6. SINIF | MATEMATİK

advertisement
6. SINIF | MATEMATİK
Üslü Sayılar-2
1. Kenar uzunlukları 25 cm ve 35 cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç cm2 olur?
4. A) 210
B) 320
C) 65
D) 56
Test - 2
Aşağıda verilen dört kutucuğa 1, 2, 3 ve 4 sayıları
öyle yerleştiriliyor ki elde edilebilecek en küçük
sayı bulunuyor.
Buna göre elde edilen bu sayı kaç olur?
A) 23
2. 5. a = 23, b = 33 ve c = 53 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a > b > c
C) b > c > a
B) c > a > b
D) c > b > a
B) 32
C) 25
Aşağıda verilen şekilde sayılar belli bir kurala göre
yazılıyor. Bu kurala göre devam edildiğinde 5.
satıra yazılacak sayıların toplamı kaç olur?
1. satır
1
3
7
13
9
15
2. satır
5
3. satır
11
17
19
A) 33
16 sayısının 2 katı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24
B) 25
C) 26
6. 3
B) 43
C) 53
D) 63
26 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23
D) 27
4. satır
5. satır
3. D) 18
B) 24
C) 25
D) 16
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
6. SINIF | MATEMATİK
Doğal Sayılarla İşlemler-2
1.
7 · 46 + 7 · 54 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 7 · (46 + 54) = 7 · 100 = 700
B) 7 · (46 + 7) · 54 = 7 · 53 · 54 = 20034
C) 7 · (46 + 7) = 7 · 53 = 371
D) 7 + (46 · 54) = 7 + 2484 = 2491
2.
147 + 58 + 53 + 42 toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 198
B) 200
C) 300
4. Toplamları 1246 olan iki sayıdan biri diğerinin
2 katından 136 fazladır. Buna göre, küçük olan
sayı kaçtır?
A) 240
5. D) 320
B) 370
6. Ahmet ile babasının yaşları toplamı 56'dır. Babanın yaşı Ahmet'in yaşının yedi katı olduğuna
göre, babası Ahmet'ten kaç yaş büyüktür?
A) 36
B) 42
C) 48
D) 49
D) 420
C) 4186
D) 1287
1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını birer defa kullanarak üç
sayı yazılıyor. Bu üç sayının toplamı en az kaç
olur?
A) 75
7
C) 380
Ahmet kağıt üzerine 3780623746 sayısını yazıyor. Sonra arkadaşı Caner'den bu kâğıdı iki yerden keserek toplamları en az olacak şekilde üç
sayı elde etmesini istiyor. Caner bu kesme işlemini doğru yapıp elde ettiği üç sayıyı toplayarak
Ahmet'e söylüyor. Caner'in elde ettiği üç sayının toplamı kaçtır?
A) 1747B) 5249
3. Test - 4
B) 93 C) 102
D) 111
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
6. SINIF | MATEMATİK
7.
B
1
C
8
A) B
E
G
A) 17
4
10
B) 16
13
C) F
D) G
11. 150 basamaklı bir merdivenin basamakları en
alttan başlayarak 1, 2, 3, 4, …, 149, 150 şeklinde
numaralandırılıyor. Merdivenin basamaklarını
1'den başlayarak dörder dörder çıkan bir sincap
aşağıda numaraları verilen basamaklardan hangisine uğrar?
C) 18D) 21
Bir sınıfta erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının üç katıdır. Buna göre, aşağıdakilerden
hangisi bu sınıftaki öğrencilerin sayısı olabilir?
A) 18
B) 22
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
D) 25
...
A) 16
9.
C) 20
11
a, b, c birer doğal sayı olmak üzere,
a·b=7
b·c=8
olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 15
B) 19
7
9
B) D
F
3
6
12
D
2
5
8.
10. Füsun Hanım'la Vedat Bey'in ikisi ikiz olmak üzere üç çocukları vardır. Ahmet çocuklardan en
küçük olanıdır. Ahmet 7 yaşında olduğuna göre,
üç kardeşin yaşları toplamı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Aşağıda verilen tabloda sayılar belli bir kurala
göre yazılmıştır. Buna göre, 130 sayısı hangi
harfin altında yer alır?
