T. B. M. M. B: 114 VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de ğerli

advertisement
T. B. M. M.
B : 114
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de­
ğerli arkadaşlarım; Sayın ismail Şengün, gündem dı­
şı konuşmada bunu getirdikten sonra önergeyi vermiş
olmamı kınadılar.
Gündem dışı konuştum ve konuşmayı bitirirken
de, «Bu konuda bir önerge hazırladım, imzaya açıktır»
dedim. Bunu, bütün arkadaşlarımızın konu üzerinde
bilinçli olarak çalışması için yaptım. Nitekim, Sayın'
İsmail Şengün'ün bankacılık ihtisası sadece 11 ile 12
nci maddeden ibaretmiş; hani 62 nci, hani 69 uncu,
hani 73 üncü maddeler?.. Şov yapacağınıza, bunları
söyleseydiniz. (DYP, SHP ve DSP sıralarından alkış­
lar)
Ben, sataşma yapmadım, poz çıkarmak adetim de
değil; çünkü, 30 yaşımdan bu yana, bütün ikballeri
geride bıraktım; onun, siz peşindesiniz; çünkü konu­
şurken hep Başbakanımıza bakıyordunuz.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Size bakıyor­
dum, size...
VURAL ARIKAN (Devamla) — Saygılar suna­
rım. (DYP, SHP ve DSP sıralarından «Bravo» ses­
leri. alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Er­
dem, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM­
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş­
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Öğret­
menler 'Bankasında, 3182 sayılı Bankalar Kanunu­
nun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince hü­
kümet olarak yaptığımız operasyon, yüce Meclisin
gündemine daha önce de getirilmişti. Son birkaç ay
içinde, değişik iddialar öne sürülerek, siz değerli mil­
letvekillerinin dikkati iki defa konu üzerine çekildi.
Şimdi de, ilgili bakan atarak, şahsım hakkında, gö­
revimi ihmal ettiğim iddiası ve Meclis soruşturma­
sı açılması talebiyle, konu yine yüce Meclisimizin
gündemini işgal etmektedir.
Sayın Arıkan, konuyu hukukî yönleriyle ortaya
koydular. Buradan vardığım kanaat, konunun sizlere
tam olarak anlatılamaması nedeniyle birtakım tered­
dütlerin ihalen mevcut olduğudur.
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, operasyon,
Bankalar Kanunu çerçevesinde kanunlara uygun ola­
rak, mevduat sahiplerinin, banka çalışanlarının ve
ülke ekonomisinin menfaati göz önünde tutularak,
Sayın Vural Arıkan'ın bahsettiği kamu yararı göz
önüne alınarak alınmış teknik bir karar sonucunda
yapılmıştır.
— 62
11 . 6 . 1987
O : 1.
BARIŞ CAN (Sinop) — Hisarbank da Öyle idi.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM­
CISI İSMET KAYA BRDEM (Devamla) — Kararın
hiçbir siyasî yönü yoktur. Bunun böyle olduğu, Sa­
yın Şengün'ün konuşmasında bir nebze ortaya ko­
nulmuş bulunuyor. Ben de, zamanın imkân verdiği.
ölçüde açıklama yapacağım.
Meclis soruşturması önergesini veren sayın mil­
letvekilleri, Türk Ceza Kanununun 230 uncu mad­
desine atıf yapıyorlar. Söz konusu madde, görevin
geciktirilmesi veya ihmaliyle ilgili bulunmaktadır. Gö­
revi ihmal suçu nasıl oluşur? Benim, bakan olarak,
bu konuda bana getirilen tekliflere ilgisiz kalmam,
onaylama işlemini geciktirmem ve bunu da belli bir
kasıtla yapmam durumunda görev ihmal suçu orta­
ya çıkmaktadır.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O
zaman, görevi suiistimal olur Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM­
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben,
hangi yetkimi kullanmamışım, hangi tedbirlerin alın­
masını geciktirmişim?..
Önergede, TÖBANİK operasyonu ile ilgili olarak
öne sürülen hususlar, yapılması uygun olmayan, bu
nedenle de konunun uzmanları ve görevlileri tarafın­
dan düşünülmeyen ve önerilmeyen görüşlerdir. Bu
•nedenledir ki, bana, uygulamaya konulması için tek­
lif getirmemıişlerdir.
IŞİmdi sizlere soruyorum : Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığınca, konu her türlü boyutlarıyla araştı­
rılıp değerlendirildikten sonra uygun bulunmadığı
için düşünülmeyen ve teki lif edilmeyen bu hususları,
ben nasıl ihmal etmiş olabilirim? Bankalar Kanunu
gereğince, bankalarla ilgili her türlü konu, Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığının likiditeye ilişkin gözetim
konusu ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
yetki ve sorumluluk alanındadır. Aynı konuda ilgili
bakan olarak ben de yetkili ve sorumluyum.
Bankalar Kanununun 61 inci maddesi hükmü ge­
reğince, 3(182 sayılı Kanunun ve diğer kanunların ban­
kalarla ilgili hükümlerinin uygulanması, denetlenme­
si ve malî bünyeyi etkileyen bütün unsurların tespit
ve tahlili, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı
olarak çalışan 'bankalar yeminli murakıpları tara­
fından yapılmaktadır. Murakıplar, her yıl yaptıkları
yıllık programlar çerçevesinde bankaların faaliyetle­
rini denetledikleri gibi, program dışında özel görevle
de denetime gönderilebilirler.
Download