10.sınıf nüfus-göç bitki ve toprak dağılışı tekrar

advertisement
10.SINIF NÜFUS-GÖÇ BİTKİ VE TOPRAK DAĞILIŞI TEKRAR TESTLERİ
1.
5. Aşağıda beş ülkede doğum ölüm ve nüfus artış oranları verilmiştir.
Buna göre bu ülkelerden hangisi dışarıya daha az göç verir?
Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin iklim özellikleri,
toprak oluşumu ve bitki toplulukları hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Bitki örtüsü ormanlardır.
B) En fazla yağış sonbahar mevsiminde düşer.
C) En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanır.
D) Yıllık sıcaklık farkı 100 C’nin üzerindedir.
E) Kış yağışları kar şeklindedir.
2.
6. I- İğne yapraklı Ormanlar II- Geniş yapraklı Ormanlar
III- Karışık ormanlar
IV- Dağ çayırları
Yukarıda verilen bitki kuşaklarının bir dağ yamacı boyunca dağın
zirvesinden deniz seviyesine doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) II-III-I-IV B) I-II-III-IV C) IV-I-III-II D) III-II-I-IV E) IV-I-III-II
7. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren aşağıdaki grafiklerden
hangisinin ait olduğu ülkede genç nüfus içinde okullaşma oranı daha
yüksektir?
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangi ikisinde aynı doğal
bitki örtüsüne rastlanır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve V
E) III ve IV
3. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha azdır?
A) Asya B) Avrupa C) Afrika D) G. Amerika E) K. Amerika
4. Aşağıda beş ülkede nüfusun yaş gruplarına dağılımını gösteren piramitler
verilmiştir. Piramitlerdeki taralı alanlar çalışan nüfusu göstermektedir.
Buna göre hangi ülkede işsizlik sorununun daha fazla olduğu
söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin geç nüfusa sahip olduğunu
gösterir?
A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun az olması
D) Nitelikli iş gücünün fazla olması
E) Ortalama insan ömrünün uzun olması
9. Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılışını gösteren aşağıdaki
grafiklerden hangisinin ait olduğu ülkede son dönemde doğum oranında
belirgin bir artış meydana gelmiştir?
17. Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgelerin genel özellikleri arasında
yer alır?
A) Sanayi kuruluşlarının çok olması
B) Ticaretin gelişmiş olması
C) Ulaşım ağının gelişmiş olması
D) İş imkânlarının az olması
E) Yüzölçümünün geniş olması
18. Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörler
arasında yer alır?
A) Toprak özellikleri B) İklim C) Yer şekilleri D) Turizm E) Su kaynakları
10. Yukarıda nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılım grafiği verilen ülke
için, aşağıdakilerden yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Gelişmiş bir ülkedir.
B) Doğum oranı düşüktür.
C) 10–14 yaş grubunda kadınların oranı erkeklerden fazladır.
D) Bağımlı nüfus oranı fazladır.
E) Genç nüfusun toplam nüfusa oranı azdır.
19. Aşağıdakilerden hangisi tarihte yaşanan Türk göçlerine örnek
verilebilir?
A) 1923 Yılından sonra Türkiye’den Yunanistan’a yapılan göçler
B) Coğrafi keşifler sonrası Afrika Kıtası’na yaşanan göçler
C) 1453 ten sonra Roma’ya yaşanan göçler
D) 4. yüzyılda Orta Asya’dan batıya yaşanan göçler
E) 1492 Yılında İspanyadan Anadolu’ya yaşanan göçler
11. Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihinde nüfus artışında sıçramaya
neden olan olaylardan biridir?
A) Doğal afetler
B) Turizmin gelişmesi
C) Tarıma geçiş
D) Göç hareketleri
E) İçme suyu temininin kolaylaşması
20. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında
yer almaz?
A) Doğum oranları azdır.
B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
C) Genç nüfus oranı azdır.
D) Bağımlı nüfus fazladır.
E) Ekonomik faaliyetler üzerinde doğal etkenlerin etkisi daha azdır.
12. Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?
A) Ülkeye döviz girdisi sağlanır
B) Okuma yazma oranı azalır
C) Nitelikli iş gücü artar
D) Kalkınma hızı azalır
E) Tarımda çalışanların oranı artar
21. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar
arasında yer alır?
A) Kalkınma hızı artar.
B) İşsizlik artar.
C) İç ve dış göçler azalır.
D) Kişi başına düşen milli gelir artar.
E) Demografik yatırımlar azalır.
13. Step ikliminin (ılıman karasal) doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Bozkır B)İğne yapraklı ormanlar C)Maki D)Tundra E)Savan
14. Yanda nüfusun yaş ve cinsiyete göre
dağılım grafiği verilen ülke için,
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
söylenebilir?
A) Doğum oranları azalmıştır.
B) Okur - yazar oranı artmaktadır.
C) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
D) Nitelikli iş gücü fazladır.
E) Nüfus artış hızı yüksektir.
22. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artış hızı üzerinde etkili
olan faktörler arasında yer almaz?
A) Devlet politikaları
B) Sosyo-kültürel yapı
C) Tıbbi gelişmeler
D) Tarımda makineleşme
E) Beslenme koşullarının iyileşmesi
23. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biridir?
A) Nüfusun eğitim seviyesini yükseltmek
B) Nüfusun cinsiyet yapısını dengelemek
C) Fabrikaların bölgelere dağılımını dengelemek
D) Ülkenin nüfus miktarını azaltmak
E) Nüfusun meslek gruplarına dağılımını belirlemek
24. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ve fazla göç veren bölgelerde göçe
bağlı olarak yaşanan olumsuzluklar arasında yer alır?
A) Sanayi tesislerinin konutlar içinde kalması
B) Yeşil alan ve park alanlarının yetersiz kalması
C) Sanayide iş gücü açığının azalması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
E) Bölgenin ekonomik kalkınma hızının azalması
15.
25.
Yukarıdaki dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan
hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II ve III D) I - III ve IV E) IV ve V
16. 1940 – 1945 yılları arasında Almanya’daki yönetimin aşırı baskıcı olması ve
II. Dünya savaşının yaşanması nedeniyle Alman bilim adamları ABD’ye ve
savaşa katılmayan Türkiye’ye göç etmiştir. Bu bilim adamları Türkiye’nin bilim
tarihine çok önemli katkılar yapmıştır.
Yukarıdaki anlatılan göç olayı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Eğitim amaçlı göç
B) Beyin göçü
C) Ekonomik göç
D) Mübadele göçü E) Doğal afet kaynaklı göç
Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin doğal
bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Bitki örtüsü
A)
Tayga
B)
Maki
C)
Geniş yapraklı Orman
D)
İğne yapraklı orman
E)
Çayır
Download