E - Ö ğ renme

advertisement
nın
ara
her
ıylar
de,
cal
ün
en
ma
nek,
yal
nibi
di.
Advertorial - ENOCTA
Advertorial -- ENOCTA
ENOCTA
Advertorial
e-öğrenme araçları destek vermektedir. Bu
aşamayı “eğitimden stratejiye doğal geçiş”
olarak tanımlayabiliriz.
Şirket Stratejisinin Uyum Eğitimleri ile
Desteklenmesinde Güçlü Bir Araç:
E - Ö ğ r e n m e
Çalışanların kendilerini ilgilendiren süreçleri daha hızlı ve etkin öğrenmesiyle birlikte iş yapış
biçimlerinin olumlu yönde değişmesi, verimliliklerinin artması ve olumlu davranış değişikliği
göstermelerini istemeyen kurum var mıdır ?
Bugün
gelinen
e-öğrenme
Yakın noktada
zamana e-öğrenme
kadar eğitim
dünyasının
lüklerle ilgili
yasal
risklerinoktada
sıfırlamak
açısın- araçlaBugün gelinen
araçlarının
yardımıyla
iş
süreçlerinin
önündeki
en
büyük
engel
çalışanlara
rının yardımıyla iş süreçlerinin tamamına dan, bu eğitimler ayrı bir önem taşımakta-tamamına
verilen
eğitimlerin
iş hızlandırsüreçlerinindır.her dahil olup kurumun kan akışını hızlandırdahil olup
kurumun
kan akışını
mümkün. Böylece çalışanların kendiaşamasında
istenen
etkiyi yaratamamasıymak mümkün.
Böylece
çalışanların
kendi- Bu alandamak
üzerinde durulması gereken asıl
lerini ilgilendiren süreçleri daha hızlı ve
dı. Eğitim süreçleri
programlarına
lerini ilgilendiren
daha yapılan
hızlı veyatırımlar
konu, bunların sadece eğitim olarak
her ne kadar
olumlu
sonuçlar
de, etkin öğrenmesiyle birlikte iş yapış biçimleetkin öğrenmesiyle
birlikte
iş yapış
biçimle-verse
algılanmayıp iş stratejilerine entegre
çalışanlar
süreçlerinin kılcal rinin olumlu yönde değişmesi, verimliliklerinin olumlu
yönde açısından
değişmesi, işverimlilikleedilebilmesidir.
damarlarına
kadar ulaşmak
rinin artması
ve olumlu davranış
değişikliğimümkün rinin artması ve olumlu davranış değişikliği
Stratejiye Doğal
göstermeleri
paha Geçiş
biçilmez bir sonuç
olmuyordu.
göstermeleri
paha biçilmez bir sonuç Eğitimden
olarak
karşımıza
çıkıyor.
olarak karşımıza
Günümüzde eğitim yatırımlarının iş sonuçZaman çıkıyor.
içinde sınıf eğitimlerinden
ları üzerinde
yaratacağı
olumluörnek
etkiyiolarak
en uyum
Yukarıda
anlatılanlara
de olarak
dahil olduğu
Yukarıda e-öğrenmenin
anlatılanlara örnek
uyum karma
üst seviyeye
taşımaya
yönelik
olarak;verilebilir.
eğitimleri
ve zorunlu
eğitimler
geçildi.
Bu önemli
eşiğin ardıneğitimlerieğitimlere
ve zorunlu
eğitimler
verilebilir.
eğitim
odaklı
bir
yaklaşımdan,
davranış
İşletmelerin
sık
değişen
mevzuatı,
yönetdan
e-eğitimlere,
çalışanları
geliştirecek,
İşletmelerin sık değişen mevzuatı, yönetdeğişikliğine
ve
kültür
oluşturmaya
dayalı
kayda ve/veya
geçirecek sosyal melikleri takip edebilmeleri ve/veya
melikleri kurum
takip hafızasını
edebilmeleri
bir yaklaşıma
geçişiyapılandırılan
mümkün kılacak
doğrupolitikaları
yeniden
süreçleri,
platformlar eklendi.
Tablet
ve akıllı telefonyeniden yapılandırılan
süreçleri,
politikaları
öğrenme
yaklaşımlarının
ve
içeriklerin
çalışanlara
benimsetmeleri
ve belki de en
ların
yaygınlaşmasıyla
da
bilgileri
hap
gibi
çalışanlara benimsetmeleri ve belki de en
tespit
edilmesinde
organizasyonlara
önemlisi
karşı
karşıya
kaldıkları
yükümlüöğreten
mobil
platformlar
devreye
girdi.
