6. Sınıf Yazın türleri-1

advertisement
6. Sınıf
1- Aşağıdaki yazarların hangisi roman yazarı
değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Reşat Nuri
C) Halide Edip
D) Yakup Kadri
2- Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait
değildir?
A) Yüksek Ökçeler
B) Beyaz Lâle
C) Ant
D) Mendil Altında
3- Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yazara
aittir?
A) Efruz Bey
B) Bomba
C) Yalnız Efe
D) Veysel Çavuş
4- Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Halide Edip - Sinekli Bakkal
B) Ziya Gökalp - Türkleşmek, İslâmlaşmak,
Muasırlaşmak
C) Faruk Nafiz - Han Duvarları
D) Yakup Kadri - Semaver
5- Kahramanlığı ve yiğitliği konu olarak ele alıp
işleyen halk şiiri türü, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güzelleme
B) Koçaklama
C) Taşlama
D) Ağıt
6-"Sade dile öncülük etmiştir. Hikâyeleriyle taninir.
Başını Vermeyen Şehit, Yalnız Efe önemli
eserlerindendir."
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan edebiyatçımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Halit Ziya
C) Ömer Seyfettin
D) Tevfik Fikret
Yazın türleri-1
7- I.Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Kişiler, çoğu zaman, hayatlarının belli ve kısa bir
dönemi içinde izlenir.
III. Ayrıntılara girmekten sakınılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Hikâye
C) Şiir
D) Masal
8- Aşağıdakilerden hangisi bir şiirde bulunmaz?
A) Mısra
B) Başlık
C) Uyak
D) Paragraf
9-Aşağıdakilerden hangisi, roman ve hikâyenin
ortak özelliği değildir?
A) Olay kaynaklı yazı olmaları
B) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin bulunması
C) Konunun zaman, mekân ve kahramanlar
çerçevesinde işlenmesi
D) Konunun anlatımında çok geniş mekân ve
çevrenin kullanılması
10-Fabl, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
girer?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Epik
11-Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı
değildir?
A) Makale
B) Anı
C) Sohbet
D) Deneme
12-Ele aldığı konular, olaylar, öğeler ve plân
bakımından romana benzeyen yazı türü
hangisidir?
A) Fıkra
B) Masal
C) Hikâye
D) Makâle
13-Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi farklı
biçimde yazılmaktadır?
A) Şiir
B) Efsane
C) Roman
D) Masal
6. Sınıf
14-Aşağıdakilerden hangisi “düz yazı” türünüm
özelliği değildir?
A) Düşünceler paragraflarla anlatılır.
B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
C) Mısra sayısı değişkendir.
D) Konu başlıkla simgelenir.
15-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Makale yazarının, yazı yazdığı konuyu çok iyi
bilmesi gerekir.
B) Denemede yazar senli benli bir anlatım yolunu
tercih eder.
C) Fıkra yazarı yazdıklarını kanıtlama yoluna gider.
D) Trajedide acı ve üzüntü veren olaylar seyircinin
gözü önünde gerçekleştirilmez.
16-Aşağıdakilerden hangisi fikir yazısı değildir?
A) Deneme
B) Fıkra
C) Biyografi
D) Makale
17-“Günlük olayları, ülke sorunlarını ya da herhangi
bir konuyu, belli bir görüş açısından ele alan dergi ve
gazete yazılarıdır. Yazar derine inmeden,
kanıtlamaya girmeden gerçek bildiklerine dokunup
geçer. Bu yazıların çekici bir üslupla yazılması, geniş
kitlelere seslenmesi ve içtenlikli olması gerekir.”
Burada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fıkra
B) Eleştiri
C) Anı
D) Makale
18- “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde; cinler cirit oynarken eski
hamam içinde, bir padişahın güzel mi güzel bir kızı
varmış...”
Bu sözler aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin
başlangıcı olabilir?
A) Masal
B) Destan
C) Hikâye
D) Fabl
Yazın türleri-1
19- “Benim çocukluğumda hemen her yerli evin ayrı
bir meyve odası vardır. Kokularının bile bütün
canlılığı ile de hafızamda yaşadığı bu oda, zamanla
birlikte akıp giden birçok güzelliğimizle artık masal
oldu.”
Yukarıdaki cümleler bir yazıdan alınmıştır.
Yazıda yazarın çocukluğundan hafızasında
kalanlar anlatılmaktadır. Buna göre yazının türü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hikaye
B) Masal
C) Anı
D) Roman
20- Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisindeki
ilişki ötekilerden farklıdır?
A) Deneme-söyleşi
B) Koşma-semai
C) Roman-öykü
D) Şiir-makale
6. Sınıf
1-A 2-D 3-D 4-D 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10C 11-B 12-C 13-A 14-C 15-C 16-C 17-A
18-A 19-C 20-D
Yazın türleri-1
Download