Kalp Yetersizliği

advertisement
Kalp Yetersizliği
Prof. Dr. M. Taner Gören
Kalp Yetersizliği
Tanım:
• Kalbin, doğuştan veya sonradan olan yapı
ve/veya fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak,
dokuların metabolik gereksinimlerini
karşılamaya yetecek miktarda kanı
pompalamada yetersiz kalması sonucunda
oluşan klinik sendromdur.
Kalp Yetersizliği
En sık görülen semptomlar:
• Dispne
• Yorgunluk
En sık görülen bulgular:
• Raller
• Ödem
Olumsuz sonuçları:
• Sık hastaneye yatış
• Bozuk yaşam kalitesi
• Ömrün kısalması
Ejeksiyon Fraksiyonu(EF)
Laplace Kanunu
Pierre-Simon Laplace
(1749–1827)
Kalp Yetersizliği ve Laplace Kanunu
Basınç-Volüm Eğrisi
Miyokardın kasılan en küçük ünitesi:
SARKOMER
Kasılma için gerekli element:
KALSİYUM
Frank-Starling Yasası: Sarkomer uzunluğu
En verimli kasılma :
DİYASTOL SONUNDAKİ SARKOMER
UZUNLUĞU 2.2 MİKRON OLDUĞUNDA
GERÇEKLEŞİR.
Frank-Starling Yasası
Kan Dolaşımı
Afterload
Kalp Yetersizliği: Nörohormonal
mekanizma
Kalp Yetersizliği: Nörohormonal
mekanizma
Kalp Yetersizliği: Fizyopatoloji
Kompansatuar mekanizmalar
Otonom sinir sitemi
Periferik dolaşım
- Arteriyel vazokonstriksiyon(afterload artışı)
- Venöz vazokonstriksiyon(preload artışı)
Böbrek(renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi)
- Arteriyel vazokonstriksiyon(afterload artışı)
- Venöz vazokonstriksiyon (preload artışı)
- Na ve su retansiyonu(preload ve afterload artşı)
Endotelin-1(preload ve afterload artışı)
Arginin vazopressin (preload ve afterload artışı)
Atriyal ve beyin natriüretik hormon (ANP, BNP) salgılanması(afterload azalması)
Prostaglandinler: PGE2
Frank-Starling kanunu
Hipertrofi; apoptozis; nekroz; sol ventrikül dilatasyonu: ventriküler «remodeling»
Kalp Yetersizliği: Sınıflama
• Konjestif kalp yetersizliği
- Kronik
- Kompanse
- Dekompanse
• Sistolik kalp yetersizliği: EF<% 50
• Diyastolik kalp yetersizliği: EF≥% 50
• Sol kalp yetersizliği
• Sağ kalp yetersizliği: Cor pulmonale
• Akut kalp yetersizliği
• Yüksek debili kalp yetersizliği
- Metabolik: Tireotoksikoz
- Aşırı kan akımı: Sistemik arterio-venöz fistül
Kalp Yetersizliği: Etyoloji
•
•
•
•
•
•
Koroner arter hastalığı: En sık neden
Kapak hastalıkları
Hipertansiyon
Kardiyomiyopatiler
Aritmiler
Alkol
Kalp Yetersizliği: Semptomlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yorgunluk
Efor dispnesi
Taşipne
Öksürük
Azalmış egzersiz kapasitesi
Ortopne
Paroksismal noktürnal dispne
Noktüri
Kilo alma veya verme
Ödem
• Karında şişme
• Karın ağrısı(özellikle sağ üst
kadran)
• İştahsızlık veya erken doyma
• Cheyne-Stokes solunumu: ileri
kalp yetersizliğinde % 40
• Somnolans veya zihin bulanıklığı
Kalp Yetersizliği: Bulgular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taşikardi: Sinüs taşikardisi
Erken vurular veya düzensiz ritim
Nabız basıncında daralma
Pulsus alternans
Soğuk ve nemli ekstremiteler
Boyunda venöz dolgunluk;
hepatojuguler reflü
Periferik siyanoz
Akciğer kaidelerinde yaş raller;
ronküs, ekspiratuar «wheezing»
(kardiyak astma)
Plevral effüzyon
Apeks vurusunun yer değiştirmesi
• S3 duyulması(protodiyastolik
gallop
• S4 duyulması
• Mitral veya triküspit yetersizliğine
bağlı sistolik üfürümler
• Mevcut kapak hastalığına ait
üfürümler
• Batında üfürüm: A-V fistül
• Hepatomegali
• Ödem
• Ascites
• Bacaklarda kronik venöz staz
bulguları
Sistolik ve Diyastolik Kalp Yetersizliği Ayrımı
Sistolik Kalp Yetersizliği
(Düşük EF’li kalp yetersizliği)
Diyastolik Kalp Yetersizliği
(EF’si korunmuş kalp yetersizliği)
Büyük, dilate kalp
Küçük SV kavitesi, konsantrik SV
hipertrofisi
Normal veya düşük kan basıncı
Sistemik hipertansiyon
Geniş yaş grubu; erkeklerde daha sık
Yaşlı kadınlarda daha sık
Düşük EF (< % 50)
Normal veya yüksek EF (≥ % 50)
S3 gallop
S4 gallop
EKO’da sistolik ve diyastolik bozukluk
EKO’da diyastolik bozukluk
Tedavi iyi oturmuş
Tedavi iyi oturmamış
Prognoz kötü
Hastaneye yatma gereği ortaya çıktıktan
sonra kötü prognoz
Miyokard iskemisinin rolü, belli olgularda
önemli
Miyokard iskemisi sık
Kalp Yetersizliği: Tanı Yöntemleri
•
•
•
•
Anamnez ve fizik muayene
EKG
Teleröntgenografi
Biyokimyasal göstergeler
BNP, NT-proBNP
• Ekokardiyografi
•
•
•
•
Kateterizasyon
Kardiyak MRI
Kardiyak CT
Nükleer kardiyak inceleme
• ÖDEM
• SİYANOZ
• Venöz dolgunluk üst sınır düzlemi-Louis açısı düzlemi mesafesi: ≤ 4 cm
• Sağ atriyum ortası-Louis açısı düzlemi mesafesi: ~ 5 cm
• Tahmini venöz basınç: ≤ 9 cm su
Kalp Yetersizliği: EKG
En sık EKG bulgusu: Sinüs taşikardisi
Kalp Yetersizliği: EKG
Kalp yetersizliği olan hasta: Geçirilmiş ön duvar miyokard infarktüsü bulgusu
Kalp Yetersizliği: EKG
Kalp yetersizliği olan hasta: Hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon
Kalp Yetersizliği: EKG
Kalp yetersizliği olan hasta: Sol dal bloku, sol ventrikül hipertrofisi
Göğüs Röntgeni
Total kardiyomegali; akciğer alanları temiz, sinüsler açık: Kompanse konjestif kalp yetersizliği
Kalp Yetersizliği
1a: Kalp yetersizliği; kalp büyük, sinüsler kapalı, akciğer alt yarılarında staz var.
1b: Diüretik tedaviden sonra, staz gerilemiş, sinüsler açılmış.
İki boyutlu ve M-Mode EKO yöntemleri
İle EF hesaplanması
Her iki yöntemde, diyastol sonu
volümü(DSV) ve sistol
sonu volümü (SSV)hesap ediliyor.
EF=(DSV-SSV)/DSVx100
formülü ile EF hesaplanıyor.
Hipertrofik kardiyomiyopati. Kalp yetersizliği var
Sistolik fonksiyonu normal. İzole diyastolik kalp yetersizliği var.
• Sağ kalp kateterizasyonu ile sağ taraf basınçlarının ölçümü.
• Ucu balonlu kateterle, hasta yatağında da yapılabilir.
