2007 SĠVAS TOPLANTISI (29-30 Haziran 2007)

advertisement
2007 SĠVAS TOPLANTISI (29-30 Haziran 2007)
I. DUYURU
CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVAS ĠLÂHĠYAT
FAKÜLTESĠ
ĠLÂHĠYAT FAKÜLTELERĠ KELÂM ANABĠLĠM DALI
XII. EĞĠTĠM -ÖĞRETĠM MESELELERĠ KOORDĠNASYONU
TOPLANTISI VE SEMPOZYUMU
Tertip Heyeti Başkanlığından-1
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen XI. Kelam
Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısında alınan karar gereğince İlâhiyat
Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı XII. Eğitim-Öğretim Meseleleri
Koordinasyonu Toplantısı ve “İslam’da Âhiret İnancı” konulu Tartışmalı
İlmî Toplantı 29-30 Haziran 2007 yılında fakültemizde gerçekleştirilecektir.
Toplantının Süresi
Cuma sabahı başlayıp Cumartesi akşamına kadar sürecek olan
toplantıda bir yarım günde Kelâm ana bilim dalının eğitim-öğretim
meseleleri üzerinde durulacak, üç yarım günde ise “İslam’da Âhiret
İnancı”konulu Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilecektir. Pazar günü için
de tarihi ve turistik yerlere gezi programı düzenlenecektir.
Kelâm Anabilim Dalının Eğitim-Öğretim Meseleleri
Cuma öğleden önce Kelâm anabilim dalının lisans ve lisansüstü
programlarını müfredat, tezler ve karşılaşılan problemler çerçevesinde ele
alan en az iki tebliğ hazırlanmalıdır. Konular etraflıca tartışıldıktan sonra
üzerinde ittifak edilen temel tespit ve teklifler İlâhiyat fakülteleri
dekanlıklarına bir rapor halinde sunulacaktır. Tebliğler ve ilgili müzakereler
de sempozyum kitabında basılacaktır. Bu konularda da bildiriler bekliyoruz.
“Ġslam’da Âhiret Ġnancı” Konulu TartıĢmalı Ġlmî Toplantı
KTÜ Rize İlâhiyat Fakültesinde yapılan toplantıda da kararlaştırıldığı
gibi 2007 yılında yapılacak olan ilmî toplantı atölye çalışması şeklinde
gerçekleştirilecektir. Cuma öğleden sonra bir ve Cumartesi iki olmak üzere
üç yarım gün için hazırlanmış olan üç tebliğ (çerçeve metin) sunulup
tartışılacaktır.
Konu bir kişi tarafından hazırlanıp sunulduktan sonra toplantıya katılan
herkes tarafından etraflıca tartışılacak, kaydedilen müzakereler daha sonra
çözülüp basılacaktır.
Sunulmasına karar verilen tebliğler dışında seçici kurulca beğenilen
(yayınlanması uygun bulunan) diğer tebliğlerin de yayın aşamasında
değerlendirilmesi
düşünülmektedir.
Sempozyum
oturumlarında
gerçekleştirilecek tartışmanın konu başlıkları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Bu çerçevede sempozyuma tebliğ ile katılmak isteyenlerin iki sayfayı
(500 kelimelik) geçmeyecek şekilde hazırlayacakları tebliğ özetlerini en
geç 01 ġubat 2007 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-mail adreslerinden
birine göndermeleri gerekmektedir.
“Ġslam’da Âhiret Ġnancı” Konulu TartıĢmalı Ġlmî Toplantıda Ele
Alınması Ġstenen Konular
1. İslâm Düşüncesinde Âhiret İnancının Temellendirilişi
2. Dinî Hayatın Bütünlüğü Açısından Âhiret İnancının Psikolojik
Temelleri
3. Modern Batı Düşüncesinde Âhiretle İlgili Felsefî Tartışmalar
(Not: Sunulacak tebliğler Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
gerçekleştirilen XI. Kelam Anabilim Dalı koordinasyon toplantısında
belirlenen seçici kurul tarafından belirlenecektir.)
Sekreterya:
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAġ
Cep: 0544-5650330.
Fakülte: 0346 2191010/1855
e-mail: [email protected]
Doç. Dr. Metin ÖZDEMĠR
Cep: 0536-5523894
Fakülte: 0346.2191010/1871
e-mail: [email protected] , [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAKTIR
Cep: 0542-6452891.
Fakülte: 0346 2191010/1858.
e-mail: [email protected] , [email protected]
Fakülte tel: 0346.2191215-16. (santral/özel kalem).
Fakülte faks: 0346.2191218.
TERTİP KURULU
 BAŞKAN: PROF. DR. RAMAZAN ALTINTAŞ
 ÜYE: DOÇ.DR. FİKRET KARAMAN
 ÜYE: DOÇ. DR. METİN BOZKUŞ
 ÜYE: DOÇ. DR. METİN ÖZDEMİR
 ÜYE: YRD. DOÇ. DR. MEHMET BAKTIR
KALMA YERİ: ÖĞRETMEN EVİ
Pulur Mahallesi Arap Şeyh cad. no: 14. SİVAS
Tel: 0346,2239662 (5 Hat)
KONFERANS SALONU: SİVAS TİCARET ODASI (TSO) KONFERANS
SALONU
İrtibat Tel:
 Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR: 0536,5523894
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAKTIR: 0542,6452891
SİVAS 29-30 HAZİRAN 2007
Download