A
Test - 6
B) 43
C) 65
D) 103
12. 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 17
C) 24D) 26
12
B) 18
C) 19
D) 20
6. SINIF | MATEMATİK
7. 10. Aşağıda verilen şekilde AC ile DE doğruları B noktasında kesişiyorlar. İki doğrunun oluştur-
Aşağıdaki noktalı kâğıtta verilen d doğrusunun
üzerindeki E noktası belirtilen noktalardan hangisi ile birleştirilirse d doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir?
A
B
Test - 9
duğu açılardan AéBE, EéBC'nın ölçüsünün
4 katından 5° fazladır.
C
m(AéBE) aşağıdakilerden hangisidir?
D
E
E
A
d
A) A
B) B
C) C D) D
C
B
D
A) 45°
B) 90°
C) 135°D) 145°
8. Aşağıdaki şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır.
m(AéBD) = 116° ve m(EéBC) = 48° olduğuna göre,
DéBE'nin ölçüsü kaç derecedir?
D
11. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katı ise bu
iki açıdan küçük olanın tümleri kaç derecedir?
E
116°
A
C
48°
A) 35
B) 45
C) 55
D) 65
B
A) 8
B)16
C) 24
D) 26
12. Şekilde AD, FC ve EB doğruları O noktasında kesi9. Aşağıda verilen şekilde AC ile DE doğruları şiyorlar. m(AéOE) = 108°, m(CéOE) = 124° olduğuna
B noktasında kesişiyorlar. [BF ⊥ DE'dir.
m(AéBF) = 40° olduğuna göre, EéBC kaç derecedir?
F
göre, m(DéOC) kaç derecedir?
E
124°
F
E
D
108°
x
40°
A
B
O
C
B
D
A) 40
B) 50
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
C
A
C) 60
D) 70
A) 52
18
B) 54C) 62
D) 72
6. SINIF | MATEMATİK
Kesirlerle İşlemler-3
1.
3
'ü doludur. Bu araç 28
7
litre daha benzin aldığında deposu tam (full)
dolmaktadır. Buna göre aracın deposu kaç litre benzin almaktadır?
4. Bir aracın deposunun
Test - 14
1
'ini yiyor ve 8 şe3
1
ker de abisine veriyor. İkinci gün şekerlerinin 'ini
4
yiyor ve 7 şeker de kardeşi Can'a verdiğinde Yağmur'un şekerleri bitiyor. Buna göre Yağmur'un
başlangıçta kaç şekeri vardı?
Yağmur ilk gün şekerlerinin
A) 36
B) 42
C) 48
D) 54
A) 24
B) 36
C) 49
D) 56
5. 2. Halil'e babası her hafta aynı miktarda harçlık ver3
mektedir. Haftalık harçlığının 'ünü kumbarası7
na atan Halil 5 hafta sonra kumbarasında 90¨'nin
biriktiğini görüyor. Buna göre babası Halil'e
haftada kaç lira vermektedir?
A) 35
B) 42
C) 70
D) 75
3
Ahmet okumaya başladığı bir kitabın ilk gün
7
1
'ünü ikinci gün kalan kısmın 'ini okuduğunda
4
geriye 72 sayfa kalıyor. Buna göre, Ahmet'in
okumakta olduğu bu kitap kaç sayfadır?
A) 144
B) 72C)192
D) 216
6.
3. Bir elektrikçi tanesi 8¨'den 180 ampul alıyor.
1
Ampullerin 'i bozuk çıkıyor. Bu elektrikçi bozuk
9
olmayan ampullerin tanesini 10¨'den sattığına
göre kar-zarar durumu ne olur?
A) 160¨ zarar etmiştir.
B) 160¨ kar etmiştir.
C) Ne zarar ne de kar etmiştir.
D)144¨ kar etmiştir.
3
1
'üne arpa ve
'ine buğ8
16
2
day ekiyor. Çiftçi tarlasının 600 m 'lik kısmına yulaf ektiğinde tarlasının yarısı ekili olmuş oluyor.
Buna göre, çiftçinin tarlası kaç m2'dir?