• Kateter pulmoner arteri n en uç kısmına ilerletildiğinde, kateterin ucundan pulmoner
arter tıkalı basınç ölçülür
•Bu basınç sol ventrikül diyastol sonu basıncını gösterir ve sol ventrikülün “preloadu “dur.
Kalp Yetersizliği: Framingham tanı kriterleri
Major
Minör
Bilateral yaş raller
Ayak bileği ödemi
Paroksismal noktürnal dispne
ve/veya ortopne
Plevral effüzyon
Grafide pulmoner ödem
Hepatomegali
Yarı yatar durumda boyunda
venöz dolgunluk
Taşikardi
(≥120 vuru/dak)
Grafide kardiyomegali
Efor dispnesi
S3 gallop
Gece öksürüğü
Hepatojuguler reflü
Vital kapasitede % 33.3
düşüş
Tedavi ile kilo kaybı: 5
günde ≥4.5 kg
Periferik venöz basınç > 16 cm
H2O
Kol-dil dolaşım zamanı ≥ 25 s
Tanı için: 2 major veya 1 major 2 minör kriter
Kalp Yetersizliği: Evrelendirme(ACC/AHA)
EVRE
TANIM
HASTA TANIMI
A
Kalp yetersizliği gelişmesi için yüksek
risk
Hipertanisyon, koroner arter hastalığı,
diabetes mellitus, kardiyomiyopati aile
öyküsü
B
Asemptomatik kalp yetersizliği
Geçirilmiş MI, sol ventrikül hipertrofisi
veya sistolik disfonkisyonu,
asemptomatik kapak hastalığı
C
Semptomatik kalp yetersizliği
Bilinen yapısal kalp hastalığı; nefes
darlığı, yorgunluk, egzersiz
toleransında azalma
D
Son dönem refrakter kalp yetersizliği
Maksimal medikal tedaviye rağmen
istirahatte belirgin semptomlar
ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association
Kalp Yetersizliği
Presipitan faktörler
• Diyetle ilgili olumsuzluklar: Tuzlu yemek
• Miyokard iskemisi
• Aritmi: taşikardi veya bradikardi
• Tedavinin kesilmesi
• İnfeksiyon
• Anemi
• Tireotoksikoz
• Kalp yetersizliğini artıran ilaçlar
- Kalsiyum antagonistleri(Verapamil, diltiazem)
- Su ve tuz tutulmasına yol açan analjezikler
• Alkol
• Gebelik
Kalp Yetersizliği
Fonksiyonel kapasite sınıflandırması(New York Heart
Association)
Sınıf 1: Sıradan fizik aktivite (ordinary physical activity)
ile semptom yok
Sınıf 2: Sıradan fizik aktivite ile semptom var; aktivitenin
hafif kısıtlanması
Sınıf 3: Sıradan fizik aktiviteden daha az eforla semptom
var; aktivitenin belirgin kısıtlanması
Sınıf 4: Her hangi bir fizik aktivite ile ve istirahatte bile
semptomlar var.
Kalp Yetersizliği: Genel tedavi yaklaşımı
• Etyolojiyi belirleme
• Presipitan faktörleri saptama ve
tedavi etme
• Nonfarmakolojik tedavi
- Sodyum kısıtlanması(≤2 g/gün)
- Aerobik egzersiz
- Obezlerde kilo verme
• Hipertansiyon ve birlikte bulunan
diğer hastalıkların tedavisi
• Farmakolojik tedavi
- Anjiotensin dönüştürücü
enzim(ACE) inhibitörleri
- Anjiotensin reseptör blokerleri
- Aldosteron antagonistleri
- Betablokerler
- Vazodilatörler
- Diüretikler
- Digoxin
• Cihazla tedavi
- Kardiyak resenkronizasyon
tedavisi
- İmplante edilebilir defibrilatör
- Sol ventrikül yardımcı cihazları
• Kalp nakli
Download