Uploaded by User15949

8. hafta konu sonu testi

advertisement
8.HAFTA KONU SONU TESTİ
YAZILI ANLATIM TÜRLERİ
1. Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?
A) Didaktik şiir
B) Lirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Satirik Şiir
2. …, olağanüstü olayların, daha çok, duyulan geçmiş (-miş’li geçmiş), şimdiki zaman ve geniş
zamanla anlatıldığı edebî türdür. Başında, ortasında, sonunda ya da uygun yerlerinde söylenen
yerine göre uzun, yerine göre kısa kalıplaşmış sözler vardır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Hikâye
B) Halk hikâyesi C) Masal
D) Mesnevi
E) Roman
3. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından
geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer,
zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü
geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye
B) Masal
C) Roman
D) Anı
E) Biyografi
4. I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekân; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde
durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri
arasında yer almaz?
A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) Yalnız V
D) II-IV-V
E) IV ve V
5. Öykü veya romana konu olabilecek olayların seyirciye sahnede temsili olarak da
gösterilebilmesi için sahne tekniğine uygun olarak yazılan edebi yazılara verilen addır. Eserin
oluşmasında eser, oyuncular, sahne ve seyirci unsurları her zaman dikkate alınır. Hem göz hem
kulağa hitap ettiği için diğer türlere göre daha etkilidir. Genellikle sahnede oynanmak üzere
yazılır, ancak oynanmak için değil de okunmak için yazılanlar da vardır.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
B) Tiyatro
C) Deneme
D) Fıkra
E) Anı
6. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun bir koludur?
A)Dram
B)Halk Hikayesi
C)Meddah
D)Otobiyografi
E)Hiciv
7. Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir
8. Aşağıdakilerden hangisi “Çehov tarzı” olarak da adlandırılan çağdaş öykü türüne
özgü bir nitelik değildir?
A) Öyküye, okuru hazırlamadan, dolayısıyla doğrudan bir girişle başlama
B) Okurun dikkatini yaşamın ve insanların anlık hâllerine çekme
C) Okurun ilgisini çekecek, merakını kamçılayacak bir olaydan çok, izlenimlere ağırlık
verme
D) Öyküyü belirsiz bir şekilde tamamlayarak okuru düşündürme
E) Kişi, mekân ve zaman ögeleriyle ilgili olarak okuru ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme
9. Aşağıda verilenlerden hangisi Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gelenekleri için
ortaktır?
A) Gölge oyunu olması
B) Doğmaca/Metinsiz oynanması
C) Sadece belli kişilerin oynaması
D) Yüzyıllardır sadece köylerde oynanması
E) Belirli kurallara göre oynanması
10. Anlatımıyla romana benzeyen, ancak romandan daha kısa olan bir yazı türüdür. Kişiler çoğu
zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır; buna bağlı olarak olaylar da genellikle
yüzeyseldir. Kişilerin tek yönü üzerinde durulur. Romanla aynı dönemlerde oluşmaya başlamış
ve özellikle realizm döneminde önemli bir tür haline gelmiştir.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Anı
C) Roman
D) Deneme
E) Gezi yazısı
CEVAPLAR
1
A
2
C
3
C
4
E
5
B
6
A
7
A
8
E
9
B
10
A
Download