Türkçe

advertisement
M245B1/5
Türkçe
Cozart® EIA Opiatlar Adli SetiSadece tüpte teşhis kullanımı
içindir.
Amaçlanan Kullanım
Serum ve bütün kan için Cozart Opiatlar EIA seti klinik ve adli laboratuarlarda
kullanım içindir. İnsan serumu ve bütün kanındaki Opiatlar için 100ng/mL’lik
kesme konsantrasyonunda niteliksel sonuçlar sağlar.
Bu tahlil sadece bir ön analitik test sonucu sağlar. Test sonuçlarını,
özellikle de pozitif bir ön sonuç alacak şekilde, istismar eden bütün
ilaçlar hakkında klinik değerlendirme ve profesyonel yargıya
başvurulmalıdır. Daha kesin bir analitik sonuç elde etmek için daha
özel
bir
kimyasal
metot
alternatifi
kullanılmalıdır.
Gaz
kromatografisi/kütle
spektrometrisi
(GC-MS)
tercih
edilen
kesinleştirme yöntemidir.
Adli kan örneklerinin rutin analizi için örneklerin saf suyla 5'te 1 oranında
sayreltilmesi tavsiye edilir. Örneğin, 200µL su eklenmiş 50µL kan. Daha fazla
yardım için lütfen teknik destek ile temasa geçin.
Testin Prensibi
Cozart® EIA Opiatlar Adli Seti, insan serumu ve bütün kanında
opiatların tespiti için rekabetçi bir enzim immunotahlilidir. Mikrotitre
şeritlerinin çukurları anti-opiat antikorlarıyla kaplıdır.İlk kuluçka sırasında yaban
turpu peroksidazıyla (HRP) etiketlenmiş opiatlar, mikrotitre şeritlerindeki antiopiatlar antikorlarının bağlanma yerleri için hasta örneğindeki serbest opiatlar ile
yarışır.
0
TMB substrat çözeltisinin eklenmesinden önce çukurlar fazla enzim materyalinin
kaldırılması için yıkanır. Durdurma çözeltisinin eklenmesi tepkimeyi durdurur ve
soğurganlıklar spektrofotometresel olarak 450 nm'de okunur.
1
Reaktif Maddeler
M245B1- 1 tabaklı set
(M245B5- 5 tabaklı set)
Anti-Opiat Kaplı Levha- 1 levha (5 levha)
Kırılmaya hazır 12 x 8 çukur şerit. Kuru formdaki polistiren levha üzerinde
sabitlenmiş anti-opiat çok klon antikorlar. 0.001% BSA içerir.
Enzim Eşleniği – 15 mL (55mL)
Yaban turpu peroksidazıyla <0.1% (v/v) etiketlenmiş ve protein matriste
dengeleyicilerle seyreltilmiş opiat türevi.
Koruyucular içerir.
Yıkama tampon çözeltisi – 50ml (50ml)
30 x konsantre, 0.1% (v/v) yüzey etkin madde. Kullanımdan önce her şişeyi
1500 mL’ye kadar saf suyla seyreltin.
Substrat Çözeltisi– 20 mL (55mL)
<0.05% 3,3’, 5,5’- tetramethylbenzidine içeren bir şişe.
Durdurucu çözelti– 20 mL (55mL)
1 mol/L sülfürik asit içeren bir şişe.
Bu çözeltiyi aşındırıcı olarak kullanın.
Negatif Kalibratör - 1mL (4mL)
Opiatlar için negatif protein matris.
Pozitif Kalibratörler – bütün seviyelerde 1 mL (bütün seviyelerde 4 mL)
5ng/mL Morfin içeren protein matris
10ng/mL Morfin içeren protein matris
100ng/mL Morfin içeren protein matris
500ng/mL Morfin içeren protein matris
Koruyucular içerir.
2
Uyarılar ve Önlemler
1.
2.
3.
Set reaktifleri civarında yiyecek ve içeceklerin bulundurulması
tavsiye edilmez.
Bütün deri şikayetleri, kesikler ve yıpranmalar uygun şekilde
korunmalıdır.
Bütün reaktiflerin düzgün kullanılması önemle tavsiye edilir. Substrat
Çözeltinin kirlenmesini önlemek için tek kullanımlık materyallerin
kullanılması önerilir.Belirgin mavi rengin ortaya çıkması durumunda
substrat
çözeltisini atın.
Bazı tahlil reaktifleri bakır veya kurşun boru tesisatlarıyla
reaksiyona girerek potansiyel olarak patlayıcı metal azidleri
oluşturabilecek olan sodyum azid içerir.Bu reaktifleri elden
çıkarırken azid birikmesini önlemek için her zaman büyük miktarda
suyla yıkayınız.
5.
Pipet reaktifleri ağzınıza almayınız.
6.
Sodyum azidi örneklere koruyucu olarak eklemeyiniz.
7.
Mikrobik kirlenmeleri önlemek için bütün kapları kullanılmadıkları
zaman kapalı tutunuz.
8.
Reaktifleri son kullanım tarihlerinden sonra kullanmayınız.
9.
Farklı setlerden, üreticilerden veya parti numaralarından
reaktifleri karıştırmayınız.
