A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

advertisement
GÖREV ÜNVANI: İdari İşler Şube Müdürü
Sayfa:2
BÖLÜMÜ: İdari İşler Şube Müdürlüğü
A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
İşin Kısa Tanımı:


Başkanlık personelinin özlük işlerini takip etmek,
Daire kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Görev ve Sorumluluklar:























Başkanlık personelinin özlük dosyalarının tutulmasını; izin ve görevlendirme işlemleri ile
ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,
Bağlı birimlerde hizmetin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Bağlı birimlerde hazırlanan yazı ve dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelemesini
yapmak,
Birime havale edilen yazıların, talimatlar doğrultusunda zamanında ve doğru olarak
cevaplandırılmasını sağlamak,
Birimde yapılan yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak,
Evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
Birim personelinin performansını izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında bildirimde
bulunmak ve personel arasında dengeli görev dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve
süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
Arşiv hizmetlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli yürütülmesini sağlamak,
Birimin kalite politikasının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
Kendisine harcama yetkililiği vekâlet görevi verildiğinde; harcama yetkililiğinden doğan
görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
maiyetindeki personelin yetişmesine katkı sağlamak,
Birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek temini için üst amirine bildirmek,
İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,
Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip
etmek, ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
Görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışı
içerisinde yerine getirmek,
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
hükümlerine riayet etmek,
Birimin faaliyet raporlarını hazırlatmak ve zamanında ilgili birime teslimini sağlamak,
Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek.
Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Yetkiler:
1.
2.
3.
Personelin iş bölümünü yapmak,
Birimde görevli personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak,
Birim kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını temin için gerekli tedbirleri
almak, bunun için gerekli denetimi yapmak,
İlgili Mevzuat:





657 sayılı DMK
2547 sayılı Kanun
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Merkezi Yönetim Yılı Bütçe Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik
B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Gerekli Öğrenim Düzeyi Ve Bölümü:

En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
Gerekli Yabancı Dil Bilgisi ve Düzeyi
Gerekli Hizmet Süresi:
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet
şartlarını taşımak.
Download