önemlisi karşı karşıya kaldıkları yükümlü-
lüklerle ilgili yasal riskleri sıfırlamak açısından, bu eğitimler ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu alanda üzerinde durulması gereken asıl
konu, bunların sadece eğitim olarak
algılanmayıp iş stratejilerine entegre
edilebilmesidir.
Eğitimden Stratejiye Doğal Geçiş
Günümüzde eğitim yatırımlarının iş sonuçları üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi en
üst seviyeye taşımaya yönelik olarak;
eğitim odaklı bir yaklaşımdan, davranış
değişikliğine ve kültür oluşturmaya dayalı
bir yaklaşıma geçişi mümkün kılacak doğru
öğrenme yaklaşımlarının ve içeriklerin
tespit
edilmesinde
organizasyonlara
Bu doğal geçişi doğru gerçekleştiren
şirketlerin yaşadığı evreleri incelediğimizde; örneğin; stratejiyle uyum eğitimlerine
klasik tarzda odaklanılan bir erken dönemden sonra, davranış değişimi ve kültür
oluşturmaya odaklanılan bir ara döneme
geçildiğini ve nihayetinde süreçleri destekleyen eğitimlerin iş stratejisinin tamamen
bütünleşik bir parçası haline geldiğini
görmekteyiz. Bu normal seyrin aynı zamanda eğitim ile ilgili yatırımların değeri
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. İş stratejilerini destekleyen bu eğitimleri uygulamaya başladıktan sonra yavaş yavaş güçlü
iş faydaları sağlayan bir kültüre doğal geçiş
yapılır.
Bu doğal geçişi kendi işletmelerinde de
gerçekleştirmek isteyen kurumların en
büyük desteği teknoloji tabanlı öğrenme
yani e-öğrenme araçlarıdır. Karmaşık ve
sürekli olarak gelişen yasal düzenlemeler,
oluşan yeni ihtiyaçlar, yeni çıkan ürünler
işletmeler üzerinde “doğru eylem almak ve
bunu hemen yapmak” konusunda gittikçe
artan bir baskı oluşturmaktadır. E-öğrenme
araçlarının geliştirilmesinin bir amacı da;
işletmelerde yasal düzenlemelere bağlı
ihlallerin en aza, hatta sıfır noktasına indirilmesi ve operasyonel risklere en düşük
seviyede maruz kalınmasının sağlanması
suretiyle etik ve yasal kültürleri teşvik
etmelerinde yardımcı olacak eğitim
çözümleri ve yönetim araçları sunmaktır.
Teknoloji Tabanlı Araçların Avantajları
Enocta gibi e-öğrenmede uzmanlaşmış
kurumlar, e-öğrenmeyi organizasyonlarına
başarılı bir şekilde entegre etme arzusunda
olan işletmelere gerekli desteği verecek
donanıma sahiptir. Enocta, kurumların
ihtiyacına uygun teknoloji tabanlı sistemler kurarak bu doğal geçişe ivme kazandıracak desteği etkin e-öğrenme araçlarıyla
verir. Teknoloji tabanlı bu araçların avantaj-
şöyle sıralayabiliriz:
e-öğrenme
araçları destek vermektedir.
Bu larını
etiketler
(pozisyon,
bölüm vb.), içerik
larını şöyle
sıralayabiliriz:
aşamayı “eğitimden stratejiye doğal ataması,
geçiş” program,
takip
ve raporlama
gibi
Risklerin azaltılması:
E-öğrenme
çöRisklerin azaltılması: E-öğrenme çöolarak tanımlayabiliriz.
özellikler zümleri;
sunan teknoloji
tabanlı
programşirketlerin
etik,
yasal
uygunluk,
zümleri; şirketlerin etik, yasal uygunluk,
lar, zorunlu
eğitimler
ve uyum
eğitimleri
çevre,
iş güvenliği
ve benzeri
konularla ilgili
Bu doğal
geçişi konularla
doğru gerçekleştiren
çevre, iş güvenliği
ve benzeri
ilgili
konusunda
şirketlerin
hayatını
kolaylaştışirketlerin
evreleri
incelediğimiz- e-eğitimler, videolar, pekiştirme materyale-eğitimler,
videolar,yaşadığı
pekiştirme
materyalran etkili bir
leri,yöntemdir.
