TBMM B : 12 Önemille üızertkiıdle durulan konulardan birisi (gerek

advertisement
TBMM
B : 12
Önemille üızertkiıdle durulan konulardan birisi (gerek
Sayın Ucuza! tarafından, gerekse Milliyetçi Hareket
ParıM Sayın Sözcüsü Samumcuioğlu tanafıradan) Mı­
sır Elçiliği baskınıdır.
Değerli arlkadaşlarıtm; benim olay sırlasunda oradla
bulunmamın nedeni; olayın Hükümetti ilgiilendliflem
önemâ sıiyasal yönünün bulünmıasıydı. Eylemdiler,
Hükümetti ve Hükümettin poliiıtükasını hedief allan ta­
leplerde bulunuyorlardı, Kuşlkusuız, bunlara muıhaHap akması gereken küşji, Hükümette sorumluluğu
olan bar kişi olmalııydı ve İçliişleıli Balkanının, ayrıca
bir güvenlik sorunu olması bakımından bu görevlin
başında bulunması genekliiyondu.
Şunu açıklıkla ve keisünfikle değerli arkadaşlarım
bilmeli kir, verilmliş tek tavliız yoktur. FilSitMıi genilalara verilmiş tek taviz yoikitulr. Bir taviz aldı
'dtetnıiıyarsia, onu cliıddliyeitle ispat etaııelk gerelkir.
(AP sıralarımdan «Büro, büro» sesleri) Verilmiş bir
tavizfcaınutiDanıalbifLirse,ben kendimi
yalancı ilan
edeceğim.
ıBüno konusunu müsialade edin arz edeyim. Bü­
ro konusu ço)k önce Hükümette görüşülmüştü, büro
Ikonuısu çok önce Hükümette bu düzeye gelmişti.
(AP sıralarından gürültüler) Büro konusuyla... (Gü­
rültüler)
Müsaade edliniz efendim...
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bakanı dimieyeliım.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Değerli arıkadaşlarım, büro konusu
çok önce Hükümette görüşüldü. Siz büro konusu­
nla karşı mnsınız, kenıdlinliız? (CHP sıralarından
«Bravo» sesferli) Siz büro açılmasına karşı misi­
miz değeri arkadaşlarımı? (AP sıırtaDarınıdaın gürülltüler)
MEHMET ÖZUTKU (Afıyönikarahüsar MiletveIkili) — Nasıl öptün nasıl adamsın, nasıl Balkansın?
Semin emdnide çalışan bekoüıyi, poM öldürten aıdlaimı
öp, gel bunadla «töavâz vermedlkrı» (Gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Efendim, onu da konuşalım, ama bu
büro... (AP sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... Sayın" Utku,
lütfen yernize oturunuz efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Mısır Büyükel­
çiliği baskınından sonra, bizim tutumumuza karşı ba­
zı büyükelçiler, büyükelçilikler, basına da yansıdığı
için söylüyorum, İsrail Büyükelçiliği, dokümanlar ya-
21 . 8 . 1979
0:1
yınladı; bizim tutumumuzu yerdi. Büro açılmasını on­
lar da istemiyorlardı kuşkusuz.
Şimdi değerli arkadaşlarım, büro açılması konu­
sunda karşı olup olmadığınızı açıkça ortaya koyma­
lısınız. (AP sıralarından şiddetli gürültüler, «Alakası
yok, politika yapma» sesleri.)
Efendim, şunu demek istiyorum, sizi kızdırmak...
(Gürültüler.) Sizi kızdırmak için söylemiyorum; ama,
şunu demek istiyorum ki, tek taviz verilmemiştir.
(Gürültüler.)
BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 2 güvenlik görev­
limizin olayın başında, henüz müdahale edemediğimiz
bir anda öldürülmesi, kuşkusuz büyük bir kayıptır,
büyük bir acıdır. Bunu tüm arkadaşlarımla paylaşıyo­
rum. Eylemcilerin binaya girmesini takip eden 10 da­
kika içinde, teröristlerin binaya girmesini takip eden
10 dakika içinde o binayı geri alabilirdik; ama boş
olarak geri alabilirdik. İçeride bulunan 17 kişinin ce­
sedi ve bizim içeriye girecek elemanlarımızdan verece­
ğimiz kayıpların cesetleriyle birlikte o binayı boş ola­
rak geri alabilirdik. 17 ceset ve ilaveten Türk polisi­
nin, Türk askerinin, içeride görev alan arkadaşlarım­
dan bir kısmının cesetleri pahasına o binaya girmedi
isek, daha fazla kan dökülmesini önledi isek, bu so­
nuçtan memnun musunuz, değil misiniz? (AP sırtların­
dan gürültüler.)
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Bu daha
şerefli olurdu.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler.)
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Nasıl devam edeyim Sayın Başkanım?
BAŞKAN — Devam edin lütfen.
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Devamla) — Efendim, diğer konu da, Sayın Ucuzal
benim davranışımı ilkel olarak nitelendirdi. (AP sı­
ralarından «Doğru» sesleri.) Olabilir. Ben, ilkel dav­
ranışın kimin tarafından yapıldığı yargısını Türk ka­
muoyuna bırakıyorum .(CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
Değerli arkadaşlarım, Orta Doğu Teknik Üniver­
sitesinde meydana gelen olayları neredeyse Hüküme­
tin planladığı, neredeyse Cumhuriyet Halk Partisinin
yönettiği söylenecek. (AP sıralarından gürültüler.)
Sayın Başkanım, bu bağırmalar altında konuş­
mam mümkün değildir efendim. Sükûnetle dinle­
dim...
Download