52 Bu bir sevindirici olaydır, meseleyi çözücü olay değildir

advertisement
M. Meclisi
B : 52
Bu bir sevindirici olaydır, meseleyi çözücü olay
değildir. Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret denge­
sindeki sorunlar süregelmektedir. Hatta, bugün dış
ticaret dengesi meselesi, gelişmesini tamamlayan ül­
kelerin de ciddî bir meselesidir. Ço'k kısa zamanda
halledilecek bir mesele değildir, kesin olarak zaman
vermek de mümkün değildir.
Arz ederim.
»NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne gibi ön­
lem almıyor dedim, Sayın Bakan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A.
P. sıralarından alkışlar).
Sayın Özkaya burada mı?.. Yok.
Son söz Sayın Ömer Kahraman'ın, Buyurunuz
Sayın Kahraman.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş­
kan, Yüce Meclisin saym üyeleri;
1977 malî yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde
kişisel görüşlerimi açıklamaya çalışacağım.
Ticaret Bakanlığının yurdumuzun iç ve dış ticare­
tini düzenlemekle görevli olduğunu hepiniz biliyorsu­
nuz.
İç ve dış ticaretlerini düzenleyerek, ekonomisini
kuvvetlendirmiş ulusların toplumları da huzur için­
de; devletleri ve kuvvetli, siyasetlerinde de istikrar
görülmektedir. Zamanımızın azlığından bizdeki du­
rumları özetlemek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümetinin bu en
yetersiz Bakam Sayın Başol, ne iç ticareti, ne de dış
ticareti düzenleyebilmiştir. (A. P. sıralarından «Ayıp
ayıp» sesleri).
tç ticarette her mala zam yapılmış, pahalılık ateş­
ten gömlek haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın, bu­
gün aldıkları bir malı bir hafta sonra aynı fiyata al­
maları mümkün müdür?
1975 Senato seçimlerinde; «Ben Başbakan oldu­
ğum müddetçe hiç bir mala zam yapılmayacaktır»
diye radyo ve televizyonlarda bangır bangır bağıra­
caksınız, seçim biter bitmez, her mala bir değil, kısa
sürede «iki üç defa fiyat ayarlaması» adı altında zam
yapacaksınız, Dünya fiyatları en yüksek bir seviye­
de olduğu bir dönemde Sayın Ecevit Hükümetinin 6
kalem mala yaptığı zamları, bu kürsüde şimdiki Tica­
ret Bakanı Sayın Başol anlata anlata bitiremiyordu.
Şimdi hükümet olarak, imzalayıp yaptığınız zam­
ların...
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yerinde.
NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Hatip gülerek ko­
nuşuyor, o da inanmıyor.
22 . 2 . 1977
O :2
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Saym Baş­
kanım, bu gürültü içerisinde gerçekleri duymak iste­
miyorlarsa kulaklarını tıkasınlar. (A. P. sıralarından
gürültüler).
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hatibi din­
leyelim lütfen.
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Şimdi hükü­
met olarak imzalayıp, yaptığınız zamların yanmda,
stokçuların ve tüccarların yaptığı zamları da düşü­
nürsek, bu Bakana, «En yetersiz Bakan» dediğime
hak verirsiniz sanırım. Bunu yalnız ben değil, Sayın
Başol'un kendi partilileri olan Salomon ve Özdoyuran'lar da söylüyor.
Şimdi soruyorum; Fiyat Kontrol Komitesi nere­
de?
300 bin liralık bir Ford kamyon 600 bin liraya
satılmıyor mu?
302 Mercedes otobüsler 500 bin, 600 bin lira fark­
lı fiyatlarla satılmıyor mu?
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Onu kim satı­
yor, onu söyle?
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — 68 bin lira*
hk traktöre üç defa zam yapıp, 100 bin liraya çıka­
ran siz değil misiniz? Bu 100 bin liralık traktör 150
bfn liraya satılmıyor mu memleketimizde?
ihtiyaç belgelerini kaldırıp, karaborsayı teşvik
eden siz değil misiniz?
Renault, Murat, Anadol otomobillerine kaç defa
zam yaptınız?
Beğenmediğiniz Ecevit Hükümeti zamanında bu
yerli montaj otomobiller 60 bin liraya satılmıyor
muydu? Bugün 120 bin liraya ak borsa, 160 bin lira­
ya karaborsa siz almıyor musunuz?
Gümrük, Maliye, Ticaret müfettişleri, suntaların
mobilya diye satıldığını tespit etmedi mi? Daha ne­
ler sayayım, 10 dakikada değil, günlerce saysam bit­
mez bu iç ticaretteki laçkalıklar.
Sayın milletvekilleri, dış ticarete geliyorum; ihra­
catta «Yergi iadesi» adı altında kimler zengin edil­
di?
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana hiç
vadeli ithalât yapılmış mıdır burada? Ama bu hükü­
met zamanında vadeli ithalâta da gidiliyor.
Sayın Irmak Hükümetinden devir alman ve işçi­
lerimizin gönderdikleri dövizlerden elde bir şey kaldı
mı?
Bugün Ordumuzun araç, gereç ve ihtiyaçlarını it­
hal edecek döviz bulabiliyor musunuz?
740 —
Download