kar sis kırağı

advertisement
BULU
T
Isınan yeryüz
ünden buhar
laşan su, hav
dan hafif min
aik su buharla
rı şeklinde d
ruca gökyüzün
oğ
e yükselir. B
elirli bir yükseklikte bas
ınç azaldığı,
hava da soğu
için minik su
duğu
damlacıkları
haline geçerl
ve bulutları
er
oluştururlar
.
KAR
Kar, bulutlan oluşturan minicik su
tanelerinin çok soğuk hava ile
karşılaşması sonucu, çok ince buz
parçalarına dönüşmesidir. Bu, o
kadar çabuk olmuştur ki, su tanesi
yağmur olamadan kara
dönüşmüştür.
ÇİY
rin ya da soğuk
üz sıcak gece de se
Çiy, daha çok günd
ylece gece
iminde görülür. Bö
vs
me
ar
ah
nb
so
n
ola
rak yere
ırı derecede soğuya
aş
le
niy
de
ne
ı
yb
sıcaklık ka
r üzerinde su
şır ve soğuk cisimle
nla
ğu
yo
va
ha
n
ğe
de
ıklarına çiy
uşan bu su damlac
Ol
.
ur
ur
şt
olu
ı
ar
damlacıkl
adı verilir.
YAĞMUR
Yeryüzünde buharla
şarak
yükselen su buharın
ın atmosferin üst katmanlarınd
a soğuk
hava ile karşılaşmas
ı ve yoğunlaşması sonucu yağm
ur oluşur.
ĞI
KIRA
deki
linde
üzerin
r
e
l
n
i
ri şek
e
m
l
l
e
a
z
t
de
an
ris
si için
buz k
Soğuy
e
n
m
ı
l
i
n
b
a
a
laşm
ın oluş
yoğun
ırağın
K
lması
.
r
ı
ıd
rgun o
u
d
olmas
e
v
ın açık
z,
havan
yağma
n
a
d
.
a
r
v
i
ağı ha
gerek
ve kır
y
i
Ç
z
e
:
şm .
Not
ere dü
y
n
a
havad
DOLU
ı kayir anda ıs
b
ın
ın
ım
va ak
mli hava
Sıcak ha
indeki ne
is
r
e
iç
,
le
adır. Bu
betmesiy
turmakt
ş
lu
o
u
y
a
dolu
rek düny
donarak
ana gele
d
y
e
m
lu
o
sayede d
dir.
üşmekte
d
e
üzerin
SİS
kın
yüzüne ya
rının , yer
a
h
u
b
u
a
s
ya d buz
ulunan
cıklarına
la
Havada b
m
a
d
u
s
ulut
yoğuşarak
a oluşan b
d
n
u
c
u
n
yerlerde
o
s
mesi
ine dönüş
kristaller
ır.
k olan
adlandırıl
daha sıca
,
ın
n
sis olarak
a
v
a
kh
llikle soğu
a oluşur.
Sis , gene
ı sonucund
s
a
m
e
t
e
in
yer yüzey
Download