kaynakça

advertisement
KAYNAKÇA
AKDOĞAN Nalan ve SEVĠLENGÜN Orhan, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi 10. Baskı, (Ankara: 2000).
Alban, Toker, Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü, Türkiye
Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği, Yayın No:7, 2002.
ALBAUM Gerald., J. STRANDSKOV and E. DUERR, International Marketing and
Export Management, Addison-Wesley:1998).
ALKĠN Erdoğan, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları,
Güryay Matbaası, (Ġstanbul: 1981).
Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, V Yayınları, (1989: Ankara).
APAK Sudi, Uluslararası Finansal Teknikler, Bilim Teknik Yayınevi, (Ġstanbul:
1995).
APAK, Sudi. Uluslarası Bankacılık ve Finansal Sistemler, Emlak Bankası Yayınları,
(Ġstanbul:1993).
ARZOVA S. Burak, Barter İşlemleri, Türkmen Kitabevi, (Ġstanbul:2000).
ATAMAN Ümit ve Haluk SÜMER, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 7. Baskı,
Ozan Yayıncılık, (Ġstanbul:2000).
BABUġÇU, ġenol ve Adalet HAZAR; Menkul Kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçları, SPK İleri Düzey Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Akademi
Consulting, SPK Lisanslama Serisi No:14.
BAĞRIAÇIK Atila ve Çetin ĠNANÇ, Belgelerle Uygulamalı Serbest Bölgeler, (Ġstanbul 1997).
BAĞRIAÇIK Atila ve Seyfettin KANTEKĠN, İhcacat-İthalatda Akreditif İşlemleri,
(Ġstanbul: 1998).
BAĞRIAÇIK Atila, Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Bilim Teknik Yayınevi, 5.
Baskı, (Ġstanbul: 1998).
BAYRAKTUTAN, Yusuf. “Bilgi ve Uluslararası Ticaret Teorileri”, Cumhuriyet
Ü. ĠĠBF Dergisi, Cilt 4, Sayı:2, 2003. www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/195.pdf
BERK Niyazi, Bankacılığın Dışa Açılması ve Dış Kredi İlişkileri, Yapı Kredi Bankası Aġ Ġktisadi AraĢtırmalar Müdürlüğü, Bankacılık AraĢtırmaları Dizisi, No. 4, (Ġstanbul: 1999).
BESTENCĠ Çetin ve CANITEZ Murat, Dış Ticaret, Gazi Kitabevi 3. Bası, (Ankara:
2004).
BĠTTMAN, James B., Fundamentals of Options: Options-Essential Concepts and
Trading, Edited by The Options Institute, (Illinois: 1990).
BOZKURT Veysel, Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, (Ġstanbul:2000).
522
ULUSLAR ARASI TİCARET ve MUHASEBESİ
Brealey Richard A., Stewart C.Myers and Franklin Allen, Corporate Finance, Eighth
Edition, Mc. GrawHillCompaniesInc., New York, 2000.
Brealey, Richard A., Stewart C.Myersand and Alan J. Markus, İşletme Finansının
Temelleri, Çevirenler: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, Literatür Yayıncılık, Ġstanbul, 1997.
BREEK, Van Ronald, "How to Hedge," Resident Abroad, (August: 1993).
CAMPBELL
and
GRAY,
Forward
and
Future
Contracts,
www.duke.edu/~charvey/classes/ba350_1997/futures/lecture.htm.
CANBAS Serpil ve DOĞUKANLI Hatice, Finansal Pazarlar, Beta Basım Yayın 3.
Baskı, (Ġstanbul: 2001).
CANITEZ Murat ve ĠLKER Alaaddin, “Ġhracat ve Ġthalatta Kullanılan Belgeler”, Dış
Ticaret, Gazi Kitabevi, (Ankara: 2004).
CANITEZ Murat ve Okan FETTAHLIOĞLU, “DıĢ Ticarette Ödeme ġekilleri ve
Factoring-Forfaiting”, Dış Ticaret, Gazi Kitabevi, (Ankara: 2004).
CANITEZ Murat ve TÜMER Güçlü, “Ġhracat ve Ġthalatta Lojistik”, Dış Ticaret, Gazi
Kitabevi, (Ankara: 2004).
CEYLAN Ali ve Turhan KORKMAZ, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınları, (Bursa: 2008).
CEYLAN, Ali ve Turhan KORKMAZ, Finansal Teknikler, YenilenmiĢ 6. Baskı,
Ekin Basım Yayın Dağıtım, (Bursa: 2008).
CHAMBERS, Nurgül R., Türev Piyasalar, Avcıol Basın Yayın, (Ġstanbul: 1998).
