Türkiye`nin İç ve Dış Ticareti

advertisement
KAZ
AN
SINIF
C
IM
11
KAVRAMA
ST
TE
12.
TEST
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
1. Ülkemizde de iç ticaret 1950 yılından sonra gelişmeye
başlamıştır.
4. Ülkemizde iç ticaretin en fazla geliştiği şehirler sırasıyla
İstanbul, İzmir ve Ankara’dır.
Ülkemizde iç ticaretin bu tarihten sonra gelişmeye
başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bu bilgiden faydalanarak bu şehirlerimizin genel
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
B) Bölgeler arasındaki ürün farklılığı
C) Pazarlama tekniklerinin gelişimi
D) Tarımsal üretimin artış göstermesi
E) Nüfus miktarının artış göstermesi
A) Nüfusları diğer şehirlere göre daha fazladır.
B) Ulaşım sistemleri gelişmiştir.
C) Hizmet sektörü gelişmiştir.
D) Tüketim miktarı fazladır.
E) Enerji tüketimi azdır.
5. İzmir ülkemizde iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği şehirlerimizdendir.
2. Ülkemizde genel olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde ticari faaliyetler diğerlerine göre daha yoğundur?
A) Kocaeli ve çevresi B) Denizli ve çevresi
C) Ankara ve çevresi D) Trabzon ve çevresi
E) Manisa ve çevresi
3. Aşağıdaki illerimizden hangisinin ülkemizin iç ticareti içerisindeki payı diğerlerine göre daha azdır?
A) Konya
C) Manisa
E) Çankırı
B) Mersin
D) Samsun
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir’in bu özelliği dikkate alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üretim ürünleri çeşitliliği fazladır.
B) Hinterlandı geniş bir limana sahiptir.
C) Türkiye’nin ikinci büyük ticaret bırsasına sahiptir.
D) Fuar turizminin gelişme gösterdiği bir şehrimizdir.
E) Ülkemizin Orta Doğu ülkeleri ile yaptığı ticaretin büyük bölümü izmir üzerinden yapılmaktadır.
6.
Tarım%4,47
Tarım
%18,10
Madencilik
%2,34
Madencilik
%2,5
Sanayi
%79,40
Sanayi
%93,19
1990
2010
Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’nin 1990-2010 arasındaki ihracatının sektörlere göre dağılımı verilmiştir.
Bu grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Verilen yıllar içerisinde Türkiye’nin tarımsal üretimi
azalmıştır.
B) Verilen yıllar içerisinde maden ürünlerinin ihracat
içerisindeki payı azalmıştır
C) Verilen yıllar içerisinde sanayi ürünlerinin ihracat
içerisindeki payı hep en fazladır.
D) Verilen yıllar içerisinde tarım ürünlerinin ihracat içerisindeki payı azalmıştır.
E) Verilen yıllar içerisinde ihracat içerisinde payı en
fazla azalan sektör tarım olmuştur.
Î
TEST
11
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
7.
11. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2000 yılından 2010
yılına kadar belli yıllardaki ihracat ve ithalat rakamları verilmiştir.
IV
II
Yıllar
V
Ekvator
I
III
Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde oklar yönünde
gösterilen yerlerin hangisinde dış ticaret kapasitesi
daha fazladır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
8. Ülkemizin ihracat ürünleri genel olarak sanayi, tarım ve
maden ürünleri olarak üç grupta incelenir.
Bu bilgiye de bakılarak aşağıdaki ürünlerden hangisinin ülkemiz ihracatında önemli bir paya sahip
değildir?
A) Petrol
B) Demir - çelik
C) Bor
D) Sebze - meyve
E) Beyaz eşya
9. 1980 yılından önce ülkemizin ihraç ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Pamuk
C) Fındık
E) İncir
B) Kivi
D) Tütün
EST
AT
KAZAN
27.7
54.5
2005
73.4
116.7
2006
85.5
139.5
2008
131.9
201.9
2010
113.9
185.5
12. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin bazı yıllara ait ihracatının sektörlere göre dağılımı verilmiştir.
Yıl
1963
1990
2010
Tarım
284.1
2.347
5.092
Madencilik
10.6
331
2.678
Sanayi
73.5
10.280
106.205
368.2
12.958
113.975
Toplam
Tablodaki bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenir?
A) Verilen yıllar içerisinde en büyük artış sanayi ürünlerinde olmuştur.
B) Verilen yıllar çerisinde Türkiye’nin ihraç ettiği maden
çeşidi azalmıştır.
C) Verilen yıllarda Türkiye’nin tarımsal üretim miktarı
azalmıştır.
D) Verilen yıllarda Türkiye’nin tarımsal üretiminin
İhracatı içerisindeki payı sürekli artış göstermiştir.
E) Verilen yıllar içerisinde Türkiye’nin dış ticaret açığı
sürekli azalmıştır.
A) ABD
B) Rusya
C) Almanya
D) Çin
E) Japonya
:.............................................
2000
A) Verilen yıllar içerisinde ithalatımız ihracatımızdan
fazla olmuştur.
B) Verilen yıllar içerisinde ihracatımız sürekli artış göstermiştir
C) Verilen yıllar içerisinde dış ticaret açığının en az olduğu yıl 2000 yılı olmuştur.
D) Türkiye’nin 2006 yılındaki dış ticaret açığı 2008 yılındaki dış ticaret açığından daha azdır.
E) Verilen yıllar içerisinde Türkiye’nin dış ticaret açığı
sürekli artış göstermiştir.
10. 2010 yılında Türkiye’nin dış ticaretinde aşağıdaki
ülkelerden hangisinin payı diğerlerine göre daha
azdır?
KAVRAM
IM
İthalat
(Milyar $)
Tablodaki bilgilere bakıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I
İhracat
(Milyar $)
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download