kitap özetleri ve testler aracılığıyla riskli
örneğin;
stratejiyle
uyumriskli
eğitimlerine
leri, kitap de;
özetleri
ve testler
aracılığıyla
alanlarını
güçlendirmeye yardımcı olmakklasik
tarzda
odaklanılan
bir
erken
dönemalanlarını güçlendirmeye yardımcı olmakSüreçlerin
desteklenmesine
katkı sağlayan,
den sonra, davranış değişimi ve kültür tadır.
tadır.
stratejiyi
destekleyen
teknoloji
için tasarlanan
oluşturmaya
odaklanılan
bir ara döneme İçerik tasarımı: Yetişkinlertabanlı
İçerik tasarımı:
Yetişkinler
için tasarlanan
eğitimlerin
sunduğu
kolaylıklardan
biri de
teknoloji
tabanlı
e-eğitimlerde
hem öğrengeçildiğini
ve
nihayetinde
süreçleri
destekteknoloji tabanlı e-eğitimlerde hem öğrensanal kütüphanelerdir.
Bu kütüphanelerde
meyi
kolaylaştırmak
hem
de
kalıcı
kılmak
leyen
eğitimlerin
iş
stratejisinin
tamamen
meyi kolaylaştırmak hem de kalıcı kılmak
bulunan
kitap
özetleri,
videolar,
makaleler,
bir araçlar
parçası birhaline
amacıyla bütünleşik
görsel ve işitsel
arada geldiğini amacıyla görsel ve işitsel araçlar bir arada
raporlar ve
etkili
öğrenme
etkileşimli
olarakprogramlarının
kullanılmaktadır.
görmekteyiz.
Bu normal seyrin aynı zamanve etkileşimli
olarak kullanılmaktadır.
yapı
taşlarını
oluşturmaktadır.
etkili
da eğitim ile ilgili yatırımların değeri Mesajın tutarlılığı:Zengin,
Tüm çalışanlara
veMesajın tutarlılığı: Tüm çalışanlara ve- ve interaktif bir müfredat hazırlamak
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. İş strate- rilmek istenen mesajın hiçbiriçin
değişikliğe
rilmek istenen mesajın hiçbir değişikliğe bu bileşenler arasından seçim yapılabiljilerini destekleyen bu eğitimleri uygulauğramadan ve etkisi azalmadan ulaşması- mektedir.uğramadan ve etkisi azalmadan ulaşmasımaya başladıktan sonra yavaş yavaş güçlü nın sağlanması teknoloji tabanlı e-eğitimnın sağlanması teknoloji tabanlı e-eğitimiş faydaları sağlayan bir kültüre doğalÖzetlersek,
geçiş lerle
süreçleri
destekleyen
eğitimlemümkün
olmaktadır.
lerle mümkün olmaktadır.
yapılır.
rin amacı; bir kurumda beklenen doğru
Hizmet
seviyesi:
Teknolojigörevtabanlı öğrenHizmet seviyesi: Teknoloji tabanlı öğren- davranışları
gerek
iş yeri gerekse
Bu doğal geçişi kendi işletmelerinde de meveçözümlerinin
çeşitliliği
ve
geniş kitleleme çözümlerinin çeşitliliği ve geniş kitlele- lerle ilgili en iyi uygulamaları bireysel olarak
gerçekleştirmek isteyen kurumların en re ulaşma potansiyeli öğrenme ortamının
re ulaşma potansiyeli öğrenme ortamının çalışan seviyesinde aşılamaktır. Kurumlar
büyük desteği teknoloji tabanlı öğrenme etkinliğini yükselterek, işletmelere değer
etkinliğini yükselterek, işletmelere değer böylece etkili
bir biçimde hem çalışanları
yani e-öğrenme araçlarıdır. Karmaşık ve katacak
bir bütün
öğrenme
kültürü
oluşturulmakatacak bir öğrenme kültürü oluşturulma- hem de kurumu
olarak
koruyan
sürekli olarak gelişen yasal düzenlemeler, sına katkıbirsağlamaktadır.
sına katkı sağlamaktadır.
etik değerlerle donatılmış, öğrenme ve
oluşan yeni ihtiyaçlar, yeni çıkan ürünler
gelişme
bir şirket
kültürü oluşturabiSüreçleri
Destekleyen
E-eğitimlerin
Süreçleriişletmeler
Destekleyen
E-eğitimlerin
üzerinde
“doğru eylem almak
ve odaklı
lirler.
Bu
kültürün
temellerini
güçlendirecek
Yönetimi
Yönetimibunu hemen yapmak” konusunda gittikçe
olan kişisel ve yönetsel beceri geliştiren
bir baskı araçları
oluşturmaktadır.
