Editörden

advertisement
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:11, Sayı:2, Ağustos 2013
CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Yıl : 2013Cilt :11 Sayı :2
EDİTÖRDEN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNAY
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Tarihi M.Ö 3. binlere kadar giden Manisa, tarihi boyunca muhtelif
medeniyetlere ev sahipliği yapmış Batı Anadolu’nun en önemli şehirlerinden
birisidir. İlk Tunç dönemi yerleşimlerine sahne olarak bu dönemde meydana
getirilmiş Yortan kültürü ile geniş bir coğrafyayı etkilemiştir. Bilinen tarihinde
önce Hititlerin idaresinde kalmıştır. M.Ö 1200’lere doğru ise bölgede güçlü bir
Lidya hakimiyeti dönemi başlar. İlk madenî paranın basılıp kullanılması, “kral
yolu” denilen antik çağların en önemli ticaret yolunun oluşturulması bölgenin
hızla zenginleşmesine yardımcı olmuştur. Daha sonra bölge Pers hakimiyetine
girmişse de satraplıklar arasındaki mücadele neticesinde yeni bir güç olan
Makedonyalı Büyük İskender tarafından istila edilecektir. Onun ölümünden
sonra ise komutanlarından Selevkos bölgede idareyi ele aldı. Bu dönem de fazla
uzun sürmedi ve M.Ö 3. Yüzyılda Bergama krallığı dönemi başladı. M.Ö. 129
yılında ise Bergama krallığı Romalılar tarafından yıkılarak Roma hakimiyeti
sağlandı. Doğuya karşı yapılacak seferlerin merkezlerinden birisi haline geldi.
Bizans döneminde ise bir Piskoposluk merkezi haline getirildi. Manisa bu
dönemde kale yerleşim yeri içerisinde on kadar mahalleden meydana gelen bir
şehir hüviyetine sahipti. Selçuklu Türkleri Anadolu’ya girmelerinin akabinde
hakimiyetlerini Batı Anadolu bölgesine kadar uzatmalarına rağmen bölgede ilk
zamanlarda tutunamadılar. Ancak Anadolu Selçuklu devletinin gücünü
kaybettiği son demlerinde bölgeye daha önce yerleşmiş olan Türkmen aşiretleri
daha etkili bir rol oynamaya başladılar. Bunlardan birisi olan Saruhan bey önce
Demirci ve çevresini ele geçirmiş, nihayet 1313 tarihinde Manisa şehrini de
Bizanslılardan almaya muvaffak olmuştur. Bundan sonra Manisa ve çevresinde
Türk hakimiyet dönemi başlayacaktır. Yüzyıl kadar süren Saruhanoğulları
döneminde bilhassa İshak Çelebinin gayretleriyle şehir tam bir Türk-islâm şehri
hüviyetini kazanmıştır. Saruhanoğullarından günümüze intikal eden birçok
mimari eser bu dönemden kalmadır. Osmanlı beyliğinin kısa zamanda büyük bir
güç haline gelmesi ve Anadolu birliğinin sağlamaya yönelik faaliyetleri
neticesinde Saruhanoğulları beyliği de Yıldırım Bayezid tarafından ilhak
olunmuştur. Manisa ve çevresi Osmanlı şehzadeleri ve valileri tarafından idare
edilmeye başlanmıştır. Ankara savaşı tesis edilen dengeleri yeniden bozmuş ve
on bir yıldan fazla süren bir “fetret dönemi” nin olumsuzlukları bölgede etkili
I
Celal Bayar Üniversitesi
olmuştur. Manisa ve çevresinin tamamen Osmanlı kontrolüne girmesi II. Murad
dönemine kadar devam edecektir. 15. Yüzyıl başlarında bilhassa Fatih Sultan
Mehmed’in Manisa’da sancakbeyi olarak görev yapması sonraki yıllarda ve
bilhassa 16. Yüzyılda Manisa’nın talihini değiştiren bir etkiye sahip olacaktır.
Çünkü bu dönemde Manisa “veliahd şehzade” nin sancağı haline gelerek diğer
Anadolu şehirlerine nazaran Payitaht İstanbul hariç bir adım öne çıkmıştır.
Artık Manisa geleceğin Padişahını yetiştiren, siyasi ve ekonomik olarak tam bir
cazibe merkezidir. Bu şartların etkisiyle şehrin nüfusu hızla artmaya başlamış,
şehir sadece Müslüman değil rum, ermeni Yahudi gibi gayr-i Müslim reayaya
da ev sahipliği yapmaya başlamıştır.
17. yüzyıl başlarında Manisa bir süre “celâli isyanları” nın etkisine
girer. Bölgedeki karışıklıklar bilhassa şehir dışında yaşayan insanların mal ve
can güvenliğini ortadan kaldırınca şehre büyük bir göç vuku’bulur. Mahalle
sayısı 54’e çıkar, düzen bozulur. Sancağa çıkma usulünün terk edilmesiyle de
önceden elde ettiği bütün avantajlar ortadan kalkar ve Manisa kendi haline terk
edilir. Yakınında bulunan İzmir’in bu dönemde yeni bir ekonomik merkez
haline gelmesi Manisa’nın aleyhine olacaktır. 17. Yüzyılın sonlarına doğru
yerel ayanlardan olan Karaosmanoğulları bir siyasi ve ekonomik güç olarak
ortaya çıkacak ve bölgeyi kontrol edecektir. Bundan sonra Manisa ve çevresi
Osmanlı devletinin içerisinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik olaylardan
doğrudan etkilenecektir. Tanzimattan sonra meydana gelen idari değişiklikler
bölgede etkilerini göstermiştir. Özellikle Saruhan sancağının idari yapısı bu
dönemde bazı küçük değişikliklere uğramıştır.
Birinci Dünya savaşının akabinde imzalanan Mondros Anlaşması
Manisa ve çevresinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 15 Mayıs 1919
tarihinde İzmir’e çıkan Yunan kuvvetleri kısa sürede Ege bölgesini bu arada
Manisa’yı da işgal etmişler, 8 Eylül 1922 tarihine kadar devam edecek tarifi
mümkün olmayan acıları bölge halkına çektirmişlerdir. Bu tarihte şehir
kurtulmuşsa da tarihi boyunca meydana getirdiği bütün zenginliklerinin önemli
bir kısmını Yunanlıların çıkardıkları yangınla kaybetmiştir.
Manisa ve çevresi sadece tarihi ile değil sahip olduğu sosyolojik
zenginliğin etkisiyle de bir kültürel havzadır. Her dönemde farklı
coğrafyalardan birçok kişi Manisa ve çevresine gelerek yerleşmişler, sahip
oldukları kültürel zenginlikleri şehre kazandırmışlardır. Osmanlı devletinin son
zamanlarından günümüze gelinceye kadar Balkanlardan, Kafkaslardan, Ege
adalarından, Arabistan’dan, Doğu Anadolu’dan şehre çeşitli vesîlerle göç eden
insanlar şehrin kültürel mirasına önemli katkılar sağlamışlardır. Bu sebeple
Manisa her yönüyle araştırılması gereken bir şehirdir.
Manisa’nın, Saruhanoğulları tarafından 1313 yılında fethinin 700.
yıldönümü vesilesiyle çıkardığımız Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi’nin bu Özel sayısı böyle bir gayretin neticesidir. Şehrin sahip olduğu
tarihi ve kültürel mirası ortaya koyma çabasıdır. Emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
II
Download