ATATTÜRK DÖNEMİ ATATÜRK DÖNEMĠ TÜRK

advertisement
ATATTÜRK DÖNEMİ
YABANCI OKULLAR SORUNU








Avrupalı devletler kapitülasyonlar
aracılığıyla Osmanlı Devleti'nde pek çok
okullar açmıĢlar ve çeĢitli haklara sahip
olmuĢlardı.
Bu okullar, zamanla Osmanlı Devleti'ne karĢı
zararlı faaliyetlerde bulunmaya
baĢlamıĢlardı.
Lozan Barış Antlaşmasında; yabancı okullarla
ilgili tek karar sahibinin Türk Hükümeti olduğu
kabul edildi.
3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi-Tedrisat
Kanunu'nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî
Eğitim Bakanlığına bağlandı.
Ancak, en fazla okul Fransa’ya ait
olduğundan Fransa yapılan düzenlemeye
karĢı çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti bu olayın kendi iç sorunu
olduğunu ve bu görüĢme teklifinin
bağımsız devlet olma anlayıĢıyla
bağdaĢamayacağını belirterek, teklifi reddetti.
Bu okullarda tarih, coğrafya, Türkçe
derslerinin Türk öğretmenlerce okutulması,
Türk müfettiĢlerince denetim yapılması
kararlaĢtırıldı.
Böylece yabancı okullar sorunu kesin olarak
çözümlendi ve bu okulların tamamı Milli
Eğitim Bakanlığı ilkelerine bağlı hale getirildi.
(1926)
ATATÜRK DÖNEMĠ TÜRK DIġ POLĠTĠKASI-2
NÜFUS MÜBADELESĠ (NÜFUS DEĞĠġĠMĠ)
1930-1939 DÖNEMĠ
 Nüfus mübadelesi Yunanistan'la aramızda
sorun olmuĢtur.
 Lozan Antlaşması'na göre Ġstanbul
Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer
Türk ve Rumların yer değiĢtirmesi
kararlaĢtırılmıĢtı.
 Ancak Yunanistan özellikle Ġstanbul'da
daha çok Rum bulundurmak istiyordu.
 Sorunun Milletler Cemiyeti ve Lahey Adalet
Divanı'nda çözümlenememesi üzerine
Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Haziran
1930'da bir antlaĢma yapıldı.
 1929'da baĢlayan dünya ekonomik
bunalımı liberal eğilimlere karĢı tepkilere
neden olmuĢ, otoriter rejimler
güçlenmiĢtir. (Komünizm, Faşizm, Nazizm
gibi)
 Almanya ve Ġtalya'nın saldırgan
politikaları Türkiye'nin dıĢ güvenliğini
tehlikeye düĢürmüĢ ve ittifak arayıĢlarına
yöneltmiĢtir.
 Buna göre Ġstanbul Rumlarının ve Batı
Trakya Türklerinin yerleĢme tarihlerine
bakılmaksızın yerlerinde kalmaları kabul
edildi. Diğer yerlerdeki Türk ve Rumlar yer
değiĢtirecekti.
 Türk - Yunan ilişkileri 1954 yılına kadar
sürecek iyi ilişkiler dönemine girdi.
 1954 yılında ortaya çıkan Kıbrıs sorunu,
Türk-Yunan iliĢkilerinin yeniden
bozulmasına neden olmuĢtur.
 Yunanistan ile 1930’dan sonra baĢlayan iyi
iliĢkiler 1934’te Balkan Antantı’nın
kurulmasında etkili olmuĢtur.
TÜRKĠYE'NĠN MĠLLETLER CEMĠYETĠ'NE
GĠRMESĠ
o
Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı'ndan
sonra uluslararası sorunların barıĢçı
yollarla çözümlenmesi için Ġtilaf Devletleri
tarafından kurulmuĢtur.
o
Türkiye, dünya barıĢına verdiği önemi
göstermek ve yurtta sulh, cihanda sulh
ilkesini gerçekleĢtirmek amacıyla Milletler
Cemiyeti’ne üye oldu. (18 Temmuz 1932)
Zeki DOĞAN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
sosyalciniz.wordpress.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards