19991_Çevre Temizliği Ve Geri Dönüşüm

advertisement
ÇEVRE BİLİNCİ, AMBALAJ ATIKLARI VE ORMANLARIN FAYDALARI
ÇEVRE BİLİNCİ
Toplumun tüm kesimlerini çevre
konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek,
olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri
kazandırmak ve sorunların çözümünde
fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre
eğitiminin temel hedefidir.
Çevre ile ilgili konularda aktif katılım
sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki
oluşturacak, bireysel çıkarların toplumsal
çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği
gerçeğini kavratacak bir eğitim yöntemi
uygulanmalıdır.
Çevre eğitimi yalnız bilgi vermek ve
sorumluluk hissi oluşturmakla kalmamalı,
insan davranışını da etkilemelidir. Bunun
için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel
materyaller ile uygulamaya ağırlık
verilmelidir.
Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi konularında gösterilen
çabaların amacı, insanların daha sağlıklı
ve güvenli bir çevrede yaşamalarının
sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da
insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar
veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de
insandır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı
bir çevrede yaşamayı, temel insan
haklarından biri olarak kabul etmektedir.
Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle
mümkündür.
İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin
vazgeçilmez nitelikte oluşu, çevre
kavramının günümüzde kazandığı
boyutlar, çevrenin ulusal düzeyde olduğu
kadar, uluslararası düzeyde de yeni
yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya
çıkarmıştır.
Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorunların
ana nedenlerinden birisi. bilgi edinme ve
bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir.
Çevre bilincine sahip olmayan bir insan,
yaşadığı dünyayı kendisinden sonra
başkalarının da kullanacağını idrak
edemez. Halbuki çevre, bize geçmişten
kalan bir miras değil; korunması,
geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel
şekilde devredilmesi gereken bir
emanettir.
Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre
bilincinin yeterince oluşmaması
nedeniyledir ki çevre, ilgilenmeye
değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır.
Çevre eğitiminin ana hedefi ise, yeni bir
insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim
bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı
kadar tüketen, gelecek nesillere karşı
sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına
karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli
yetiştirmektir.
Geri Dönüşüm
Geri dönüşüm kullanılmış malzemelerin
yeni ürünlere dönüştürülmesi işlemidir.
Geri dönüşümde amaç, tekrar
kullanılabilecek durumda olan
malzemelerin atılmasını önlemek, ham
madde ve enerji tüketimini azaltmak,
bundan başka, hava ve su kirliliğini
önlemektir. Geri dönüşüm sayesinde çöp
üretimi önemli ölçüde indirgenmiş oluyor.
Ayrıca küresel ısınmaya yol açan seri
gazlarının üretimi azaltılmış oluyor. Cam,
kağıt, metal, plastik, tekstiller ve elektronik
malzemeler geri dönüşümü mümkün olan
maddelerdir.
AMBALAJ NEDİR:
Ambalaj, içerisinde yer alan ürünü, ürünün
yapısına ve şekline göre en iyi şekilde
koruyan, temiz kalmasını sağlayan,
taşınmasını kolaylaştıran ve aynı
zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli
bir malzemedir.
Ambalaj kullanımı, yaşamış olduğu
değişimlerin ardından günümüzdeki halini
almıştır. Ambalajlar ilk başlarda tahta fıçı,
sandık, toprak kaplar, deri tulumlar ve
çuvallardan oluşmaktaydı. Günümüzdeki
daha uygun ve ekonomik hale gelerek
çoğunlukla kağıt, karton, plastik, cam ve
metal malzemelerden oluşmaktadır.
Ambalaj, içinde bulunan ürünü koruyup,
sağlıklı bir şekilde tüketicilere gelmesini
sağladığı için gerekli olan ve kullanılması
gereken bir malzemedir. Gündelik
yaşamımızda ambalajların kullanım alan
oldukça genişlemiştir. Yiyecekten,
kozmetiğe, çiçekten mobilyaya kadar
birçok ürünü ambalajıyla satın alıyoruz ve
genellikle geri kazandırılabilir nitelikte
ambalajlı ürünler tüketiyoruz.
Ambalaj görevini tamamladığında ortaya
ambalaj atığı çıkmaktadır. Gündelik
hayatta kullanılan ürünlerin boş
ambalajlarının oluşturduğu ambalaj
atıkları, evsel atıklara örnektir. Bu atıkları,
gıda, temizlik ürünleri ambalajları, süt ve
meyve suyu kutuları, cam veya plastik
şişeler, konserve, salça, bal veya
reçellerin cam kavanozları, teneke ve
metal konserve kutuları, alüminyum içecek
kutuları vb. olarak örneklendirebiliriz.
Ambalaj atıklarını geri kazanmak için,
çöplerden ayrı biriktirmemiz ve geri
dönüşüm kumbaralarına atmamız
yeterlidir.
Bilinçli Alışveriş
Alışveriş tercihlerinizin çevreyi önemli
ölçüde etkilediğini biliyor muydunuz? Satın
aldığınız her ürün Dünya'mız üzerinde iz
bırakmaktadır, ancak bazı seçimlerimiz
Dünya'mızı daha az olumsuz
etkilemektedir. Kendimizi satın aldığımız
ürünler konusunda eğitmemiz,
yaşadığımız gezegenimizi korumamız
yönünde atacağımız önemli bir adımdır.
Bilinçli tüketici olmak hiç de zor bir şey
değil. Bunun için aşağıdaki önerilerimizi
dikkate alın ve alışkanlık haline getirin:
Bir kere kullanıp atacağınız naylon
poşetler yerine, sürekli
kullanabileceğiniz bez torba, sepet
veya fileleri tercih edin. Unutmayın ki,
plastik ambalajlar ve naylon poşetler