CHRĠS, Neil A., The Black- Scholes and Beyond Interactive Toolkit, McGraw-Hill
Company, (New York: 1997).
CLASEN Thomas, “An Exporter’s Guide To Selecting Foreign Sales Agents and
Distributors”, The Journal of European Business, Vol. 3, No. 2
(November/December 1991).
CME, www.cme.com/clr/contract_specifications_cl.html?product=EC, [EriĢim Tarihi:
27.07.2004].
ÇALIġ Asım, İhraçatta Taşıma Şekilleri&Nakliyat, ĠGEME - Ġhracat GeliĢtirme
Etüt Merkezi, (Ankara: 2005).
ÇELĠK Adnan ve Diğerleri, Dış Ticaret, Gazi Kitabevi, 3. Baskı, (Ankara: 2004).
DEMĠR Musa, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Detay Yayıncılık, (Ankara:
2004).
DEVĠREN, Nursen Vatansever. “Yeni DıĢ Ticaret Teorileri”, Mevzuat Dergisi, Yıl:7,
Sayı:81, Eylül 2004, www.basarmevzuat.com/dergi/2004-09/a/05.htm.
DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Yeni Ekonominin
Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, (Ankara: 2000). www.dtm.gov.tr/
dtmweb
/index.cfm?
action=detayrk&yayinID=1091&icerikID=1197&dil=TR,
5.06.2008.
DOĞAN Hulisi, İhracat Pazarlaması ve İşlemleri, Detay Yayıncılık, (Ankara: 2005).
DOUGLAS Susan and Samuel CRAIG, Global Marketing Strategy, McGraw-Hill
(1995).
Kaynakça
523
DÖLEK Ali, Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları, Beta Yayınları (Ġstanbul:
1999).
DÖLEK Ali, Gümrük Birligi Sonrası Uygulamalı İhracat Bilgileri, Beta Basım
Yayın (Ġstanbul: 1996).
DUMAN, Koray, “Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, 2004.
DURAN Tülay, Türk Denizciliği ve Deniz Ticareti Kaynakları, Vapur Donatanları
ve Acenteleri Derneği, (Ġstanbul: 2002).
EĠTEMAN, David K., Arthur I. Stonehill and Michael H. MOFFETT, Multinational
Business Finance, Sixth Edition, Adison Wesley Publishing Company, (New York:
1993).
EKĠNCĠ Yılmaz, Dış Ticaret İşlemleri ve İhracatçının El Kitabı, Ak-Bil Yayıncılık
(1997).
Ekonomi Ansiklopedisi, PaymaĢ Yayınları, (1983).
ERDEM Ercüment ve Özdemir Hatice, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve
Uluslararası Tahkim, Galatasaray Üniversitesi (Ġstanbul:2004).
ERSAN, Ġhsan, Bankalarda Döviz Yönetimi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, No.
150, (Ankara: 1988).
ERSUN Cengiz, Selçuk OK, Tamer KAYACIKLI ve Tezer PALACIOĞLU, Körfez
Ülkeleri İhracat Pazar Araştırması, Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, No. 22 (Ġstanbul: 2001).
Futures and Options Lead Growth in Forex Trading, Risk Manager/Forex, Corporate
Finance, (1993, May).
GEDĠK Mehmet, “Yeni Bir Liman Yatırım Önerisi, Derince Limanı Konteyner Terminali”, Türk Limanları, (Temmuz-Eylül 1991).
GÖKÇEN, Gürbüz. Genel Muhasebe, Ġstanbul: Beta Basım Yayın, (Ġstanbul: 2007).
GROSSE Robert and Duane KUJAWA, International Business, Richard Irwin Inc.
(1995).
Gümrük Yönetmeliği,
GÜNDÜZ, L ve M. TUTAL. Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi: Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Öneri.
GÜRSOY Yaser, Dış Ticaret İşlemleri, Ekin Kitabevi, (Bursa: 2005).
GÜRSOY Yaser, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ekin Kitabevi, (Bursa: 2005).
Hazine MüsteĢarlığı, Tüketici Fiyatlarına Endeksli Devlet Tahvilleri Yatırımcı Kılavuzu, http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/HazineWeb/HızlıEriĢim/Yatırımcı Kılavuzu.pdf [31.12.2009]
Hazine MüsteĢarlığı’nın, Resmi Gazetede Yayımlanan TPKK hakkındaki 32 Sayılı
Karar’a iliĢkin 91-32/5 sayılı tebliğleri
HODGES, Jeremy, "Global Foreign Exchange," Corporate Finance, (1993).
http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/08-02.pdf, (EriĢim Tarihi: 05.06.2008).
KARABAY, Gülseren. (2003). Dış Ticaretin Finansmanında Alternetif Yöntemler
ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
524
ULUSLAR ARASI TİCARET ve MUHASEBESİ
KarakaĢ, Tülay, Portföy Yönetim Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma
Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000.
KARAN, M. Baha (2001). Yatırım analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi
Kitabevi.
KARATEPE, Yalçın (2000). Türev Piyasaları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayını; Yayın No: 587.
KARDAĞLI, Ertuğrul (2007). Türkiye’de Dış Ticaret ve Finansmanı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KARLUK Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Bilim Teknik Yayınevi, (Ġstanbul: 1987).
KAVAK ġeref, Genel Muhasebe, Kayıkçı Matbaacılık Yayınları, (Çankırı: 1997).
KAYA Ferudun, Dış Ticaret İşlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları, 3. Bası: Detay
Yayıncılık, (Ankara: 2008).
KAYA Ferudun, Dış Ticaret İşlemeleri Yönetimi, Beta Yayıncılık, (Ġstanbul: 2008).
KAYA Mehmet Emin, Dış Ticaret, Kariyer Matbaacılık, (Ankara:1997).
KEMER Osman Barboros, İhracat Teşvikleri, Alfa Basın Yayınları, (Bursa: 2003)
KEMER Osman Barboros, Pratik Dış Ticaret Teknikleri Teori-Uygulama, Alfa
Basım Yayınları, (Bursa: 2003).
KIRIKTAġ Ġlhan ve TOLU Abdullah, İhracatta KDV Uygulaması-Devlet Yardımları-Muhasebe ve YMMM Mevzuat İlişkisi, Hesap Uzmanları Derneği, (Ankara:1996).
KIRIM, Arman, “Döviz Faiz Swapları,” Bankacılık Dergisi, (Temmuz: 1991).
KIZIL, Ahmet ve Macide ġOĞUR, İhracat-İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması, Der Yayınları 3. Baskı, (Ġstanbul: 1997).
KOBAN Emine, Dış Ticaret Eğitimi, Alfa Yayınları, (Bursa: 2002).
KORKMAZ Turhan, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri,
Ekin Yayınları, (Bursa: 1999).
KORKMAZ, Turhan ve Ali CEYLAN, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi,
Gözden GeçirilmiĢ 4. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, (Bursa: 2007).
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun.
LEVITT Theodore, International&Global Marketing: The Globalization of
Markets, Irwin/McGraw Hill (1997).
MADURA, Jeff, International Financial Management, St. Paul, West Publishing
Company, (1986).
MANAVGAT, Çağlar, Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, Banka ve Ticaret
Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, Ankara.
MELEMEN Mehmet ve Burak ARZOVA, Uluslararası Ticaret Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce, Alfa Basın Yayınları, (Ġstanbul: 1998).
MELEMEN Mehmet ve S. Burak ARZOVA, Uluslararası Ticaret Alternatif Finansman Teknikleri ve Muhasebeleştirilmesi Ticari Yazışma Örnekleri, Türkmen
Kitabevi, (Ġstanbul:2000).
Kaynakça
525
MELEMEN, Mehmet ve S. Burak ARZOVA, Uygulamalı Uluslararası Ticaret Finansman Teknikleri Ticari İngilizce, Alfa Basım Yayım Dağıtım, (Ġstanbul:2000).
MELEMEN, Mehmet, Ticari İngilizce Commercial English, Türkmen Kitabevi,
(Ġstanbul:2001).
Merkez Bankası’nın, Kambiyo Mevzuatına iliĢkin Resmi Gazetede Yayımlanan Ġlgili
Genelgeleri.
Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 7. Bası, Ġstanbul: Türkmen Kitabevi, (Ġstanbul: 2003).
OKTAR Kemal, KDV İstisnalar ve İadeler, Maliye ve Hukuk Yayınları 6. Baskı,
(Ankara: 2005).
ONURSAL, Erkut (2001). Kredili Satışların Orta Vadeli Finansmanına Yardımcı
Bir Yöntem: Forfaiting, DTM Dergisi.
ÖCAL Tezer ve Diğerleri, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, (Ankara: 1989).
ÖZALP, Abdurrahman (2007). Dış Ticaret’te Yeni Kurallar UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif, Ġstanbul: Türkmen Kitabevi.
ÖZCAN Murat, Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, (Ġstanbul: 2000).
Parasız, Ġlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Yayınevi,7.Baskı,2005.
PASMANTĠER, Anita B., "Hedging Foreign Exchange Exposure," Journal of Cash
Management (Vol:13,Nov/Dec), (1993).
PEHLĠVAN Özgür, İhracatta Pratik Bilgiler (Uluslararası Bir Ödeme ve Granti
Aracı Akreditif), (Ankara:1989)
Resmi Gazete, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı, Gümrük Kanunu.
Resmi Gazete.
RICK David, Internatıonal&Global Marketing:How to Avoid Business Blunders
Abroad, McGraw Hill (1997).
ROA Ramesh K. S., Fundamentals of Financial Management, Maxwell Macmillan
International Editions, (New York: 1989).
SAUNDERS, Anthony, Financial Institutions Management: A Modern
Perspective, Richard D. Invin Inc., (New York:1994).
SENEM, Yayayürüyen (2004). Dış Ticaretin Finansmanında Bankaların İşlevleri
ve Uygulamadan Örnekler, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgileri Kılavuzu, IMKB Yayınları, 18.Basım,
Ağustos 2003.
SEYĠDOĞLU, Halil, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, GeliĢtirilmiĢ 4.
Baskı, (Ġstanbul: 2003).
SEYĠDOĞLU, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Ġstanbul,
Güzem Can Yayınları, (Ġstanbul: 2007).
SHAPĠRO, Alan C., Multinational Financial Management, Allyn and Bacon, Inc.,
(Boston: 1982).
SMĠTHSON, Charles W., CLĠFFORD W. Smith, Jr. and D. Sykes WĠLFORD,
Managing Financial Risk, Irwin Professional Publishing, (Chicago: 1995).
Smithson, Charles W., W.Smith Clifford and D.Seykes Wilford, Managing Financial
Risk, Irwin Professional Publishing, Chicago, 1995.
526
ULUSLAR ARASI TİCARET ve MUHASEBESİ
ġAHĠN Arif, İhracat Mevzuatı, ĠGEME- Ġhracat GeliĢtirme Etüt Merkezi, (Ankara:
2005).
ġAHĠN Arif, İhracat Prosedürlerini Biliyor musunuz?, ĠGEME-Ġhracat GeliĢtirme
Etüt Merkezi, (Ankara: 2005).
ġAHĠN Arif, İhracata Yönelik Finansman Araçları, ĠGEME-Ġhracat GeliĢtirme Etüt
Merkezi, (Ankara: 2004).
ġAKAR, Birgül. Banka Kredileri ve Yönetimi, Beta Basım Yayın Aġ, (Ġstanbul:
2007).
ġENYÜZ Doğan, Türk Vergi Sistemi, Ezgi Kitabevi, (Bursa: 2004).
ġıklar, Ġlyas, Finansal Ekonomi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1588, 2004.
TANER Pınar ve ÖZTÜRK Sevgin, İhracat, Furkan Ofset, (2001).
TERPSTRA Vern and Ravi SARATHY, International Marketing, The Dryden Press
(1994).
TOMANBAY Mehmet, Dış Ticaret Rejimi ve İhracatın Finansmanı, Hatiboğlu
Yayınları, (Ankara: 1995).
TOSUN M. Vefa, Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe, Beta Basım Yayım, (Ġstanbul: 1999).
TURANLI Rona ve Tamer ĠġGÜDEN, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, (Ġstanbul:
1987).
TURHAN, Nihat, Uluslararasi Ticaretin Finansmani, Ġstanbul Ticaret Üniversitesinde
yürütülen dersin notları, (Ġstanbul: 2006)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu.
ULUDAĞ, Ġlhan ve EriĢah Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi, 2. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.ġ., Ġstanbul 2001.
VOB - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ., (Ġzmir, Kasım 2005).
YAYLA, Sefa ve Bayram ÇELĠK, Gümrük Vergileri, www.gumrukkontrolor.org.tr
/BilgiBankasi/Kavrams/btb.html, (01.07.2008).
İNTERNET ADRESLERİ
http://www.abgs.gov.tr, (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği).
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/, (BaĢkent Üniversitesi).
http://www.dtm.gov.tr, (DıĢ Ticaret MüĢteĢarlığı).
http://www.eximbank.gov.tr, (Eximbank).
http://www.gumruk.gov.tr, (Gümrük MüĢteĢarlığ).
http://www.gumrukkontrolor.org.tr, (Gümrük Kontrolorleri Derneği).
http://www.igeme.gov.tr, (Ġhracat GeliĢtirme Etüt Merkezi).
http://www.riskcenter.com.tr/kredirisk/kredifiles/TS/opsiyonsozlesmeleri.pdf,
http://www.spk.gov.tr [EriĢim Tarihi: 10.08.2010]
http://www.tcmb.gov.tr, (T.C. Merkez Bankası).
http://www.vadeliislemler.net/okul/swap.htm,
http://www.vob.org.tr (Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası).
http://www.wto.org, (Dünya Ticaret Örgütü).
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards