TBMM B: 36 18 . 12 . 2006 O: 3 nelten, birlik duygusunu geliştiren

advertisement
TBMM
B: 36
18 . 12 . 2006
O: 3
nelten, birlik duygusunu geliştiren, yaşadığı toplumla gurur duymasını sağlayan en önemli sosyal
aktivitedir. Genç nesillerin sağlıklı yetişmesinde, enerjilerini kullanma, kurallara uyma, disiplin, sa­
bır, dayanışma, iş birliği ve paylaşma gibi insani erdemleri kazandırmada, spor, son derece etkin bir
araçtır.
Büyük Önderimiz Atatürk "Spor faaliyetleri, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsuru­
dur." cümlesiyle sporun önemine dikkat çekmiştir. Bugün toplumları tehdit eden uyuşturucu, alko­
lizm, bağımlılık ve tıbbi bir kısım hastalıkların önlenmesinde sportif faaliyetler koruyucu rol oyna­
maktadır.
Saygıdeğer milletvekilleri, 21'inci yüzyılda spor, ülkelerin gelişmişliğinin göstergelerinden bi­
ri hâline gelmiştir. Bir ülkedeki lisanslı sporcu sayısı, spora ayrılan kaynak miktarı, spor tesisleri ve
toplumda sporun ferdî bir bilinç olarak yaygınlığı, toplumların gelişmişliğinin ve çağdaşlığının öl­
çütü olmuştur.
Günümüzde, artık, spor, insanlık için bir yaşam biçimidir. Anayasa'mız sporun geniş halk kit­
lelerine yayılmasını hedef göstermiş ve bu görevi devlete vermiştir. Devlet bu görevini Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.
Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sporun geniş halk kitle­
lerine yayılması ve ülkemizin uluslararası arenada temsili ve tanıtımı açısından geçen dört yılda çok
özverili çalışmada bulunmuştur. Bu çalışmalarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum.
Bakınız, 2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayımız, son dört yılda yapılan çalışma­
larla 1 milyon 99 bine ulaşmıştır. Bu rakamlara Millî Eğitim Bakanlığı ve Futbol Federasyonu tara­
fından verilen lisanslar da eklendiğinde sporcu sayımız 1 milyon 730 bin 565'e ulaşmaktadır. Son dört
yılda lisanslı sporcu sayımız 5 kat artmıştır. İşte bu, gelişen ve sportmenleşen Türkiye'nin göstergesi­
dir. İşte bu, AK Partinin ve Hükümetimizin spora ve sporcuya bakışının en güzel göstergesidir.
Geçen dört yılda yapılan eğitim çalışmalarıyla antrenör sayımızda yüzde 50 artış sağlanmıştır.
Antrenör sayımız 20.470'ten 31.940'a çıkmıştır. Yine, son yılda 6.842 olan spor kulübü sayısı
7.396'ya ulaşmıştır. Yaklaşık her gün iki spor kulübü kurulmuştur. 2003 yılında 37 olan federasyon
sayımız bugün 57 olmuştur. Bu federasyonların 54'ü de özerk hâle getirilmiştir. 2007 yılı Türk spo­
runda yapısal değişiklikler yılı olacaktır. Hazırladığımız Türk spor kurumu kanunuyla spor teşkila­
tımız daha çağdaş, daha sivil örgütlerin katıldığı bir yapıya kavuşacaktır. 2004 yılında Sponsorluk
Yasası'nın kapsamının genişletilmesiyle Genel Müdürlüğümüz, federasyonlarımız ve kulüplerimiz
çok ciddi mali kaynaklara kavuşmuştur. Son yirmi yedi ayda 35 milyon 284 bin 653 yeni Türk li­
rası kaynak aktarımı sağlanmıştır. Bakınız daha düne kadar yas adışı bahislerle birilerinin cebine gi­
den milyonlar, bugün Türkiye'nin kasasında kalmaktadır. Son on ayda Spor Toto teşkilatımız, 116
milyon 710 bin yeni Türk lirası kulüplere ve 282 milyon 19 bin yeni Türk lirası da diğer devlet ku­
ruluşlarına kaynak aktarmaktadır.
Sayın milletvekilleri, hayallerimiz bir bir gerçek oluyor. Türkiye, artık, her alanda olduğu gibi
spor alanında da büyük uluslararası organizasyonlara imza atmaktadır. Dünyada en fazla izlenen ve
en prestijli organizasyonlardan olan "Formula 1" yarışları İstanbul'da yapılmıştır. Dünyanın en çok
izlenen ilk beş organizasyonundan biri olan dünya motosiklet şampiyonası ilk kez Türkiye'de ya­
pılmış ve iki yüz ülkenin televizyonundan naklen yayınlanmıştır. 2010 yılında dünya basketbol
şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bölgesinin lider ülkesi olarak 2007 yılında birinci Karade­
niz spor oyunlarına ev sahipliği yapacaktır. Bu organizasyon Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımı açısın­
dan büyük önem taşımaktadır.
Hükümetimiz döneminde yapılan spor yatırımlarıyla birçok ilimiz artık uluslararası organizas­
yonlara cesurca talip olmaktadır. İşte bu, değişen, gelişen Türkiye'dir. 2001 yılında 103 olan genç­
lik merkezi sayısı 127'ye çıkarıldı. 2003 yılında 22 adet, 2004 yılında 23 adet, 2005 yılında 11 adet
yatırım tamamlandı.
-304-
Download