Çevre Sağlığı Biriminin Görevleri

advertisement
Çevre Sağlığı Biriminin Görevleri
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını
ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
4) Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.
5) Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum
sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim
vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve
Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.
6) Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma-geliştirme
çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine
yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.
7) Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.
8) Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.
9) Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
10) Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
11) Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
12) Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
13) Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten
personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları
yapmak.
14) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri
incelemek ve değerlendirmek.
15) Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerler eğlence yerleri
vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.
16) Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve
kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.
17) Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı
konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.
18) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda
alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
19) Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı
konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.
20) Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu
sağlamak.
21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Çalışan Sağlığı Biriminin Görevleri;
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili
birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve
ortak projeler geliştirerek uygulamak.
4) Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
5) Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının
yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin
sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
7) Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
8) Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve
raporlamasını yapmak
9) Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini
yürütmek.
10) Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkmdalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak
ve yürütülmesini sağlamak.
11) Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri
hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Download