florence nıghtıngale bilim günleri-ıv

advertisement
FLORENCE NIGHTINGALE BİLİM GÜNLERİ-IV
KARDĠYAK REHABĠLĠTASYON SEMPOZYUMU
15 Haziran 2015
Değerli Katılımcılar,
Tüm dünyada yılda yaklaĢık 17 milyon kiĢinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak
yaĢamını yitirdiği bildirilmektedir. Türkiye’de ise kesin rakamlar olmamakla birlikte yılda yaklaĢık
olarak 200 bin kiĢinin hayatını kaybettiği ve bu oranın %55’inin kalp ve damar hastalıklarına bağlı
olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu hastalıklara zemin oluĢturan risk faktörlerinin
düzeltilebileceği unutulmamalıdır. ĠĢte bu nedenle 2007’de Ankara’da imzalanan Avrupa Kalp Sağlığı
sözleĢmesinde kardiyak rehabilitasyonun önemi bir kez daha vurgulandı ve kardiyak rehabilitasyon
günümüzde çoğu kalp hastalıklarının tedavisinin olmazsa olmaz bileĢeni olarak kabul edildi ve kalp
damar hastalığı bulunan bireylerin fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon
düzeyine ulaĢması, toplum içindeki aktivitelerini yeniden kazanabilmeleri veya mevcut durumlarını
koruyabilmeleri için uygulanan geniĢ kapsamlı, uzun vadeli, multi-disipliner uygulanan çalıĢmaların
tümü olarak tanımlandı.
Rehabilitasyon, hasta eğitimi, egzersiz ve risk faktörleri ile ilgili davranıĢ değiĢikliği
sağlanması konusunda etkin destek sağlayan bir programdır. Kardiyovasküler hastalıkları olan
bireylerin kısa ve uzun süreli hedeflerine ulaĢmalarının sağlanması, yaĢam kaliteleri ve öz
yeterliliklerinin artması, egzersiz performansı ve mental sağlıklarının iyileĢtirilmesi için kardiyak
rehabilitasyon programına ihtiyaç vardır. Bu durumda, bu programların oluĢturulması ve baĢarılı
olmasında etkin görev ve sorumlulukları olan hasta ile uyumlu bir Ģekilde çalıĢacak bir ekibin önemi
ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle sağlık alanındaki bu gereksinimi karĢılayabilmek ve meslektaĢlarımızın kardiyak
rehabilitasyon konusundaki güncel bilgilere ulaĢmalarını sağlamak amacıyla, Florence Nightingale
HemĢire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı desteği ile Florence Nightingale Bilim Günleri
kapsamında “Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu” planlanmıĢtır. Sempozyumun içeriği
kardiyovasküler alanda ikincil önleme ve rehabilitasyon için gerekli bilgiyi kapsayacaktır.
Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
Prof.Dr.Nuray ENÇ
Ġstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi
Ġç Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı BaĢkanı
SEMPOZYUM PROGRAMI
08.00-08.30 Kayıt
08.30-09.00 AçılıĢ KonuĢmaları
Prof.Dr.Nuray ENÇ
Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
HemĢirelik Fakültesi, Ġç Hastalıkları HemĢireliği
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof.Dr.Mehmet UZUN
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyak Rehabilitasyon
Alt Kurul BaĢkanı
Prof.Dr.Özdem ANĞ
Florence Nightingale HemĢire Mektepleri ve Hastaneleri
Vakfı, Yönetim Kurulu BaĢkanı
Prof.Dr.Nezihe BEJĠ
Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
HemĢirelik Fakültesi Dekanı
Oturum BaĢkanı: Prof.Dr.Nuray ENÇ, Ġstanbul
09.00-09.30 Kardiyak rehabilitasyon tanımı, evreleri,
endikasyonları, kanıtları
KonuĢmacı: Doç.Dr.Ġpek YELDAN, Ġstanbul
09.30-10.00 Kardiyak rehabilitasyonda organizasyon ve
program oluĢturma
KonuĢmacı: Prof.Dr.Mehmet UZUN, Ġstanbul
10.00-10.30 Hasta eğitimi ve davranıĢ değiĢikliği geliĢtirme
KonuĢmacı: Yard.Doç.Dr.Hilal UYSAL, Ġstanbul
10.30-10.40TartıĢma
10.40-10.55Ara (Çay-kahve ikramı)
Oturum BaĢkanı: Prof.Dr.Zerrin YĠĞĠT, Ġstanbul
10.55-11.25 Kalp hastalarında evde bakım
KonuĢmacı: Prof.Dr.Nuray ENÇ, Ġstanbul
Oturum BaĢkanı: Doç.Dr.Nurcan ARAT, Ġstanbul
13.30-14.00 Egzersiz terminolojisi, tipleri, ölçüm yöntemleri
KonuĢmacı: Prof.Dr.Hülya Arıkan, Ankara
14.00-14.30 Egzersize kardiyovasküler yanıt
KonuĢmacı: Prof.Dr.Mustafa YILDIZ, Ġstanbul
14.30-15.00 Egzersiz reçetesi, kontrendikasyonları, egzersiz
sırasında geliĢebilecek komplikasyonlar,
komplikasyonlara yaklaĢımlar
KonuĢmacı: Prof.Dr.Mehmet UZUN, Ġstanbul
15.00-15.30 Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz testleri
KonuĢmacı: Prof.Dr.S.Ufuk YURDALAN, Ġstanbul
15.30-15.40 TartıĢma
15.40-16.00 Ara (Çay-kahve ikramı)
Oturum BaĢkanı: Prof.Dr.Mehmet UZUN, Ġstanbul
16.00-16.30 Koroner yoğun bakımda kardiyak rehabilitasyon
nasıl olmalıdır?
KonuĢmacı: Prof.Dr.Hülya Arıkan, Ankara
16.30-17.00 Akut koroner sendromlarda, perkütan giriĢim
sonrasında ve kalp yetersizliğinde faz II-III
rehabilitasyon nasıl olmalıdır?
KonuĢmacı: Doç.Dr.Nurcan ARAT, Ġstanbul
17.00-17.30 Kalp ameliyatlarından sonra rehabilitasyon nasıl
olmalıdır?
KonuĢmacı:Prof.Dr.S.Ufuk YURDALAN, Ġstanbul
17.30-17.40
TartıĢma
17.40-17.50
KAPANIġ
11.25-11.55 Kalp hastalarında risk faktörlerine global yaklaĢım
KonuĢmacı: Prof.Dr.Zerrin YĠĞĠT, Ġstanbul
11.55-12.25 Kalp hastalarına psikososyal yaklaĢım ve iletiĢim
KonuĢmacı: Yard.Doç.Dr.Hilal UYSAL, Ġstanbul
12.00-12.15 TartıĢma
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞĠ
DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr.Nuray ENÇ
Yard.Doç.Dr.Hilal Uysal
Dr.Havva Öz Alkan
MSc.N.Kübra Yeni
ArĢ.Grv.Meryem Yıldız
ArĢ.Grv.Yasemin Kalkan
ArĢ.Grv.Emel Emine Özdemir
KAYIT

-Sempozyuma katılım ücretsizdir.
-Sempozyum Florence Nightingale HemĢire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’nın desteği ile,
Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi Perihan Velioğlu Amfisinde
gerçekleĢtirilecektir.



SEMPOZYUM SEKRETERLERĠ
Yard.Doç.Dr.Hilal Uysal
Dr.Havva ÖZ Alkan
ĠLETĠġĠM:
-Salon kapasitesi 250 kiĢi ile sınırlı olduğu için katılımcılar baĢvuru sırasına gore kabul
edilecektir.
-Sempozyuma baĢvurular sadece e-posta yolu ile yapılacaktır.
-Kayıt formunun doldurularak en geç 15 Mayıs 2015 tarihine kadar
[email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Adres: Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi Ġç Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı Abide-i
Hürriyet caddesi ġiĢli-Ġstanbul.
Telefon numarası: (212) 440 00 00 / 27028-27092
E-posta: [email protected]

UlaĢım için web adresleri:


https://www.google.com/maps/place/İstanbul+Ünv.+Florance+Nightingale+Hemşirelik+Yo.
http://www.iett.gov.tr/
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards