Amaçlarına Tarihin kara lekesi oldu! Halk darbeyi Tedbiri elden

advertisement
mmm
••
SALİH BEZCİ
BENDEVI PALANDÖKEN
Amaçlarına
Kanunsuzluğu
ulaşamadılar
HALKIN iradesiyle seçilmiş meşru
hükümete karşı gerçekleşen darbe
teşebbüsü kabul edilemez. Bu, dem okratik düzene, Türk halkına kar­
şı alçakça bir kalkışmadır. Halkımız
ferasetiyle demokrasiye, iradesine,
Hükümetine, onuruna sahip çıkmış,
beyhude girişimi bertaraf etmiştir.
Ülkemizin, Devletimizin, D em okra­
sinin, Milli İradenin ve Hükümetimi­
zin sonuna kadar yanındayız.
Darbe girişimle­
ri asla kabul edile­
mez. T.C. tarihinde
benzer girişimler
olmuştur ancak
hiçbiri am acına
ulaşamamıştır. Bu sefer de
am acına ulaşmayacaktır.
Asıl olan halkın iradesidir.
NURETTİN ÖZDEMIR
Tarihin kara
lekesi oldu!
iş dünyası darbeye
Halk darbeyi
PÜSKÜRTTÜ
MİLLETİN hür ira­
desiyle seçtiği meş­
ru iktidarı silah
gücüyle devirmeye
yeltenen hainlerin
tertiplediği darbe
girişimi, milletimizin demok­
rasiye sahip çıkma kararlılı­
ğıyla püskürtüldü.
^ ■ 1
ÜLKEMİZİN bir­
liğine yapılm ış bir
X i
darbedir. Halkın
iradesiyle seçilmiş
meşru hükümete
karşı girişilen bu
kanunsuz kalkışm anın kar­
şısındayız. Her zam an de­
m okrasiden yanayız.
ki
TÜRKER NASLI
ÜLKEMİZE
geçmiş olsun
MİLLETİMİZE
ve ülkem ize geç“ - *- miş olsun. Allah
• tekrarım göster­
mesin. Genç işa­
damları olarak
halkım ızın hür iradesiyle
seçtiği meşru iktidarın her
zam an yanındayız.
TÜRK dem ok­
rasi tarihine k a­
ra bir leke olarak
geçecek bu giri­
şimi gerçekleşti­
ren paralel devlet
yapılanmasına mensup ve
hainleri Türk milleti hiçbir
zam an unutmayacaktır.
AYDIN ERKOC
kabul etmiyoruz
L
FEVZİ APAYDIN
Tedbiri elden
bırakmamalıyız
MİLET olarak tedbiri elden bırakmaBu girişim terörle farksızdır.
Bu girişimi Türk Şoför esnafı ola­
rak asla kabul etmiyoruz. Suçlula­
rın en kısa zamanda yüce adalet
önüne çıkarılarak ge­
rekeli cezaya çarptı­
rılmaları artık
kaçınılmazdır.
ILHAN ERDAL
YESIM BELLİ
Tarihi dönemden fi
geçiyoruz ™
Bugüne hiç
YAKIŞMADI
ÜLKEMİZ tarihi bir dönemden ge­
çiyor. Demokrasiyi ve milli iradeye
karşı gerçekleştirilen darbe teşebbü­
sü kesinlikle kabul edilemez. Gücünü
milletten almayanlann, meşru ida­
recilere milletin verdiği emanete el
koyma girişimi, bugünün demokrasi­
mizin ve milli iradenin yanında dur­
ma vakti olduğunu göstermektedir.
TÜRKİYE’NİN
m odem dünyayla
köprü kurm asın­
da dem okrasi en
önemli aracımızdır. A skeri bir dar­
be bugüne yakışm ayan bir
kavramdır. Türkiye’nin bu
konudaki tepkisi nettir.
Download