\t*# - alaşehir ilçe millî eğitim müdürlüğü

advertisement
§'X*r
T.C.
ALAŞEHiR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüği
\t*#
Sayı : 27372217-136-E. t377083 l
06.12.2ol6
Konu : Lise Eğitimleri Hakkında
MÜDÜRLÜĞÜNE
iügi: Ttirk
Kızılayı Manisa Kan Bağış Merkezi'nin 24/1l/2016 taih ve
50733sayılı yazısı.
Tiirk Kızılayl Manisa Kan Bağlş Merkezi'nin Lise Eğitimleri
ile ilgili, Ilgi yazı
ekleri i|işikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi
ve
ve gereğini rica ederim
Hüseyin GLJNEŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ek:
-Yazı (4 sayfa)
Dağıtlm:
-Lise Müdür|ükleri
-Web Sayfası
Adres: Hükümet Konağ! Kat:4-45600-A
laşehir,MANisA
Tel :0236_653l032_6536865
Fax :023G653302l
e_posta :alasehiİ[email protected]!ıov,lr
Aynntü]ı Bilgi İçilı:Nretin rrEMiRAsLAN (}Icnru.)
Bu €v.ak 80venli elektron|k imza ile iİrzalanmlşılf, hrD://evratsorgır
meb.80v.tı adre§inden
f
160-2fd2-3eOd-b7Of- 01b4
kodu ile teyl'ı edllebilir
)
ilnKKlzil.AYl
,r(JııKlozlllYı
Ii,nE
lVlınişı Kan B*ğış Merkeri
&y
24llll20L6
: lJ74l3-799-E.5073]
Konil : LİSE EcİTfMı-ınİ
ııııırrıı.rue
M.e\ lSA İL MİLLI ırjlTiM l\,ILbünrü öünn
Nişncıpışa lı{ahıllcsi Alnıiit Buhan No:2 Manisı
Ütkemızin kan ihtiyacının kaşılanınaşı iin, Sağlü Bakaıılığ'»m çıkadığ 5624 sayılı K^aıı ılc
Kınununa göro Türt Kızılayı görevlendirilmişiı, Bu yızıyı i.ılinaden Gcnçl
Ürünlc.i
Kan
Müdiitl|ri,ttçe tüuı Bakanlıklırla c$tim re lnğışlar için pııtokothr yapılnu$ır.
Mınisİ lı Milli Eğitim İr,lüdürlüğü ilc Türk Kzllayı Manisa Kan Bığışı Mcıtczi aıasrııh
Maİıisı mcıi<cz vcİlçelerindc büıııaıı lüm lisc l2, sıııf öğlcncİlcrİnı, "Gh,ırıli
Prograını"
hııt*ında bir dtın §aııini kapsayücok şckitdo cğitiın vcrllıncsi huıuııunü
Kın Tcminj
27.1 1.20t4 ıilrihinde
prookol iırvlılannıışıır_
Bu pr,,,ıokol kapsaınındı Mcrkez ve İlçe
bilgileııdirilı ı, ,ıi hısrısın<la
gııı,giıi
ıu-z ede
riın.
Mitli Eğitim Müdürl[klerinin konu haiiındı
Aıi
e-iırz
a
lıdır
NARDAt
Miid,ır
tlbliJr Km ıl4,{
Jll j ^r.rko|i
sK, N()j l0 i ] ırrı:Rxr,z j 1,1,\NısA
Tıİ!!ı1!}:lrl{6 ırlkil:}6ı3ıxır1 t{tı^,-kl?,l]!_or8,Iİ
lr-ı.tl
\{rı.
3Ur0
lJt?lk
t.yıh }.lcltloırlk illlz.ı Kn4unİ'nn
ıırJ,üıl İılın.!r,,(b}
{.9gun
lJ]
ıriü Güvonıi E1.1tı9ıit
loıı ik
frailluişıir^
ıılallıy.orı.I rjıöılıı/ıo.10lı.ıı!ı ul'tır.diı ,ı,§ı.ı,t,ıtİı.lo l.ol
ilC
tTt|İllÜ
..*"
.ı:.t!)itı..n..
lŞtill(ı.I(]t :)l(O'l ()}i( )l
t.İ
,l"
3
+J
töi'rı
TURKKİZItAYİ
laö0
,ıLAyl MANisA l<aN BAĞışl MERKEZi rvıüoünı-üĞü iı-r Maıııisı
rııiui tĞirirvı rvıÜnÜnıÜĞü ARA5ıNDA GöNÜLIÜ KAN BAĞışçı1ARıN1N
eĞirirvıi, KAN BAĞışÇısl (AZANıM FAALIYETL€RININ YÜRÜTtjLMEsi ltE İtGall
PRoToKoL
TüRr
ı(,
ı.xonıU, AMAç Vt TARAf tAR
ı.1. Bu protokölün konusu; T.C. Sağlık Bakanlığfnın bilgisi *ahilinde ülkenin ihtiyao olan
kan ve kan |1,i]nlcr]nan gönüllü, bJIlnçll ve c|üıenll kan bEğşçılanndan karşılİh]tııİl lçin
Manıİr llt Malli Eğitlm Müdürlüğü ve ilçe Milli EBatirn Müdürlğklerine bığı lıJ€leıde eğltam
verıtmcsi, öğrctmcn vc öğıcncilcrin kan bağlşına Eıendirilertk gönüllü olmalarl amacryla
protokoıüh
Tüık kııllDyl i,. Mınısa iı ıvııılı çğiıim Mlıdüfıüğü arosındE imıalanocak olon
Eenel ve temcl esaslarının belirlenmcsidir.
