PowerPoint Sunusu

advertisement
ORMANLARIMIZ
ORMANLARIN ÖNEMİ
2
ORMANLARIN ÖNEMİ
• Dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 952 milyon hektardır.
• Dünya kara alanının % 30‘u Orman Alanlarıdır.
• Dünyada 1,2 milyar insan geçimini ormanlardan
sağlamaktadır.
• Ormanlar yerel toplulukların ve özellikle yerli halkların yaşam
şartlarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca ormanlar
mal üretimi, ekoturizm ve çevresel hizmetleri yoluyla da çok
önemli ekonomik rol oynamaktadır.
• Ormanlar ekolojik dengenin sürdürülmesinde hayati rol
oynamaktadır. Ormanlar aynı zamanda, boş zaman
faaliyetleri, miras, tarihi ve kültürel değerleri sağlamak
suretiyle de sosyal fonksiyonları yerine getirmektedir.
• 1 ton karbonu atmosfere göndermeyi
engellemede, ormansızlaşmayı azaltmadan daha düşük
maliyetli bir yolu yoktur. (Karbon salınımını azaltmanın en
ekonomik yolu ormansızlaşmayı azaltmaktır.)
• Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı tahrip
edilmektedir.
● Bir sektörün ülke kalkınmasındaki yerinin ve öneminin
belirlenebilmesi için o sektörün ülke ekonomisine olan
katkısının bilinmesi gerekmektedir.
● Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları; parayla
ölçülebilen ve parayla ölçülemeyen katkılar olarak ikiye
ayırmak gerekir.
● Yapılan bir hesaplamaya göre, bir ağacın sosyal ve ekolojik
yararları maddi yararlarından 2.000 kat daha fazladır.
1) Para ile ölçülebilen katkıları :
Odun kökenli birincil orman ürünleri üretimi, odun kökenli
olmayan ikincil orman ürünleri üretimi, insanlara iş alanı
yaratmasıyla yaptığı katkı, bölgeler arası gelişmişlik farkını
azaltıcı etkisi, diğer sektörlere katkısı, ödemeler dengesini
olumlu yönde etkilemesi vb. katkılardır.
2) Para ile ölçülemeyen katkıları :
İklim, toprak, su gibi doğal kaynakların korunması ve
dengede tutulması, rüzgar, kumul hareketlerine karşı önleyici
perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer
üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmanın
önlenmesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla tarım alanları ile
barajların ekonomik ömrünün uzatılması, çığ ve sel
baskınlarının önlenmesi, halkın rekreasyon ihtiyaçlarını
karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ile iş
verimini artırması, ülke turizmine katkıları vb.dir.
● Ülkemizin değişik iklim koşullarına sahip olması ve 3
floristik bölgenin birleştiği bir yerde bulunması nedeniyle bitki
türü çeşitliliği çok zengindir.
● Kültüre alınmış bir çok bitki türü ile evcilleştirilmiş pek çok
hayvan türünün yabani ataları ülkemizde doğal olarak
bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye dünyadaki 8 büyük gen
merkezinden biri olarak bilinir.
● Avrupa kıtasında yetişen 12.000 bitki türünün 3.000'i
endemik (yalnızca ülkemizde yetişen) olmak üzere yaklaşık
10.000 türü ülkemizde yetişmektedir.
● Ayrıca orman tali ürünleri, çok çeşitli olarak kullanımı olan
ürünlerdir. Bazıları doğrudan doğruya kullanılabilir.
● Defne, kekik, adaçayı, kestane, fıstıkçamı, kuşburnu,
keçiboynuzu ve benzerleri direkt gıda olarak kullanılabileceği
gibi, ihtiva ettikleri uçucu yağlar çeşitli sanayi kollarında da
kullanılabilmektedir.
● Ağaçlardan elde edilen reçine, sığla yağı gibi balzami yağlar
ve bunların türevleri sanayide çok çeşitli alanlarda
kullanılmaktadır. Kozmetik, gıda, boya ve kimya sanayilerinde
vazgeçilmez kullanım imkanlarına sahiptir.
● Sentetik ilaçların zararlarının artması nedeniyle doğal ve
biyolojik kaynaklar daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle
gerek ilaç sanayii, gerekse diğer kullanım alanlarında bu
ürünlere talep giderek artmakta olup, ihtiyaç duyulan ürün
çeşitliliği 30’lardan 60’lara yükselmiştir.
● Tali ürünlerin önemli faydaları sebebiyle dünya bu ürünleri
insanların geleceği olarak görmektedir.
Küresel Isınmada Ormanların Önemi :
● Dünya yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu
ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor. Bazı ışınlar, atmosfere
salınan ve sera gazları denen karbondioksit ve metan
gazlarının oluşturduğu bir katman tarafından tutularak tekrar
dünya yüzeyine yansıtılıyor. Bu durum yeryüzünün yeterinden
fazla sıcak kalmasını sağlıyor.
● 1860 yılından günümüze kadar tutulan kayıtlar, küresel
sıcaklığın ortalama 0,5 ile 0,8 °C arttığını gösteriyor. İnsanlar
tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması
sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına "küresel
ısınma" deniyor.
● Fosil (kömür ve petrol) yakıtların yakılması, ormansızlaşma,
çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim
eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki
yığılması küresel ısınmanın başlıca nedenleridir.
● Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel
ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden okyanus
derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her
yerinde hissediliyor.
● Ormanların ve ağaçlandırmanın önemi burada ortaya
çıkmaktadır.
● Dünyada her yıl, ülkemiz ormanlık alanı kadar bir ormanlık
alan, çoğunluğu insan tahribatı sonucu yok olmaktadır. Bu
durum başta iklim dengeleri olmak üzere çeşitli çevresel
bozulmaları da beraberinde getirmektedir.
● Atmosferdeki sera gazlarını dengede tutabilmek için, önemli
karasal karbon yutakları olan orman alanlarının artırılması en
büyük hedefimizdir.
● Bu nedenle en kısa sürede orman varlığının artırılması,
bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele
edilerek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere
taşınmasının önlenmesi gerekmektedir.
● Bu amaca kısa sürede ulaşmak için ülkemizin kaynaklarını
seferber ederek çalışmalara hız verilmesi mecburiyeti
bulunmaktadır.
● ‘Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı’nda, kamu
kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli
bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Bu eylem planı, 20082012 yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yıllık
süre içerisinde 2.300.000 hektar alanda ağaçlandırma,
rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması
planlanmıştır.
Ağaçlandırma Seferberliği uygulamaları sonucunda;
● Su kaynakları korunacak, baraj, göl ve göletlerin toprakla
dolması önlenecektir.
● Sel ve taşkınları azalacak, tarım toprakları korunacaktır.
● İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri azaltılacaktır.
● Havadaki karbon emisyon oranı azaltılacaktır.
● Bozulan tabii denge yeniden tesis edilecektir.
● Orman varlığımız artacak, Trakya büyüklüğündeki ülke
toprağı ormanlaştırılacaktır.
● Bozuk orman alanları iyileştirilecek, aynı zamanda orman
köylülerine ek gelir sağlanacaktır.
● Erozyon önlenecek, toprak kaybı azaltılacaktır.
● Ormanlaştırılacak alanlar, ilerde Şehir Ormanı olarak
halkımızın hizmetine sunulacaktır.
● Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak, çevre bilinci
geliştirilecektir.
"Bu Seferberlik ile; 2,3 milyon hektar alan
ormanlaştırılacaktır"
Unutmayalım;
Ormanlar yok olursa, her şey ve herkes
mutlaka zarar görecektir...
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards