Danışma Meclisi B : 29 var aramızda, tzin verirseniz bir kere daha

advertisement
Danışma Meclisi
B : 29
13 . 12 . 1982
O:1
var aramızda, tzin verirseniz bir kere daha açıkla- .
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney.
v
yayım.
Sayın üyeler, Sayın Öney'in önergesi üzerinde
söz isteyen sayın üye?... Yok.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka­
Sayın Komisyon, Sayın öney'in önergesine katı­
daşlarım;
lıyor musunuz efendim?...
Misal vererek açıklamada bulunmak istiyorum;
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
çünkü zannediyorum ki, demin verdiğim örnekte ta­
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan,
rihleri açıkça belirtmediğim için Sayın Hükümet
sayın üyeler;
Temsilcisi kaşe vurularak, o günün damgasını taşıyan
Bilindiği gibi yurt dışında çalışan işçilerin müra­
bir durumda da o günkü kurun geçerli olabileceği­
caatlarını belgeleyebilmek için zaman zaman o işçi­
nin, dolayısıyla bu şekilde meselenin halledilebilece­
nin durumunu yurt dışındaki ilgili dairelerden sor­
ğinin anlaşıldığını ileri sürdüler. Halbuki benim de­
mak ve belgelemek gerekmektedir. Bunun için de ke­
mek istediğim o değildi; şöyle efendim :
sin bir süre vermenin imkânı olmadığı açıktır. Bu
nedenle iki ay, bir ay, üç ay diye bir süre koymak
Diyor ki maddede : «7.6.1978 tarihinden sonra
bence doğru olmayacaktır. Bu nedenle ona katılamı­
yurda kesin dönüş yapanlar, dönüş tarihinden itiba­
yoruz; ancak ödeme süresinin bir ay içinde olduğu
ren altı ay içinde müracaatta bulunurlar...»
yazılmaktadır maddede, halbuki Maliye Bakanlığının
Diyelim ki, bir işçi ocak ayında Türkiye'ye dönüş
halihazır görüşüne göre, daha evvel bir ay diye bir
yaptı. Demek ki hazirana kadar böyle bir borçlanma
kesin müddeti vardı döviz kurlarının ayarlanabilmesi
isteminde bulunma hakkı var ve farzedelim ki, mart
ve ödenebilmesi bakımından; bunu üç aya çıkarmış
ayında (Daha üçüncü ayında) bu borçlanma isteğin­
bulunmaktadır. Bu bir ay, üç aya çıkarılabilir; ama
de bulundu. Devlet onun bütün şurada sayılan belge­
tebliğ
için belirli bir süre vermek kanımızca müm­
lerini tahkik edecek, malullük, yaşlılık, ölüm sigor­
kün değildir.
taları, işçi - işveren toplam prim tutarlarını ve kese­
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
nek karşılıklarını döviz olarak borcunu hesaplaya­
Sayın
Hükümet Temsilcisi?...
cak. Mart ayında müracaat etmiş olan bir işçiye bü­
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL­
tün bu borçlarının hesabını ne kadar zamanda yapıp,
CİSİ NACİ ÜNVER — Hükümet olarak Komisyon
tebliğ edecek yönetim?... Benim maksadım burada
gibi düşünüyoruz; belgelerin tamamlanabilmesi için
bir netlik getirmektir; çünkü mart ayında yapılan
asgarî 6 aylık bir süreye ihtiyaç vardır, bu süre kı­
bir müracaatın 6-8 ay borç tutarı hesaplanarak ilgi­
saltıldığı takdirde fevkalade zor durumlar ortaya çı­
liye tebliğ edilmemesi teorik olarak mümkündür bu­
kar.
rada bu fıkranın böyle kalmasıyla. Oysa bu son de­
Arz ederim.
rece sakıncalı bir durumdur; çünkü her gün Türk li­
rasının yabancı paralar karşısındaki değerinde bir
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
düşme olmaktadır; borç yabancı para cinsinden he­
Sayın üyeler, Sayın öney'in önergesine Komis­
saplanacaktır; dolayısıyla bunun karşılığı Türk para­
yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişler­
sıyla ödenecekse işçi tarafından, daha büyük bir meb­
dir.
lağın ödenmesi gerekecektir. O nedenle verdiğim
Sayın öney'in önergesinin dikkate alınmasını oy­
önergeyle diyorum ki, işçi müracaat ettiğinden itiba­
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme­
ren bütün bu borçların hesabı iki ay içinde yapılıp,
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme­
ilgiliye tebliğ edilmelidir. Ondan sonra da madde ol­
miştir efendim.
duğu gibi gelecek, borcun tebliğinden itibaren 1 ay
Sayın Güray, Komisyona verilen ve dikkate alı­
içinde ve ödeme tarihindeki cari.döviz kuru üzerinden
nan önerge üzerinde bir işlem yapıldı mı?...
işçi bu borcu ödeyecek.
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Benim maksadım, işçinin müracaat ettiği tarihle,
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — 'Biraz sonra
borcun yönetim tarafından hesaplanıp, işçiye tebliğ
arz edeceğiz Sayın Başkanım.
edileceği tarihin arasındaki sürenin iki ayı geçmemesi­
BAŞKAN — O zaman 3 üncü maddeye geçe­
dir; döviz kurlarındaki devamlı değişiklik yüzünden
lim efendim.
taraflardan hiçbirinin (Ne işçinin, ne yönetimin) bu
3 üncü maddeyi okutuyorum :
konuda zarara uğramamasıdır.
MADDE 3. — 2147 sayılı Kanunun 4 üncü mad­
Teşekkür ederim.
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
— 695
Download