Oftalmoloji Dergisi - 2010

advertisement
Olgu Sunumu / Case Report
DOI: 10.4274/tod.40.184
Pars Planitte Seröz Makula Dekolman›
Serous Macular Detachment in Pars Planitis
Hakan Özdemir, Murat Karaçorlu, Serra Arf Karaçorlu, Fevzi fientürk
‹stanbul Retina Enstitüsü, ‹stanbul, Türkiye
Özet
Bu çal›flmada amaç, pars planite ba¤l› kistoid makula ödemi (KMÖ) olan iki olguda seröz makula dekolman› varl›¤›n› göstermektir. Pars planite ba¤l› KMÖ olan iki olgunun oftalmolojik muayenesi yap›ld› ve flöresein anjiyografisi (FA) çekildi.
Ayr›ca optik koherens tomografi (OKT) incelemesi yap›ld›. ‹ki olgunun OKT incelemesinde makulada az yans›t›c›l›k gösteren retina içi kistik boflluklar vard›. Yuvarlak ya da oval flekilli bu kistik boflluklar fovean›n normal çukurlu¤unun kaybolmas›na neden olmufltu. Her iki hastada da fovea merkezinde kubbe fleklinde hiporeflektif bofllu¤a neden olan ve alt›nda
gölgelenme koridoru oluflturmayan seröz makula dekolman› vard›. Bu olgu sunumu pars planit nedeniyle KMÖ geliflen
olgularda seröz makula dekolman› mevcudiyetini göstermektedir. (TOD Dergisi 2010; 40: 184-6)
Anahtar Kelimeler: Pars planit, seröz makula dekolman›, kistoid makula ödemi, optik koherens tomografi
Summary
The aim of this study is to report serous macular detachment in two patients with cystoid macular edema (CME)
associated with pars planitis. Two patients with CME associated with pars planitis underwent an ophthalmoscopic
examination and fluorescein angiographic evaluation. They were also studied with optical coherence tomography (OCT).
In both patients, OCT showed hyporeflective intraretinal cavities in the macula. The cystoid cavities expanded in a
round or oval configuration, resulting in loss of the normal depression of the anterior retinal contour at the fovea.
A central serous macular detachment composed of retinal elevation over a nonreflective cavity with no shadowing of
the underlying tissues was seen in both patients. This case report shows the presence of serous macular detachment in
patients with CME due to pars planitis. (TOD Journal 2010; 40: 184-6)
Key Words: Pars planitis, serous macular detachment, cytoid macular edema, optical coherence tomography
Girifl
Pars planit sebebi bilinmeyen kronik bir üveit tablosu
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Belli belirsiz ön segment inflamasyonu yan›nda vitreus ve pars planada inflamatuar hücre infiltrasyonlar› görülmektedir. Üveit isimlendirme standardizasyon grubu (The Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group) pars planiti intermediate üveitin alt
grubu olarak kabul eder ve enfeksiyon veya sistemik hastal›k gibi nedenler olmaks›z›n pars planada “snow ball” veya
“snow banking” bulgular›n›n bulunmas› fleklinde tan›mlar
(1). Pars planitte kistoid makula ödemi (KMÖ), epiretinal
membran ve vitre içi kanama gibi retina komplikasyonlar›n›n görülebilece¤i bilinmektedir (2). Bu çal›flmada pars planitli iki olguda oftalmolojik muayene ve flöresein anjiyografi (FA) ile tespit edilemeyen, sadece optik koherens tomografi (OKT) ile belirlenebilen seröz makula dekolman› hastal›¤a ait baflka bir retina bulgusu olarak tan›mlanm›flt›r.
Olgu Sunumu
Olgu 1
Bilinen bir sistemik hastal›¤› olmayan 35 yafl›ndaki bayan hasta sa¤ gözünde 1 haftad›r bulan›k görme flikayeti
ile muayene edildi. Hastan›n görme keskinli¤i sa¤ gözde
Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Murat Karaçorlu, Hakk› Yeten Cad. Unimed Center No: 19/7 fiiflli 34349 ‹stanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 231 31 21 E-posta: [email protected] Gelifl Tarihi/Received: 02.03.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 09.04.2010
184
Özdemir ve ark. Pars Planitte Seröz Makula Dekolman›
4/10 (desimal), sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Ön segment muayenesi her iki gözde normaldi ve göz içi bas›nçlar› her iki gözde 15 mmHg olarak ölçüldü. Göz dibi
muayenesinde sa¤ gözde vitreusta (1+) hücre ile KMÖ
ve pars planada eksüdasyon mevcuttu (Resim 1-a). Sol
göz dibi muayenesi normaldi. Flöresein video-anjiyografi
(Spectralis, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) incelemesinde sa¤ gözde fovea etraf›nda radyal
dizilmifl oval veya patelloid flekilli hiperflöresan kistik boflluklar görüntülendi. Sol göz FA bulgular› normaldi. Hastan›n OKT incelemesi için Zeiss OCT 3 (OCT Model 3000,
Carl Zeiss Ophthalmic System Inc., Humprey Division,
Dublin, CA, USA) kullan›ld›. Sa¤ gözde fovea kal›nl›¤› 345
μ olarak saptand›. Retina kal›nl›¤› retina içi kistik yap›lara
ba¤l› olarak artm›flt›. Fovea alt›nda seröz makula dekolman› izlenmekteydi (Resim 1-b). Sol gözde OKT’de patolojik bulguya rastlanmad›.