Bir çiftçi tarlasının
A) 4800
27
B) 7200
C) 9600
D) 19200
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
6. SINIF | MATEMATİK
7. 10. Benzinin litresi 5¨'dir. 6 km yol gittiğinde 0,1
litre benzin yakan bir araç 120 km yol gittiğinde kaç ¨'lik benzin yakar?
Ahmet okula geç kaldığı için taksi ile okula gitmek istiyor. Taksiciye ücretlendirmeyi sorduğunda ilk 2 km için 2,4¨ daha sonra her 1,5 km için
0,8¨ olduğunu söylüyor. Ahmet, 10,8 lirasının
var olduğunu biliyor ve 2¨ de bahşiş verirsem,
bu para taksi ile gitmeme tam yetiyor diye hesap
yapıyor.
Buna göre Ahmet'lerin evi ile okul arası kaç
km'dir?
A) 7
8. B) 12
C) 14
A) 10
9. B) 44
C) 48
11. Meral Hanım 49,99¨'ye kendine, 19,49¨'ye de
oğluna ayakkabı alıyor. Meral Hanım kasada
100¨ verdiğinde kasiyerin, Meral Hanım'a
para üstü kaç lira ödemesi gerekir?
A)31,42
12 · 0,25
5 · 0,2
B) 0,3
C) 2
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
B) 30,52
C)33,02
D) 43,52
D) 52
12. Yağmur marketten tanesi 75 kuruştan 8 adet
gofret ve tanesi 3,45¨ olan birkaç sürpriz yumurta aldı. Yağmur kasada 23,25¨ ödediğine göre,
Yağmur kaç tane sürpriz yumurta almıştır?
Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?
A) 0,2
B) 12,5C)15 D) 17,5
D) 16
Bir bakkal tanesini 0,75¨'den aldığı 48 ekmeğin yarısını sabahtan taze olduğundan tanesini
2,5¨'den satıyor. Öğleden sonra ekmekler biraz
2
bayatladığından kalanların 'sini sabahki satış
3
fiyatının yarısına veriyor. Geriye kalan ekmekleri
ise 1¨'den veriyor.
Buna göre bu bakkalın 48 ekmekten bugün
yaptığı kar kaç ¨'dir?
A) 36
Test - 16
D) 3
A) 4
32
B) 5
C) 6
D) 7
6. SINIF | MATEMATİK
7. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen
A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A
A) 14
10. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde –9 noktasında bulunan karınca pozitif yöne doğru 12 birim yürüdüğünde hangi noktaya ulaşır?
B
–4
–1 0
B) 13
4 5
C) 12
L
–9
D) 11
A) M
8. B) –11
C) –98
M K N B
0
B) K
C) N
D) B
11. a = |–5| , b = |–9| , c = |8|
İki basamaklı en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –10
Test - 19
D) –99
sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)a > b > c
C)c > a > b
B)c > b > a
D)b > c > a
12. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
9. 0, 3, 5 rakamları ile yazılabilecek en küçük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –305
B) –350
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
C) –503
D) –530
•
•
•
•
Sıfır çift sayıdır.
Sıfır ne pozitif ne de negatiftir.
Sıfır en küçük tam sayıdır.
–4 ile 4 sıfıra aynı uzaklıktadır.
A) 1
38
B) 2
C) 3
D) 4
6. SINIF | MATEMATİK
Cebirsel İfadeler-2
1.
4. Aşağıda ilk dört adımı verilen örüntünün 1. adımında bir bilye, 2. adımında üç bilye ve 3. adımında altı bilye vardır. Buna göre, bu örüntünün
10. adımında kaç bilye vardır?
A) 30
2. 2. adım
B) 36
3. adım
C) 45
... 45 ...
n
?
4n + 5
B) 185
C) 190
D) 195
D) 55
5. • Bir sayının yedi fazlası; x + 7'dir.
• Bir sayının iki katı; 2x'tir.
• Bir sayının iki katının üç fazlası; 2x + 3'tür.
• Bir sayının beşte biri; x 'tir.
5
A) 1
C) 3
D) 4
Pınar, 4'ten başlayıp sonra üç ekleyerek 4, 7, 10,
13, … şeklinde ritmik saymaya devam ediyor.