E-öğrenme
Geliştirilen e-öğrenme araçları ile işletmeGeliştirilenartan
e-öğrenme
ile işletmeeğitimlerin
dahil edilmesi de, bu
geliştirilmesinin
bir amacı
da; yekapsama
özgü gerekliliklere göre yapılandırılan
ye özgü araçlarının
gerekliliklere
göre yapılandırılan
kültürü
faktörlerin başında
yasal düzenlemelere
bağlı güçlendiren
eğitimler çalışanları sorumlulukları, bölümeğitimler işletmelerde
çalışanları sorumlulukları,
bölümgelmektedir.
ihlallerin
en aza,
hatta sıfır doğrulnoktasına indiril- leri, görevleri ve/veya pozisyonları doğrulleri, görevleri
ve/veya
pozisyonları
mesi
ve
operasyonel
risklere
Stratejiyi tusunda
destekleyen
eğitimlerin etkin
bir sonra
segmentlere
ayrıldıktan
tusunda segmentlere ayrıldıktan sonraen düşük
seviyede maruz kalınmasının sağlanması
biçimde sunulmaktadır.
gerçekleşmesinin
anahtarı
sunulmaktadır.
suretiyle etik ve yasal kültürleri “eğitimlere
teşvik
katılmak ve tamamlamak” değil,
E-eğitimlerle
yapılandırılan
süreçte,
E-eğitimlerle
yapılandırılan
etmelerinde
yardımcı süreçte,
olacak eğitim
kurum içerisinde hedeflenen davranış
uygunluğun karşılanma şartları tamamlauygunluğun
karşılanma
şartları
tamamlaçözümleri ve yönetim araçları sunmaktır.
değişikliğini yaratmaktır. Böylelikle çalışannana kadar eğitimler takip edilmektedir.
nana kadar eğitimler takip edilmektedir.
lar, denetlenmedikleri anlarda bile doğru
Teknoloji
Tabanlı
Araçların
Avantajları
Kendisine atanan ilgili eğitimi tamamlamaKendisine atanan ilgili eğitimi tamamlamaişleri yaparlar. Bu başarıldığında, uygunlukyan çalışanları teşvik etmek için örneğin,
yan çalışanları
için örneğin,
Enoctateşvik
gibi etmek
e-öğrenmede
uzmanlaşmış
la ilgili endişeler; ister iş güvenliği, yasalar
çalışanı ve yöneticilerini e-postayla
çalışanı kurumlar,
ve yöneticilerini
e-postayla
e-öğrenmeyi organizasyonlarına
vb. isterse şirket politikaları ile ilgili olsun
uyarmak gibi çeşitli yöntemler kullanılmakuyarmak gibi
çeşitli
yöntemler
kullanılmakbaşarılı bir şekilde entegre etme arzusunda
ortadan kalkar. Süreçlere destek veren ve
tadır. Ayrıca, teknoloji tabanlı öğrenme
tadır. Ayrıca,
olan teknoloji
işletmeleretabanlı
gerekliöğrenme
desteği verecek
şirket kültürü oluşturmada kullanılan
sistemlerinin sunduğu esnek ve güçlü bir
sistemlerinin
sunduğusahiptir.
esnek veEnocta,
güçlü bir
donanıma
kurumların
e-eğitim araçları bizlere sonsuz seçenekler
raporlama sistemi; uygunluğun en kısa
raporlamaihtiyacına
sistemi; uygun
uygunluğun
en
kısa
teknoloji tabanlı sistemsunmaktadır. Yapmamız gereken, e-eğitim
zamanda karşılanması için eğitimin
zamandaler karşılanması
için
eğitimin
kurarak bu doğal geçişe ivme kazandıdanışmanımızla birlikte hangi araçlara
tamamlanma
anında
izlemearaçlarıyla tamamlanma durumunu anında izleme
racak durumunu
desteği etkin
e-öğrenme
ihtiyaç duyduğumuz belirlemek ve “enter”
olanağını da sağlar. Kısacası demografik
olanağınıverir.
da sağlar.
Kısacası
Teknoloji
tabanlıdemografik
bu araçların avantajtuşuna basmaktır.
Bu yazı, Skillsoft’un yayınladığı “Integrating Compliance with Business Strategy: The Skillsoft Compliance Maturity Model” isimli yazısından derlenmiştir.
eti
ata
öz
lar
ko
ran
Sü
str
eğ
san
bu
rap
ya
ve
bu
me
Öz
rin
da
ler
ça
bö
he
eti
ge
lirl
ola
eğ
kü
ge
Str
biç
“eğ
ku
de
lar
işle
la
vb
or
şir
e-e
su
da
iht
tu
Download