lineer cebir

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
LİNEER CEBİR
18.5.2016
Ders Kodu
ENDM2001
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
3
2
0
0
2
3
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
%70
Dersi Veren(ler)
Yrd. Doç. Dr. MEHMET CEVRİ,
Dersin Amacı
Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, matrisler ve özellikleri, determinantlar ve özellikleri, vektör
uzayları, vektörlerin lineer bağımsızlığı, alt uzaylar, tabanlar ve vektör uzaylarının boyutu, iç çarpım
uzayları, lineer dönüşümler ve özdeğewr ve öz vektörgibi lineer cebirdeki önemli birçok kavramı anlamak.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Lineer Denklem Sistemleri Rn ve Cn'de Uzay Vektörleri Matrisle ve Lineer Denklem Sistemleri Kare
Matrisler ve Temel Matrisler Vektör Uzayları Öz-değerler ve Öz-vektörler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulabilir Matrislerle aritmetik işlemler yapabilir Matrisin tersini
bulabilir Vektör uzayları , baz ve boyut kavramlarını öğrenir Lineer dönüşümün matris ile temsil
edilebileceğini görür Matrislerin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilir
Öğretim Yöntemleri
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin öğrenme çıktısı program yeterliliklerinden beş, on , yedi ve ondört numaralı yeterliliklere yüksek ve
çok yüksek düzeyde katkı sağlarken, diğer yeterliliklere ise genel olarak ota seviyede katkı sağlamaktadır.
Az sayıda yeterliliğe ise düşük seviyede katkı olduğu görülmektedir.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Sayfa 1/4 18.05.2016 13:43:43
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
3
3
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
3
3
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
76
Kredi İş Yükü / 25
3.04
AKTS
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Matrisler ve Özellikleri
2
Matrislerle Aritmetik İşlemler
3
Matrsilerle Satır İşlemleri,Blok Matrisler
4
Elemanter Matrisler, Eşelon Biçim
5
Lineer Denklem Sistemleri
6
Vektör Uzayları ve Alt uzaylar
7
Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut
8
Koordinatlar, Baz Değiştirme
Sayfa 2/4 18.05.2016 13:43:43
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
9
İç Çarpım Uzayları
10
Ortonormal Tabanlar.Determinanta Giriş
11
Determinant özellikleri ve uygulamaları
12
Öz-değerler ve Öz-vektörler
13
Öz-değerler ve Öz-vektörlerin Uygulamaları
14
Lineer Dönüşümler
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Endüstri Mühendisliği disiplini içerisinde yer alan konularda yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4
2
Üretim veya hizmet sektörüne ait sistemleri kurabilme, yönetebilme ve geliştirebilme bilgisine sahip olma.
5
3
Bir modeli kurma/tasarlamanın yanısıra var olan mevcut sistemi sürekli iyileştirebilmek adına uygun metodoloji ve
tekniklerden yararlanabilme bilgisi.
5
4
Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
4
5
Karşılaşılan problemleri Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarına uygun olarak ele alabilme ve uygun çözümleri üretebilme
becerisi kazanma.
5
6
Problemlerin çözümünde, mevcut sistemlerin ve modellerin iyileştirilmesinde aktif rol alma, gerektiğinde liderlik
yapabilme ve strateji geliştirebilme becerisi kazanma.
4
7
Matematik ve temel bilimlerdeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek
5
8
Mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek.
5
9
Bilimsel deneyleri tasarlayabilmek ve yapabilmek, sonrasında elde edilen verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
4
10
Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde tasarlayabilmek.
4
11
Endüstri mühendisliği problemlerini tesbit edebilmek ve formüle edebilmek.
5
12
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek, hayata
geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek.
5
13
Endüstri mühendisliği problemlerine yapıcı ve anlamlı çözüm ve tasarım alternatifleri oluşturabilmek.
4
14
Matematiksel modeller, istatistiksel yöntemler ve teknikler gibi endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli bilimsel
yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmek.
4
Sayfa 3/4 18.05.2016 13:43:43
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
15
Etik davranışa ve profesyonel sorumluluğa uygun hareket etmek.
4
16
Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.
5
17
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramak ve bunu gerçekleştirebilmek.
4
18
Küreselleşme, çevresel konular ve toplumdaki çakışan çıkarlar gibi güncel konuların bilincinde olmak.
5
19
Diğer takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilmek ve takım çalışmasını ön plana çıkarabilmek.
4
20
Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
4
21
Endüstri mühendisliğinin rolünü ve etkisini daha geniş sosyal ve küresel bir çerçeveden görebilmek.
4
22
Eleştirel bakış ve sistem düşüncesini problemlerin çözümünde ve sistemlerin tasarımında uygulayabilmek.
4
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 18.05.2016 13:43:43
Download