,-iirk Kızılayı Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdüılüğü ile il ve ilçe Milli Eğitim
1.z.8u protol,
mOdüılükleri ni kapsar.
1.ı, gu proto!.,l kaprğİülnda Türk Klzllavı ıle
ortaı( olarak
ı.4.
a
lJ
ve llçe MIlli tğıtim Mğdüı|ük|orinl
tıııfler
.,ndırılmıştır.
PYotoko|i] j.\ uygulanınası
ndan Türk Kızllayı ile
il vc iİçc Mllli
EEttlm MÜdÜrlÜkleri
soruıaluduı.
2,EENE[ EsAsı
z,ı. lı ve lıçc
hıkkında
eğ]
kan bağışçısı
^R
ı.
ü
.
VE
TARAFtARlN YÜKüMLüLüKLERI
i (ğiıİm MüdürlükIerinc bağlI llscl€İde öğretmen vc EğronclıGre kın boğışı
er vc.ilerek , öğretmen ve öğrcntilerin günümüzde vE Eelcğckt§ düzenli
,lı rının sağlan masıdır
-
\.,,4"
./)
,a
A
_/_-
t
rrth;
.-a{:jlfi,.,
işitiıiı itii l)R()] Oıi()ı
.
'
ü]
:Jii;ı!1::
,+,
f
toirik ğ4
%'^
TıJRKKızıtAYl
lcöl
2,2. Gönütlü kan bağışının önemi ve gerekliliği hakkındaki eğitimleı Tütk kızılayı Manisa
t{an Bağlşı Morkeıi bünycsİndc görevli olrn kaı! hağışçırı lıoıanırı pcrsonetl taİşflndah
verilpcektir.
2.3. Eğitimlerin verilebilrnesi için uygun ortam
iı vc İlçc Milli
Eğitim Müdürlükleri
tırafından sağlına cakiı ı.
2.4. Eğitirnlarin vcrllmcslni takilıen gön{İllü olaİak kan bağışlamsk lsteyen öğretmcn vc
öğrenciter Türk Kızılayı Mğni§a Kan Ba6lşl Merkcıi tarafından düzenlenen ekiplerde kan
bağışında bUlUnabİleceklerdir.
(ızılayı
?.5. 8ah bağışı içtn düzpnlenen ekiplerdo gerekli tüm ekip, ekİPman llgili Türk
Manısa Kan Basşı Meıkeıi tarafından tcmin cdllecĞhİır.
ve
2.E, kan bağışı lçln düıenlenen ekiplcrdc uy8un oftam |tampanya düıenlenecek olan il
İlçe Milli Eğtim Müdürlükteri tarafından seğlanacaktır.
z.7. ı(an bağlşçısı eğitim ve kan alım ekiplerİnin tarihleri iı ve iıçe Milli Eğ]tim Müdürlükleri
ils Türk Klİılavl Manisa KOn 8aİl§l Meİt(Gıi tofumluları aragında beıİrlenGcektlr.
ı.8. kan bşğışçlcı eııtlm vĞ ken elim ğkıplo/inin İoılhlerlnın duyurulmuıı ıl ve iıçe Mllli
duyurulması
Eğıtim Müdürlükleri tarafından sağlanaraktır, Ayrrca kan bağışının tarihlcrin]n
olan afış Vc bİoşür T{irk l(ııılaYl Manl§a Ken Bağlşl Mcrkeıi tEraflndan
lçln 8erekli
§ağlanacaktü r.
---1
\--?
."*".
, ıi[.l§Qi"ı,
iıtiıtı ii;i
l)l,.( ) l
',.i;1
'"qr
,
()ti(.]l ı l
;
+'ş
6İ;iTiı
6
"r2
TURKK]zltAYl
ı4ö4
3.oNAy vE yüRünı-ürüıt
a.ı. iş uu protokol Türk Kııılayı Manisa Kan Bağşı Merkeıi Müdür|üğü ve il Milli Eğitim
ğğitlm
MüdürlÜEü tarafından İmzalandıktan sonra yürür|ülüğe glıecek olup baĞlı iıço Mıtll
Müdürlüklerinc tcbliğ edilecektir.
z7lau2ol+
MANlsA
DR
N
M
M
T NAREAL
Ezi
ıvıirri ıĞ iM
M DuRu
ıvıaıuise
MU
ı-
FA ALTtN50
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards