Danışma Meclisi B : 153 18 . 9 . 1982 O

advertisement
Danışma Meclisi
B : 153
sadan da esinlenerek yeni bir şekil vermeye çalıştım;
fakat asıl metin Komisyonundur. Hem milliyetçili­
ğin tarifi vardır, hem de Türk Milletinin gelecek ne­
sillere hitabı vardır. Bu yönüyle de Sayın Kocatürk'
ün 'hazırlamış olduğu başlangıca yakındır.
İzin verirseniz okumak istiyorum efendim: «Ta­
rihi boyunca bağımsız ve hür yalamış, Atatürk'ün
önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak Tür­
kiye Cumhuriyetini kurmuş olan; egemenliğin kayıt­
sız şartsız millette olduğuna inanan, adaleti devletin
temeli sayan; tüm fertlerini milliyeteçilik anlayışıyla
kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 'bölünmez bir bü­
tün, imtiyazsız ve sınıfsız, kaynaşmış Kr kitle halin­
de toplayan; laikliği kutsal din duygularının devlet
işlerine ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din
kurallarına
dayandırılmaması
şeklinde anlayan;
«Yurtta sulah cihanda sulah» ülküsü ve inkılâplarıyla
çağdaş uygarlık aleminde mümtaz yerini almış bulu­
nan Büyük Türk Milleti;
Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger­
çekleştirilirken, milletin bağımsızlık ve bölünmezliği­
ni, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi
korumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara­
fından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkılaplarını
ve Türk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti­
nin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı kabul
ve ilan ve onu hürriyetçi demokrasiye âşık vatanse­
ver evlatlarının koruyuculuğuna emanet eder.»
Teşekkür ederim. ((Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
S. EERfDUN GÜRAY — Ben de lehinde konuş­
mak isterim Utkan Kocatürk'ün önergesinin.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Efendim, Sayın Eroğlu 1961 metninden parçalar
okudular; fakat lehinde olduklarını ifade ^etmedi­
ler. Üzerinde bir konuşmaydı. Bu itibarla Sayın Güray'a lehinde söz veriyorum.
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer­
li üyeler;
Burada sunulan bütün önergeler muhakkak ki
değer taşımaktadır ve hepsi birbirinden güzel bulun­
maktadır. Ancak ben, kişisel kanım olarak Sayın Ko­
catürk'ün önergesinin daha kısa, veciz ve anlamlı ol­
duğunu ifade etmek isterim.
18 . 9 . 1982
O:3
Biraz evvel Sayın Azgur Arkadaşınızın okuduğu
önergede de çok değerli kısımlar var idi. Sanırım iki­
si arasındaki fark, daha önce Anayasa Tasarısının
2 nci maddesinde de tartışılan Atatürk Milliyetçiliği
veya Türk Milliyetçiliği meselesiydi. Daha önceki
tartışmalarımızda Anayasanın 2 nci maddesinde Ata­
türk Milliyetçiliği olarak bu hususu belirledik Ve de
Misak-ı Millî hudutlarıyla Atatürk'ümüzün çizdiği
sınırlar dahilinde, Atatürk 'Milliyetçiliği içinde hare­
ket etmemizi belgeledik. Nitekim, bütün konuşmala­
rımızda da 1961 Anayasasını, özellikle dibaceaiyle
birlikte yerdik ve bu girişin toplumu bölücü bir ni­
telik taşıdığını ileri sürdük hatta. O bakımdan, Sa­
yın Kocatürk'ün girişi daha anlamlı, birleştirici ve
kabule şayan görülebilen bir mahiyet taşımaktadır. Bu­
nun kabulünü Yüce Heyete arz ediyor, saygılar su­
nuyorum efendim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim."
Komisyonun..
HA'MZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir ufak
açıklama yapabilir miyim?
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun görüşünü
rica ediyorum. Lehinde, aleyhinde görüşüldü Sayın
Eroğlu, müsaade ediniz efendim.
Buyurun efendim.
ANAYASA IKOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIK AÇTİ — Sayın Başkan, değerli arkadaşla­
rım;
Biz de kendi planımızı arz etmek istiyoruz. Çün­
kü artık herkes kendi metnini savunuyor. Yüksek
müsaadelerinizle ben de kendi metnimizin esas da­
yandığı noktaları size sunmakla söze başlıyorum.
Evvela biz, tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşa­
mış Türklerin Atatürk'ün önderliğinde, hak ve hürri­
yetleri için savaşarak Türkiye Cumhuriyetini kurduğu­
nu belirttik. Sonra, bu Cumhuriyetin temel niteliği ege­
menliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna inanan
ve adaleti devletin temeli sayan, yani «Adalet mül­
kün temelidir» kavramına 'burada yer vererek, herşeyden önce adaleti gerçekleştiren bir devlet olduğu­
muzu belirttik ve bu yeni devletin temel niteliklerini
ve bu yeni devletin uygar aleme varmak için dayan­
dığı ilkeleri belirttik: Milliyetçiliği, laikliği, «Yurtta
sulh cihanda sulh» ve inkılâplara yer vererek Türk
Milletinin geliştiğini ve insanlık aleminde mümtaz
bir yer aldığını ortaya koyduk.
Sonra bu gelişen ve insanlık aleminde mümtaz
bir yer alan Türk Milletinin demokrasiyi gerçekleş522 —
Download