10.
Reaktifleri dondurmayınız.
11.
Reaktiflerin mümkün olduğu kadar doğrudan günışığından uzak
tutulması tavsiye edilir.
12.
Durdurma Çözeltisi aşındırıcıdır; özenle kullanınız.
4.
Gerekli Olan ama Sağlanmayan Materyaller
1.
2.
3.
4.
Pozitif ve negatif kontroller.
450nm filtreli otomatik mikrotitre levhası okuyucusu.
Tek kullanımlık uçlu hassasiyet pipetleri. Kirlenmeyi önlemek
için her reaktif için temiz uçlar kullanınız.
Otomatik mikrotitre levhası yıkama makinası, manuel mikrotitre
levhası yıkayıcı veya seyreltilmiş yıkama tamponu çözeltisini
dağıtmak için 350μL sekiz kanallı pipet.
3
5.
30 dakikalık süreleri tutmak için süre ölçer.
6.
Yıkama tamponu konsantresinin seyreltilmesi için temiz ölçme silindiri.
7.
Saf veya iyonsuzlaştırılmış su.
Örnek Toplanması ve Saklanması
Örnek hemen analiz edilemezse, 28 güne kadar 2-8°C sıcaklıkta veya daha uzun
süre için -20°C sıcaklıkta saklayın.
Bütün örnekleri potansiyel olarak enfekte olabileceklerini düşünerek
kullanınız.
Reaktiflerin Saklanması ve Kararlılığı
Açılmış/ açılmamış bütün reaktifleri 2-8°C sıcaklıkta saklayınız.
Reaktifler, reaktif etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihlerine
kadar kararlıdır.
Mikrotitre şeritlerinin fazlası hemen kurutuculu mühürlenebilir folyo
keseyle yeniden paketlenmelidir. Saklama koşullarını yerine getirme
konusunda başarısızlık tahlil performansını olumsuz etkileyebilir.
Saklama halinde yıkama tamponunda kristaller oluşabilir. Yıkama
tamponunu seyreltirken bütün bunların transfer edildiğinden emin
olun.
Substratın rengi berrak olmalıdır.
Herhangi bir mavi renklenme
reaktifin kirlendiğini ve atılması gerektiğini gösterir.Substratı ışığa
maruz bırakmayınız.
Herhangi bir set bileşeninde bulanıklık veya çökelme, bozulmaya
işaret eder ve bileşen atılmalıdır.
Prosedür
Tahlil Prosedürü
4
Not: Kullanımdan önce bütün reaktifleri oda sıcaklığına (20-27°C )
getiriniz. Operatörün takdir yetkisine bağlı olarak bütün örnekler,
kalibratörler ve kontroller kopyalarıyla test edilebilir.
1.
Her çukura örneğin, kalibratörün veya kontrolün 25 µL’sini 25
dakika içinde ekleyiniz.
2.
Her test çukuruna 100 µL Enzim Eşleniği ekleyiniz
3.
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
4.
Levhayı 350µL yıkama tampon çözeltisiyle ve levha yıkayıcısıyla
dört kere yıkayınız.
5.
Her çukura 100 µL Substrat Çözeltisi ekleyiniz ve 30 dakikalığına
kuluçkaya yatırınız.
6.
Her çukura 100 µL Durdurucu Çözelti ekleyiniz.
7. 450 nm’de 15 dakikadaki soğurganlığı ölçün.
Kalite Kontrol
Her tahlilde kalibratörler dahil edilmelidir. Durdurulmuş tahlil 15 dakika
içinde okunmalıdır.
Kontroller setle birlikte sağlanmamıştır ama kullanıcılar dış kalite
kontrollerin uygulanmasıyla ilgili uygun kurallara uymalıdırlar.Negatif
kontrol, 100ng/mL kalibratörden daha yüksek bir soğurganlığa sahip
olmalıdır. Pozitif kontrol, 100ng/mL kalibratörden daha düşük bir
soğurganlığa sahip olmalıdır. Pozitif veya negatif kontroller sırasıyla
100ng/mL kalibratörden daha düşük veya yüksek soğurganlığa sahip
değillerse, tahlil sonuçları geçersizdir. Tahlil tekrar edilmelidir, kontrol
sonuçları hala yukarıda belirtilen limitlerin dışındaysa Cozart
Bioscience Ltd.’in Teknik Servis’i ile temasa geçiniz.
5
Sonuçların Değerlendirilmesi
Pozitif Sonuç – 100ng/mL Kesme Kalibratörü’nden küçük veya ona eşit
soğurganlığa sahip bütün örnekler pozitif olarak değerlendirilir. Pozitif bir
sonuç, zehirlenme (entoksikasyon) derecesi veya uyuşturucu miktarı
hakkında bir bilgi sağlamaz; sadece niteliksel olarak örneğin kesme
seviyesinin üzerinde uyuşturucu bulundurabileceğine işaret eder.
Negatif Sonuç – 100ng/mL Kesme Kalibratörü’nden büyük soğurganlığa sahip
bütün örnekler negatif olarak değerlendirilir. Negatif bir sonuç kesin olarak
örnekte uyuşturucu madde bulunmadığına işaret etmez; sadece örneğin
niteliksel olarak kesme seviyesi üzerinde uyuşturucu bulundurmadığına
işaret eder.
