RUH SAĞLIĞI Tütün Birimi: 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 4207

advertisement
RUH SAĞLIĞI
Tütün Birimi: 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 4207 sayılı Tütün Kanun gereği tütün kontrol, denetim
ve cezalandırma çalışmaları sürdürülmektedir.
Yılda en az iki defa İl Tütün Kontrol Kurulu Vali Yardımcısı başkanlığında toplanarak Kurumlar arası iş
birliğinin sağlanması ve problemlerin görüşülmesi yapılmaktadır.
Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi’ni ne ihbar olarak bildirilen ihlallerin denetim ekiplerinin
kullandıkları tabletlere atayarak denetlenmesinin sağlanarak takibinin yapılması.
Sigaranın zararlarından insan sağlığının korunması için çeşitli eğitim ve okul projeleri yapılmaktadır.
Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler:
5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Dair Kanun gereği Toplum Sağlığı
Merkezleri tarafından denetim takiplerinin yapılması
İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantılarını sekretaryasının yürütülmesinin sağlanması
Tütün ve Bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Programı: 04.06.2008 tarih ve 17888 sayılı Temel
Sağlık Hizmetlerinin 2009/14 genelgesine göre bilgilendirmesinin yapılarak çalışmalarını
yürütmek.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Önleyici Tedbir Kararı Programı: 8.3.2012 tarih ve 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunun 22. maddesine göre
yapılmakta olup mahkeme kararına göre tedavi takipleri yapılmaktadır.
Şahıs Şikayetleri: Polis Salahiyet Tüzüğü gereği kronik ruh sağlığı bozukluğu olan hasta yakınlarının
vasilik ve ya tedavi kararları varsa şikayetleri doğrultusunda hasta yakalama ve tedaviye yönlendirme
işlemleri




İntihar Girişimleri Önleme Programı: Sağlık Bakanlığının 0806.2005 tarih ve 8374 sayılı yazısı
ve 14.12.2005 tarih ve 17018 sayılı yazısına göre yapılmaktadır. Hastanelerden gelen veriler yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyine göre ayrıştırılarak istatistikler oluşturulmaktadır.
Obezite-Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın il düzeyinde yürütülmesini
sağlamaktır.
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamaktır.
Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı’nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamaktır.
Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
Ruh Sağlığı Hastalarının takipleri
Bakanlığımızın 2005/155 sayılı genelge doğrultusun bölge hastanesinden taburcu olan hastaların
RS20 formu ile takiplerinin yapılması.
Sağlık Tedbirleri Uygulaması: 5395 sayılı Kanun gereği haklarında Çocuk Mahkemesi tarafından
Sağlık Tedbiri Uygulaması Kararı verilen çocukların takiplerinin ve yazışmalarının yürütülmesi.
Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimini Destekleme Programı: Çocuğun psiko sosyal gelişiminin en hızlı
olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini destekleyip ruhsal,sosyal ve bedensel olarak
sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamaktır. Çpgd programı kapsamında Aile hekimleri tarafından takibi yapılan
bebek- çocuk, gebe ve babaların izlemlerinin takibinin yapılması program dâhilinde eğitim, süpervizyon ve
denetim çalışmalarının yürütülmesi.
Download