12A(YGS)felsefegrubu YGS Felsefe 6.indd

advertisement
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
KAVRAMA
Test
6
1. Ağaçtan düşen bir dal parçasının suda yüzdüğünü
gören insan, ağaç dallarından sal yapmış ve ırmağın
karşı kıyısına geçmek, balık avına çıkmak için yaptığı
bu salı kullanmıştır.
A) Gerçekliğe ilişkin dilsel bir öğedir.
B) İnsan zihninin ürettiği yargı ile ilgilidir.
C) Gerçeklik her zaman doğru olandır.
D) İnsanın gerçekliğe dair bir ifadesidir.
E) Bilen özne olmadan bir doğrudan söz edilemez.
5. Tarih öncesi dönemler, insanların doğayla mücadelesinde kullandıkları malzemeye ve bunların işleniş biçimine göre isim almıştır. Örneğin yontma taş devrinde
taşlar ve kemikler yontularak av aletleri yapılmış, cilalı
taş devrinde taştan daha sert ve kesici aletler yapılarak
avlanma ve diğer işlerde kullanılmıştır. Maden devrinde ise insanlar madenleri işlemeyi öğrenmiştir. Bakır,
gümüş ve altından eşyalar, silahlar, av aletleri yaparak
hayatlarını oldukça kolaylaştırmışlardır.
2. Felsefede önermelerin, yargıların deney ve gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe
ve dayanak gösterilmesi yoluna gidilir.
A) Gerçeklik
B) Tutarlılık
C) Doğruluk
D) Bilen özne
E) Temellendirme
MEB 2016 - 2017
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?
Bu parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
FELSEFE
Buna göre doğruluk için aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Teknik bilgi bilimsel bilginin gelişmesine bağlı olarak
ilerler.
B) Teorik bilgilerin pratik alanda uygulanmasını sağlar.
C) Teknik bilginin temelinde gündelik bilgi vardır.
D) Teknik bilgi, bilimsel bilgiye öncülük yapmıştır.
E) Teknik bilgi, bilimsel bilgiye dayalı olarak üretilir.
3. Felsefe, bilimden farklı olarak ideal alanın varlıklarıyla
da ilgilendiğinden, bunların gerçeklikle uygunluğunu
test edemez. Bu nedenle felsefe, yargıları mantıksal
açıdan inceler; bir felsefi sistemin kendi içinde çelişkisiz olması onun doğruluk ölçütüdür.
12 - A
4. “Doğru, gerçeklerin insan diliyle işlenmesi, yorumlanması veya belirtilmesidir. İnsandan ayrı, insana bağlı
olmadan bir doğrudan söz etmek mümkün değil.”
Bu parçaya dayanarak teknik bilgiyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Temellendirme
B) Doğruluk
C) Tutarlılık
D) Gerçeklik
E) Apaçıklık
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Buna göre tarih öncesi dönemlerin ayırt edilmesinde
aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi etkili olmuştur?
A) Felsefi bilgi
B) Dini bilgi
C) Teknik bilgi
D) Sanat bilgisi
E) Bilimsel bilgi
6. “Bir mühendis sadece nehrin bir yakasından diğerine
geçişi mümkün kılmak amacıyla bir köprü inşa ederse,
bu köprü yalnızca bir araçtır ve mühendiste sadece bir
teknisyendir. Ama eğer mühendisin amacı nehirden
geçmek değil, köprünün kendisi ise, yani o andan itibaren kenarlarıyla, hareketi ve yükselişiyle, ışık ve gölgeler arasında suyun yansıttığı kemerleriyle, mevcudiyeti
ve ömrüyle varlığını sürdüren o gerçeklikse, o zaman
onu inşa eden bir sanatçıdır.”