Not: Reaktiflerin saflığının bozulması, gerekli yeterliklere sahip olmayan
enstrümanların kullanılması veya etiketteki talimatları takip etme konusundaki
diğer başarısızlıklar, performans karakteristiklerini ve etikette belirtilen veya ima
edilen iddialarını etkileyebilir.
Yetersizlikler
Bu tahlilden elde edilen pozitif sonuç GC/MS gibi başka bir genel olarak kabul
gören bağışıklık harici metotla kesinleştirilmelidir. Test yalnızca insan serumu ve
bütün kanıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Burada listelenmemiş başka maddelerin ve/ya faktörlerin testle
etkileşme ve teknik veya prosedürel hatalar gibi yanlış sonuçlar
ortaya çıkarma ihtimali vardır.
Cihazın analitik performansında bozulma veya setin taşıma sırasında zarar
görmesi durumunda lütfen Cozart Bioscience Ltd.’ın Teknik Servis’i ile temasa
geçiniz.
6
Özgüllük
100,000 ng/mL’de çapraz tepkimeyenler, kesme konsantrasyonuna
göre
7-Aminoflunitrazepam
Alprazolam
Amitriptyline
Amobarbital
Amphetamine
Anhydroecgonine
Anhydroecgonine methyl ester
Ascorbic Acid
Aspirin
Benzoylecgonine
Buprenorphine
Butalbarbital
Caffeine
Cannabidiol
Chlordiazepoxide
Chloroquine
Chlorpheniramine
Clonazepam
Cocaethylene
Cocaine
Cotinine
Δ9-THC
Desalkylflurazepam
Desmethylflunitrazepam
Diazepam
Dothiepin
Ecgonine methyl ester
EDDP
EMDP
(-) Ephedrine
(+) Ephedrine
Fenfluramine
Fentanyl
Flunitrazepam
Fluoxetine
Hexobarbital
3-Hydroxyflunitrazepam
11-HydroxyΔ9-THC
Ibuprofen
Ketamine
LAAM
Lidocaine
Lorazepam
LSD
MBDB
MDA
MDEA
MDMA
Methadone
Methamphetamine
Midazolam
Naloxone
Nicotine
11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC
7
Nitrazepam
Norbuprenorphine
Nordiazepam
Norfluoxetine
Nor-LSD
Oxazepam
Paracetamol
Pentobarbital
Phencyclidine
Pheniramine
Phenobarbital
βPhenylethylamine
Phentermine
Phenylpropanolamine
Prazepam
Propoxyphene
Propranolol
(-) Pseudoephedrine
(+) Pseudoephedrine
Ranitidine
Salicylate
Secobarbital
Temazepam
Triazolam
Tyramine
Warfarin
Çapraz-Tepkiyenler
Bileşikler
Çapraz-Tepkiyenler
6-Acetyl Morphine
Codeine
Dextromethorphan
Dihydrocodeine
Heroin
Hydrocodone
Hydromorphone
Meperidine
ng/mL
100,000
1,000
500
100
10
100
10
5
100,000
10,000
500
100
10
5
500
100
10
5
500
100
10
5
100,000
1,000
500
100
10
5
100,000
10,000
1,000
500
8
Görülen Morfin
ng/mL
%
Tepkirlik
> 500
290.0
116.3
22.8
<5
> 500
104.4
45.1
115.0
6.1
> 500
419.2
45.2
20.0
> 500
170.2
17.8
8.2
> 500
313.4
38.9
20.4
> 500
452.5
291.5
50.4
7.1
<5
291.0
27.5
5.3
<5
--29.0%
23.3%
22.8%
----1044%
903%
0.12%
0.06%
--419%
452%
400%
--170%
178%
164%
--313%
389%
408%
--45.3%
58.3%
50.4%
71.0%
--0.29%
0.27%
0.53%
---
Bileşikler
Çapraz-Tepkiyenler
Morphine-3-Glucuronide
Nalorphine
Norcodeine
Normorphine
Oxycodone
Oxymorphone
ng/mL
Görülen Morfin ng/mL
% Tepkirlik
100,000
1,000
500
100
10
100,000
10,000
10
100,000
1,000
500
100
10
100,000
10,000
1,000
100,000
1,000
500
100
10
100,000
1,000
100
> 500
86.3
47.7
12.3
<5
283.0
28.9
<5
> 500
31.6
20.7
6.7
<5
> 500
55.1
<5
> 500
40.3
24.8
6.9
<5
> 500
8.2
<5
--8.6%
9.5%
12.3%
--0.29%
0.29%
----3.2%
4.1%
6.7%
----0.55%
----4.0%
5.0%
6.9%
----0.82%
---
Daha fazla yardım/teknik destek için:
COZART plc
92 Milton Park
Abingdon
Oxfordshire
9
OX14 4RY, UK
Telephone: +44 (0) 1235 861483
Fax: +44 (0) 1235 835607
[email protected]
[email protected]
www.cozart.biz
10
Download