doğada parçalanmadan yüzyıllarca
kalabilmektedir.
-Plastik ya da pet ambalajlı yiyecek
ve içecekler yerine cam ambalajlı olanları
seçin.
-Herhangi bir ürünü alırken geri
dönüşümlü olmasına dikkat edin.
-Kullanılmış eşya ya da giysiler satın
alın, ya da yakınlarınızla değiş tokuş
yapın.
-“ Kullan-at ” piller yerine yeniden
doldurulabilen pilleri kullanın.
-Sprey deodorantlar yerine “ Ozon
dostu ” deodorantlar kullanmaya özen
gösterin.
-Alışveriş yaparken, harcamanın ne
kadarını ürünün kendisine, ne kadarını
ambalajına verdiğinizi hiç düşündünüz
mü? Mümkün olduğunca büyük boy
ürünleri tercih edin ya da toptancıdan
alışveriş yapın.
-Fosfat içeren deterjanlar içme suyu
kaynaklarına karışarak suyu kullanılmaz
hale getirmektedir. Fosfatlı deterjanlar
yerine doğal temizleyicileri tercih edin.
Bulaşık makinalarında kullanılan
kimyasal parlatıcılar yerine bir doğal
madde olan sirkeyi deneyin.
 Enerji sarfiyatı düşük olan ürünler
tercih edin.

ORMANLARIN FAYDALARI;


Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer
bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar
gibi canlı varlıklarla toprak hava, su,
ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre
faktörlerinin birlikte oluşturdukları
karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen
ekosistemler olup, dünya yaşamı için
vazgeçilmezdirler.
Ormanlar yaşantımızın her safhasında
ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve
yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun
yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek,




kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl,
kum vb. hammadde kaynaklarının bir
kısmı da ormanlardan elde
edilmektedir.
Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için
doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur
biçimindeki yağışı yapraklı, dalları,
gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve
taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer
altı sularının oluşmasına yardım eder.
Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar
rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri
ile tutarak yağışların ve akarsuların
toprağı taşımasını önler.
Ormanlar, yaban hayatı ve av
kaynaklarını korur. Nesli tükenmekte
olan hayvanların üretimi, korunması ve
barınmasında koruma alanları
oluşturur. Bu sahalar milyonlarca
canlının yuvasıdır.
Ormanlar bitki örtüsü ve toprak
içerisinde büyük miktarda karbon
depoladıklarından, ikim üzerinde
olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları
düzenler, bir ısı tamponu gibi görev



yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz
sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını
artırır, radyasyonu önler.
Su buharını yoğunlaştırarak yağmur
haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını
azaltarak toprak ve kar savurmalarını
ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder.
Bu nedenle açık alanlara oranla
ormanlarda gündüzler serin geceler ise
sıcaktır.
Ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş
zamanları değerlendirme imkanı
sağlar. Havası, suyu, doğal
görünümleri ve sakin ortamı ile
özellikle şehirlerde yaşayan insanları
kendisine çeker. Bu yönüyle insanların
beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu
rol oynar.
Yerleşim alanları çevresindeki hava
kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile
insan sağlığı bakımından büyük önem
taşır. Ormanların insan sağlığı
üzerindeki bütün bu olumlu yararları
nedeniyle büyük kentlerin çevresinde




ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme
yerleri kurulmaktadır.
Ormanlar, orman içinde ve dışında
yaşayan insanlara çeşitli iş alanları
sağlar, işsizliği önlemede etkin rol
oynar, böylece köyden kente göçü
azaltır.
Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik
bakımından da çok önemlidir. Askeri
birliklerin savaş tesisleri ile araç ve
gereçlerinin gizlenmesinde, savaş
ekonomisi bakımından değer taşıyan
reçine, katran ve tanenli maddelerin
elde edilmesini sağlar,
Ayrıca ormanlar barajların ekonomik
ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke
turizmine katkıda bulunur,
Ormanlar, doğal güzellikleri ve
sayılmayacak kadar çok faydalarıyla iyi
baktığımız takdirde tükenmez bir doğal
kaynaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards