Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

advertisement
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Hemşirelikte Etik
HEM305
3. Yıl/5. Yarıyıl / Güz
2
0
0
2
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Grup Tartışması, Beyin Fırtınası.
Bu dersin amacı; öğrencilerin hemşirelik mesleğini ilgilendiren temel etik konular ve bazı etik durumlar ile
ilgili bilgilenmelerini sağlamaktır.
Etik ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri açıklayabilme
Ahlaki gelişim sürecini kavrayabilme
Etik sorun özelliklerini kavrayabilme
Dersin öğrenme Etik sorunları diğer sorun kümelerinden ayırabilme
çıktıları
Hemşirelikle ilgili etik kodların önemini fark edebilme
Etik duyarlılık kazanabilme
Hemşirelik uygulamaları alanında etik karar verebilme
Sağlık bakım sistemi içinde oluşan etik sorunları analiz edebilme
Bu ders;
Hemşirelikte etiğin önemi ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları ve hasta hakları, Etik, Ahlak ve Deontoloji
kavramları Mesleki etik kodlar, Etik ilkeler, Etik yaklaşımlar, Etik sorun özellikleri, Bilimin gelişimi(Araştırma
Dersin içeriği
ve yayın etiği), Özel etik konular, Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, Profesyonel hemşirelik,
Hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, Etik literatür sunumu, Etik Vaka analizleri sunumu
konularını içerir.
1. Oğuz Y.N., Tepe H., Buken N.Ö., Kucur D.K.Biyoetik Terimleri Sözlüğü. Türkiye Felsefe Kurumu.
Kaynaklar
Meteksan Anonim Şirketi. Ankara. 2005. 2. Erdemir A
Dersin amacı
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Hemşirelikte etiğin önemi ve tarihsel gelişimi
2. Hafta
İnsan hakları ve hasta hakları
3. Hafta
Etik, Ahlak ve Deontoloji kavramları Mesleki etik kodlar
4. Hafta
Etik ilkeler
5. Hafta
Etik yaklaşımlar
6. Hafta
Etik sorun özellikleri
7. Hafta
Bilimin gelişimi (Araştırma ve yayın etiği),Özel etik konular
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler
10. Hafta
Profesyonel hemşirelik
11. Hafta
Hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslarası kuruluşlar
12. Hafta
Etik literatür sunumu
13. Hafta
Etik Vaka analizleri sunumu
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

2
Download