doğrudan ilgisi olmayan yorumlardan uzak
durur.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
1,2
1
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Tefsir metotlarından kısaca bahsedilip takip edilecek metot ve
dersin kaynakları hakkında gerekli bilgilendirme
2
İsra sûresinin önemi ve Tevrattaki on emirle mukayesesi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
İsra-Mirac muizesi, bu olayın ruh-bedenle olup-olmadığı
hususundaki tartışmalar.
Âhirete inanmayanları bekleyen kötü son, insanın aceleci
olması, kainattaki bazı olaylara dikkatlerin çekilmesi.
Ferdi mesuliyet, fetret ehli, emr-i bi´l-marufun önemi, dünyaahiret dengesi, amellerde makbul olma şartları konularını içeren
15-22. âyetlerin tefsiri
Yalnızca Allah´a ibadet, ana-babaya saygı, onlara iyilik etme,
yaşlandıklarında ihtiyaçlarını karşılama, azarlamama, tatlı söz
söyleme, rahmet duası yapma, sıla-i rahimde bulunma
konularını içeren 23-26. âyetlerin tefsiri
Akrabaya ve yolculara iyilik, infakta orta yol, müslümanların
uymaları gereken önemli bazı kuraları içeren 25-41. âyetlerin
tefsiri
Vize Sınavı
Kainattaki mükemmel nizamın Allah´ın birliğini göstermesi,
müşriklerin ahireti inkarı; Batıl tanrıların acizliği gibi konuları
ihtiva eden 42-55. âyetlerin tefsiri.
Mucize göstermenin hikmeti, Âdem-İblis kıssası ve şeytanın
insanları aldatma yolları.
İnsanın evrendeki yeri, insanın akibeti ve Hz. Peygambere karşı
çıkanların sonu konularını ihtiva eden 70-77. âyetlerin tefsiri
Namazın emredilmesi, sabah namazının önemi, teheccüd
namazı gibi konuları ihtiva eden 78-81. âyetlerin tefsiri
Kur´ân´ın müminlere şifa ve rahmet olması, insanın nimetler
karşısındaki durumu.
Hz. Musa´ya verilen dokuz mucize, Kur´ân´ın hak olarak
indirilmiş olması, Kur´ân´ın peyderpey nüzulü, her türlü
hamdin Allah´a mahsus oluşu konularını ihtiva eden 101-111.
âyetlerin tefsiri
İsra Sûresinin genel anlamda ele aldığı konuların
değerlendirilmesi
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ön Hazırlık
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
[1] Taberi, İbn Cerir. (1979): Camiu´l-Beyan. Beyrut.
[2] İbn Kesîr, (1981): Tefsîru´l-Kurâni´l-Azîm, Beyrût: Daru´l-fikr
[3] Şevkânî, M. (1992): Fethu´l-kadîr el-camii beyne fenneyir-rivâyeti ve´ddirâyeti. Beyrût: Darul-fikr.
[4] Zemahşerî, M. (ts): el-Keşşâf an hakâiki´t-tenzîl ve uyûni´l-ekâvîl. Kahire:
Şirketu Mustafa el-babî el-halebî.
[5] Alûsî, M, (1978) Rûhu´l-Meânî fî Tefsîri-Kur´âni´l-Azîm ve´s-Seb´i´l-Mesânî,
Beyrut: Dârul-fikr, Beyrût.
[6] İbn Aşûr, Muhammed, (1984): et-Tahrîr ve-Tenvîr, Tunus: ed-Dârut-Tunisiyye.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde
yorumlar.
2
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini
sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı
dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak
ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
X
X
3
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri,
hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri,
yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.
X
4
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel
konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku
ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.
X
5
İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil
çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir.
6
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve
çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.
7
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi
hakkında bilgi sahibidir.
8
Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde
ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
9
Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan
değerlendirebilir.
10
İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye
sahiptir.
11
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan
değerlendirebilir.
12
X
X
X
X
X
X
Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.
X
13
Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
14
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15
X
X
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
16
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
X
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
17
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme öğrenme sürecini planlama.
18
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi
teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
19
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
20
X
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde X
kullanma
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
1
5
5
Kısa Sınav
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
1
15
15
86
2,86
3
Download