Buna göre, Pınar aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez?
A) 100B) 121
3
Değer 9 13 17
Aşağıda verilen tabloya göre,
C) 151
6. D) 168
5x – 3
2x + 6
x
+1
3
6
27
A
B
9
C
24
4
B) 60
C) 63
D) 70
4, 8, 12, 16, … örüntüsü ile 6, 12, 18, 24, 30,…
örüntüsü veriliyor. Buna göre bu iki örüntünün
ilk on adımında yazılan sayılardan kaç tanesi
ortaktır?
A) 2
45
x
A + B + C toplamı kaçtır?
A) 42
3. 2
4. adım
Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
B) 2
1
A) 180
...
1. adım
Aşağıdaki tabloda "?" yerine hangi sayı gelmelidir?
Sayı
Test - 23
B) 3
C) 4
D) 5
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
6. SINIF | MATEMATİK
7. 10. Yüzey alanları toplamı 150 cm2 olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür?
40 cm, 60 cm, 80 cm boyutlarındaki bir koliye
boyutları 20 cm, 30 cm, 40 cm olan paketlerden
en çok kaç adet yerleştirilebilir?
A) 25
B) 75
C) 125
D) 150
80 cm
40 cm
60 cm
A) 4B) 6
8. Test - 28
C) 8
11. 60 cm, 120 cm, 180 cm boyutlarındaki bir
buzdolabı hacim olarak kaç m3'lük yer kaplar?
D) 10
c = 180 cm
Yüksekliği 10 cm ve hacmi 360 cm3 olan bir
kare prizmanın taban ayrıtının uzunluğu kaç
cm'dir?
10 cm
A) 0,72
D
A
A) 5B) 6
a = 120 cm
B) 1,296
b = 60 cm
C)1,96 D) 2,36
C
B
C) 9
D) 12
12. Aşağıdaki şekilde ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasını hiç boşluk kalmayacak şekilde eş küplerle doldurmak için en az kaç küp
gereklidir?
8 cm
9. Ayrıt uzunlukları birbirinden farklı ve doğal sayı
olan bir dikdörtgenler prizması veriliyor. Bu
prizmanın üç farklı ayrıtının uzunlukları toplamı 7 m ise hacmi kaç m3 olur?
A) 4
B) 8
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
C) 12
A) 6
D) 14
56
4 cm
12 cm
B) 12
C) 24
D) 48
6. SINIF | MATEMATİK
Çember-2
1.
4. Aşağıda verilen M merkezli, [PR] çaplı çemberin
yarıçap uzunluğu 6 cm'dir. Çember üzerindeki C
noktası için |CP| = |PM| olduğuna göre, CPM üçgeninin çevresi kaç cm'dir?
C
P
M
A) 12
B) 18
6 cm
C) 24
R
Test - 31
Bir okçu, yanda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan
daire şeklindeki bir hedef
tahtasına atış yapmaktadır.
Hedef tahtasının yerden
yüksekliği 3 metredir.
Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre,
saplandığı noktanın
yerden yüksekliği, metre
cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3m
D) 36
Yer
A)
2. Aşağıda M merkezli, [PR] çaplı bir çember verilmiştir. Çember üzerindeki C noktası için
m(PéMC) = 120° olduğuna göre, MéCP kaç derecedir?
5. 10
3
B)
M
14
5
C)
9
2
D)
10
2
Boyutları 24 cm ve 32 cm olan bir dikdörtgen hiç
artmayacak şekilde eş karelere bölündüğünde
bu karelerden birinin içine çizilebilecek çemberin çevresi en çok kaç cm olur? (π değerini 3 alınız.)
A) 12
P
1m
B) 24C) 36
D) 48
R
120°
C
A) 20
B) 30
C) 40
6. D) 60
Aşağıdaki şekilde M merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 4 cm ise ABCD dikdörtgeninin
çevresi kaç cm'dir?
C
D
3. Çevresi 24π cm olan bir çemberin yarıçap
uzunluğu kaç cm'dir?
A) 6
B) 12
C) 18
A
D) 24
A) 16
61
M
B) 24
C) 32
B
D) 48
6. Sınıf MATEMATİK Konu Testi
Download