Buna göre teknik bilgiyi sanat bilgisinden ayıran
fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pratik bir yarar sağlaması
B) Somut bir ürün ortaya koyması
C) Temelinde bilimsel bilginin olması
D) Bir beceri ve yaratım süreci olması
E) Doğada olmayan bir şeyi doğaya katması
12 - A
Test
6
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Aslında hem dini bilgi hem de felsefi bilgi evreni, doğayı ve insanı sorun edinmektedir. Ancak felsefenin
rasyonel, şüpheci ve eleştirel tutumuna karşılık din düşünsel etkinliğe ve bilgi üretimine ancak belirli bir inanç
dairesi içerisinde izin veren bir sistemdir. Din sunduğu
bilgilerde kuşkuya, eleştiriye, sorgulamaya yer vermediği gibi imkan da tanımaz. O, mutlak, değişmez ve tek
gerçeklik olarak kendini sunar.
10. “Van Gogh’un tablosu Saint Remy’nin zeytin
Ağaçları’nı seyrettiğimde davranışım, önümde gerçek
zeytin ağaçları tarlasını gördüğümde gösterdiğim davranıştan farklıdır. Gerçek zeytin ağaçları beni zeytinleri
toplamaya veya belki de altlarında bir öğleden sonra
uykusuna davet eder. Gerçek zeytin ağaçları tarlası,
arzularım, ihtiyaçlarım için basit bir araç olarak benim
önümde bulunur. Oysa Van Gogh’un Zeytin Ağaçları
tablosunun önünde duran benim.”
Buna göre dini bilginin felsefi bilgiden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçadan hareketle sanat bilgisi ile ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Akılcı olması
B) Eleştirel olması
C) Sorgulayıcı olması
D) Dogmatik bir yapısının olması
E) Evreni, doğayı, insanı konu edinmesi
Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği üzerinde
durulmuştur?
A) Nesnellik
B) Akılcılık
C) Eleştirel olma
D) Genel geçerlik
E) Birikerek ilerleme
9. “Bilimsel bilginin nesnesi somut, olgusal olandır. Ancak
bilimsel bilgi bu somut nesnesini deneysel koşullar
içine yerleştirir. Deneysel koşullar altında incelenen bu
tek bir örnek artık aynı deneysel koşullar içinde kendi
türünün yani kendisiyle özdeş tüm somutların temsilcisi
olur.”
MEB 2016 - 2017
8. Bir bilimsel kavram, teorem ya da yasa tek tek örnekler
üzerinden gerçekleştirilse bile, söz konusu kavram,
teorem ya da yasayla tanımlanan bütün objeler için
geçerlidir.
A) Gerçekliği duygu ve hayal gücünden arındırır.
B) Duyusal görünüşü öznel bir şekilde yansıtır.
C) Nesneleri faydacı özelliklerinden arındırır.
D) Somut ürünler ortaya koyar.
E) Bir yaratım sürecidir.
11. Nasıl ki bir hastalık belirtisinde bir mühendise değil de
doktora gidiliyorsa, herhangi bir alanla ilgili problemin
çözümünde ise çoğunluğa mı başvurmalı yoksa o alanın uzmanına mı danışılmalı?
Bu parçada aşağıda verilen doğruluk ölçütlerinden
hangisi eleştirilmektedir?
A) Yararcılık
B) Apaçıklık
C) Tutarlılık
D) Uygunluk
E) Tümel uzlaşım
12. Doğruluk bir değerdir; öznenin gerçeklik hakkında
ileri sürdüğü yargının yanlış ya da doğru olmasıdır.
Gerçeklik ise zamanda ve fizik dünyada yer kaplama
durumudur.
Buna göre, gerçeklik ve doğruluk kavramları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu parçaya göre bilimsel bilginin evrensel olmasını
sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçeklik insan bilincinin bir ürünüdür.
B) Doğruluk bilginin, gerçeklik varlığın bir özelliğidir.
C) Doğruluk var olana ilişkin bir özelliktir.
D) Gerçeklik önermelerin fizik dünya ile uygunluğudur.
E) Gerçeklik özneldir.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Nesnel olması
B) Akılla kavranıyor olması
C) Somut varlıkları inceliyor olması
D) Deney ile ortaya konuyor olması
E) Akla ve mantığa dayanıyor olması
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download