Olgu 2
‹ki y›ld›r pars planiti olan 29 yafl›ndaki kad›n hasta, sol
gözünde 3 gündür bulan›k görme flikayeti ile muayene
edildi. Hasta hikayesinde sol gözünde tekrarlayan ve topikal kortizon tedavisine yan›t veren ön üveit ataklar› tarif
ediyordu. Hastan›n görme keskinli¤i sa¤ gözde 10/10,
sol gözde 2/10 düzeyindeydi. Ön segment muayenesi
her iki gözde normaldi ve göz içi bas›nçlar› sa¤ gözde 11
mmHg, sol gözde 13 mmHg olarak ölçüldü. Göz dibi
muayenesinde sol gözde hafif vitritis ile KMÖ vard›. Alt
kadranda pars plana bölgesinde eksüdalar mevcuttu. Sa¤
göz retinas› normaldi. FA incelemesinde sol gözde tipik
KMÖ bulgular› saptand› (Resim 2-a). Sol gözde fovea kal›nl›¤› 533 μ olarak ölçüldü. OKT’de retina kal›nl›¤›na sebep olan retina içi kistik yap›lar görülmekteydi ve makula merkezinde kubbe fleklinde seröz makula dekolman›
vard› (Resim 2-b). Sa¤ göze ait FA ve OKT çekimlerinde
patolojik bulguya rastlanmad›.
lakis ve arkadafllar› da çeflitli üveitlerde seröz dekolmanlar›n OKT ile tespit edildiklerini göstermifllerdir (6). Bizim bu
çal›flmam›zda ise pars planit tan›s› alm›fl iki olguda seröz
makula dekolman› mevcudiyeti tan›mlanm›flt›r. Her iki olguda da seröz dekolmana KMÖ’nin efllik etti¤i gözlenmifl
ve tan› sadece OKT bulgular› ile konulabilmifltir.
a
b
Resim 1 (Olgu 1). a) Hastan›n sa¤ gözüne ait renkli fundus görüntüsünde alt kadran pars planada eksüdasyonlar görülmekte. b) OKT’de fovea
kesitinde az yans›t›c›l›k gösteren retina içi kaviteler yer almakta ve bu kavitelerin alt›ndaki alanda iyi s›n›rl› kubbe fleklinde retina alt› yans›t›c›l›k
göstermeyen boflluk (seröz makula dekolman›) görülmekte. Seröz
makula dekolman›n›n fovea alan› içinde s›n›rl› kald›¤› görülmekte
Tart›flma
Seröz retina dekolmanlar› retinada herhangi bir y›rt›k
olmadan retinal veya koroid damarlardan retina alt›na s›zan s›v› ile bu s›v›n›n emilmesini sa¤layan kompansatuar
mekanizmalar aras›ndaki dengenin bozulmas› sonucu oluflan ve üveitlerde s›kça karfl›lafl›lan bir tablodur. Seröz retina dekolmanlar› iskemik, inflamatuar ve neoplastik nedenlere ba¤l› olarak oluflabilmektedir. Seröz makula dekolmanlar› ise hemen sadece OKT ile tan› konulabilinen ve retinadaki dekolman›n sadece makulada s›n›rl› oldu¤u dekolmanlard›r. Ço¤u vakada beraberinde KMÖ vard›r ve bu
bulgu dekolman›n muayene ile ya da FA ile tan›nmas›n›
engeller. Seröz makula dekolmanlar› son y›llarda diyabetik
retinopati, retina ven t›kan›kl›klar› ve Behçet hastal›¤› gibi
çeflitli klinik tablolarda tan›mlanm›flt›r (3-5). Markomiche-
a
b
Resim 2 (Olgu 2). a) Sol göze ait FA tipik KMÖ görüntülendi. b) OKT incelemesinde ise KMÖ’ne seröz makula dekolman›n›n efllik etti¤i görüldü
185
TOD Dergisi 40; 3: 2010
Kaynaklar
1.
2.
3.
186
Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT. Standardization of
Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. Standardization of
uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First
International Workshop. Am J Ophthalmol. 2005;140:509-16.
[Abstract]
Donaldson MJ, Pulido JS, Herman DC, Diehl N, Hodge D. Pars
planitis: A 20-year study of incidence, clinical features and
outcomes. Am J Ophthalmol. 2007;144:812-7. [Abstract]
Ozdemir H, Karacorlu M, Karacorlu S. Serous macular
detachment in diabetic cystoid macular edema. Acta
Ophthalmol Scand. 2005;83:63-6. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
4.
5.
6.
Özdemir H, Karaçorlu M, Karaçorlu S. Retina ven dal t›kan›kl›¤›nda seröz makula dekolman›. Retina-Vitreus. 2004;12:
112-5. [Abstract] / [PDF]
Ozdemir H, Mudun B, Karacorlu M, Karacorlu S. Serous
detachment of macula in Behcet’s disease. Retina.
2005;25:361-2. [Abstract]
Markomichelakis NN, Hakiadakis I, Pantelia E, Peponis V,
Patelis A, Theodossiadis P, et al. Pattern of macular edema in
patients with uveitis: qualitative and quantitative assessment
using optical coherence tomography. Ophthalmology.
2004;111:946-53. [Abstract] / [PDF]
Download