ebu ishak-ı isferânî

advertisement
Sorularlarisale.com
EBU İSHAK-I İSFERÂNÎ
Tam adı Ebû İshak Rüknüddin İbrahim bin Muhammed bin İbrahim el-İsferânî’dir.
Nîşâbur ile Cürcân arasında bulunan İsferâyin’de dünyaya geldi. Ehl-i Sünnet Eş’arî
ekolünün en büyük kelâm âlimlerindendir. Genç yaşta Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin
öğrencisi Ebü’l-Hasan el-Bâhilî’den kelâm ve fıkıh dersleri aldı. Ayrıca Ebû
Muhammed ed-Da’lec, Ebû Bekir el-İsmâilî ve Ebû Bekir Muhammed bin Yezdâd
başlıca diğer hocaları arasındadır. Kendisinden ise Abdülkahir el-Bağdadî, Ahmed
bin Hüseyin el-Beyhâkî ve Abdülkerim bin Hevâzin el-Küşeyrî gibi âlimler ders aldı.
Ebû İshak el- İsferânî, fıkıh, hadis ve kelâm ilimleriyle meşgul olmuş, fıkıhta
müctehid âlimlerden kabul edilmiştir. Ancak onun hayatında kelâm ilmi önemli bir
yer tutar. Eş’arî ekolünün görüşlerini benimseyen bir âlim olarak, Ebü’l-Hasan elEş’arî’den sonra aynı ekol içerisinde en büyük âlim olarak kabul edilir.
Bir Ehl-i Sünnet kelâm âlimi olarak İsferânî, Mu’tezile âlimleriyle yapmış olduğu
tartışmalardan hep gâlip geldiği ifade edilmektedir. Kuşeyrî’nin naklettiğine göre
İsferânî’nin derslerine katılanlar, onun ilmî ve ahlâkî şahsiyetinden etkilendiklerini
ve sanki yeniden Müslüman olmuş gibi duyguya kapıldıklarını söylemişlerdir.
Kelâm ilmine dair en büyük eseri el-Câmi’ fî usûli’d-Dîn ver’red ale’l-Mülhidîn adlı
eseridir. Diğer önemli eserleri Akîde, Nûrü’l-Ayn fî meşhedi’l-Hüseyn, Edebü’l-Cedel
ve Şerhu’l-Füru’dur.
Ebû İshak el-İsferânî, Nîşâbur’da ölmeyi istediğini ifade etmiş ve bunu söyledikten
beş ay sonra bu şehirde vefat etmiştir (M. 1027).
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download