wa - Tbmm

advertisement
B : 113
21. 7.1953
maada bu unvanları kullanabilmesini menedecek, hattâ kaldıracak yetkiyi de tanıyor. Ha­
len iktisap etmediği unvanları taşıyanların da­
hi bir ceza müeyyidesi mevcut olmıyan bir
memlekette ve sahte unvanların .taşınmasına
cevaz verilen bir memlekette iktisap edilmiş
bir unvanın kaldırılması yolunda gösterilen
gayret cidden elem vericidir.
Sayın Maarif Vekili, komisyonda, gerekçe­
de mevcut olmıyan baş'ka bir esbabı mucibeye
temasla, 3 ^başmakalenin başlıklarını ele aldı­
lar : Birincisi; Vay habis, ikincisi; inönü'nün
kilitli ağzı, üçüncüsü; Menderes'in muvakkat
uşak ve maşaları.
Bakanın mücerret olarak, okuduğu ve muh­
tevasına o zaman ıttıla hâsıl edemediğim1 bu üç
makaleyi de sonradan okudum.
ü ç makalenin muhteviyatı üzerinde dur­
mayacağım, Ancak, gösterilen esbabı mucibenin yersizliğini ifade için bunların üçünün de
memleketin tanınmış ve tutunmuş Yeni Sabah
ve Vatan gazetelerinin polemiğinden başka bir
şey olmadığını ifade ederim, 'ikisi de günlük
ve siyasi ıgazete oldukları için kendilerini savunagelmaktedirler. Eğer bunların arasında
Matbuat Kanunu muvacehesinde suç unsuru
teşkil -eden bir mevzu varsa, iki sayın gazete­
nin sayın sahipleri veya muharrirleri bu husu­
su gayet iyi takdir edebilecek durumdadırlar.
Yalnız, Maarif Vekilinin verdikleri izahat
sarih olmamakla beraber, çıkarılan mânayı, bu
yazıların bir profesöre ait olduğu zehabına ka­
pılmalarında aramak icabeder.
îmza, Yeni Sabah 'tır.
Evet, istidlal tariki ile yazının ,şu veya bu
zata aidiyetini, tarzı uslübünden kime ait ol­
duğunu çıkarmak mümkün olabilir. Fakat bu­
gün Matbuat Kanunu muvacehesinde, gazete
sahibi imtiyazı, yazı işlerini fiilen idare eden
ve bir de muharririn müteselsil mesuliyeti esa­
sı ıkabul edildiğine göre, Hükümetin bu saha­
da vehme kapılması ve böyle bir yazının de­
vamlı olarak bir profesör tarafından yazıldığı
kanaat ve zehabına varması hiçbir zaman doğ­
ru değildir ve bu hareketinde eğer ısrarla du­
racak olursa hatalı bir yola gidilmesi de muhte­
meldir.
iŞu halde matbuat suçları karşısında da mev­
zuatımız kâfi derecede vardır. Bugün millet­
vekillerinin dahi kanuna aykırı yazılarından
O :1
dolayı haklarında takibat icra edilirken, yal-,
nız teşriî masuniyet itibariyle devre sonuna
'kalmaktan başka hiçbir faydai ameliyesi olmı­
yan bir hak profesörler için yoktur. Onların
düpedüz suç mahiyetinde olan bir makaleden
dolayı haklarında kovuşturma yapılır ve ceza­
landırılır.
(Hükümetin istihdaf ettiği gayeyi anlamak
için kendimizi istediğimiz kadar zorlıyalım,
bundan bir mâna çıkarmak asla mümkün ola­
mıyor. önümüzde net olarak bir tek imza kalı­
yor, Profesör Nihat Erim'in açık yazıları. Bu
zat da matbuat sahasında kalmayı kürsüsüne
tercih ettiği için istifa etmiş ve profesörlükten
ayrılmıştır. Bunun sebeplerini araştırmıyacaığım, haklıdır veya haksızdır tahliline de ginişmiyeceğim. Fakat Hükümetin şu tasarıyı geti­
rirken esbabı mucibe olarak gösterdiği husus­
lar arasında bir tek isim kalıyor, üst tarafı bir
esasa müstenit değildir.
INEODET İNCEKARA (izmir) — Prensip
olarak değil, misal olarak bunlar gösterilmiştir.
KÂZIM ARAR (Devamla), — Muhterem ar­
kadaşıma, hemen arzedeyim, o misallerdir ki,
tedvini icabeden kanunun buraya getirilmesi­
nin mucip sebepleridir.
NECDET İNCEKARA (izmir) — Biz şahıs
için kanun çıkarmıyoruz.
KÂZIM ARAR (Devamla) — Ben böyle bir
şey demedim. Araştırdım, tetkik ettim, sordum,
Nihat Erim'den başka açık yazı yazan profesör
yoktur. Yavuz Abadan'a da tesadüf ediyorsak da
fakat o, bu zaviye içinde değildir Bir siyasi par­
tiye mensup bir profesörün elbette müntesibi bu­
lunduğu partinin umdelerini, gayesini yayması
kadar tabiî bir şey tasavvur olunamaz. Aksi tak­
dirde bu zor karşısında gayesinin tahakkuk ede­
bilmesi için şıklardan birisini tercih edecek ve
yine bu sıkışık durumun arasında ezilmemek gay­
retini gösterecek ve kürsüsünden ayrılacaktır.
Muhterem arkadalar; biraz evvel arzettiğim
gibi, gece evimde otururken bir polis memuru,
yarın sabah Millî Eğitim Komisyonuna saat 10
da geleceksiniz, diye davette bulunduğu zaman
aklıma üç senelik parlâmento hayatımızda cere­
yan eden müzakerelerden mülhem olarak bâzı
üniversitelere taallûk eden hayati ve mühim hâ­
diselerin tetkiki veyahut da Millî Eğitim Bakan­
lığına ajt tatil devresi içinde gerekli âcil bir sa-
— wa —
Download