RA SYO NEL ÇÖ Z Ü M LE R

advertisement
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
ISO 9001 Kalite Yönetimi
İş Sürekliliği Yönetimi (BS 25999)
İşyeri / İş Akışı Düzenleme
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Organizasyonel Yeniden Yapılanma
Risk Yönetimi (Risk management)
Shop Floor Management
Süreç Yönetimi (Process management)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Tedarikçi Değerlendirme
Tedarikçi Yönetimi
Toplam Verimli Bakım (TPM)
Toyota Production Management (TPM)
Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi
Uygulamalı Otonom Bakım
Yeniden Süreçleme - Yeniden Mühendisleme
(Business Process Re-Engineering)
AHSE Eğitim & Danışmanlık Ltd.
Mak. Y. Müh. Altay Onur
Bağdat Cad. 517/B Çatalçeşme 34744 Bostancı-İSTANBUL Türkiye
Tel : 0216-4493963, 0216-3723577
GSM: 0533-7432074
e-posta: [email protected]
http://istanbul-consulting.blogspot.com/
BS 25999 – ISO/TS 16949 – ISO 27001
ISO 14001 Çevre Yönetimi
ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001
FMEA (Hata Türü ve Etki Analizi)
EĞİTİM & DANIŞMANLIK
Ergonomi
RASYONEL ÇÖZÜMLER
5S İşyeri Düzeni
AHSE Eğitim & Danışmanlık,
faaliyet alanınıza uygun ürün, hizmet
ya da çözüm çıktılarınızı
en optimum şartlarda
verimli bir şekilde yapılandırarak
size katma değer sağlar.
YÖNETSEL DANIġMANLIK
ĠĢletme Stratejisi / GeliĢtirme ve Uyarlama
ĠĢletme Organizasyonunun Optimizasyonu
ĠĢletmeler Arası ĠĢbirliği
Yönetim DeğiĢikliklerinde Sorunların Halli
ġirket ĠyileĢtirme
Belli Bir Süre Yönetimin Üstlenilmesi
Risk Yönetimi
Proje Yönetimi
Bilgi Yönetimi
MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi
TĠCARET
Yatırım Planlama
Türkiye Pazarında Ġhracat ve Ġthalat
Türk ve Yabancı Sanayicilerle Partnerlik
ĠĢ Ortaklıkları Projeleri
Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Yan Sanayicileri için
Üretim Konusunda ĠĢbirliği Projeleri
IT TEKNOLOJĠLERĠ
Bilgi Güvenliği DanıĢmanlığı
BT Hizmet Yönetimi (ITIL, ISO 20000)
Özel Alanlarda Bilgi ĠĢlem DanıĢmanlığı
Felaket Kurtarma Planlaması
PAZARLAMA DANIġMANLIĞI
Pazarlama Tasarımları ve Stratejileri
Pazar AraĢtırma, Ġnceleme, Analiz ve Tahminleri
Fiyat Politikası
TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SCM)
Tedarik Zinciri iĢ süreçlerinin yapılandırılması
Satın Alma Organizasyonu, Mal AkıĢı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
SCOR Model
Fabrika ve Tesis Planlaması
Genel ĠĢletme Organizasyonu
Ar-Ge TeĢvikleri Ġçin DanıĢmanlık
Verimlilik Yönetimi
Endüstri Mühendisliği ve Ġmalat Tekniği
Üretim Planlaması / Hazırlık ÇalıĢmaları
Enerji Yönetimi
Kalite Garantisi, CE ĠĢareti
OPERASYONEL DANIġMANLIK / ÜRETĠM YÖNETĠMĠ
Yalın Üretim Sistemi Tasarımı ve Yönetimi
Değer AkıĢı Yönetimi (VSM)
Toplam Verimli Bakım (TPM)
Hücresel Üretim ve Tasarım
Hazırlık Sürelerinin DüĢürülmesi (SMED)
Tam Zamanında Üretim ve Yönetim (JIT)
Kanban Sistemi Tasarımı ve ĠĢletilmesi
Faaliyet Tabanlı Maliyet (Aktivity Based Costing)
istanbul training & consulting © 2010 AHSE Ltd.
TEKNĠK DANIġMANLIK
Download