Kannabinoidler Mikrolevha EIA Saç Uygulaması

advertisement
«
M146H1 - 1 tabaklı set
Kannabinoidler
Mikrolevha EIA
Saç Uygulaması
M146H1 (Ağustos 2005)
Edisyon: 001
Amaçlanan Kullanım
Kannabinoidler
Mikrolevha
EIA,
saçtaki
Kannabinoidlerin niteliksel ve yarı-nicel tespitinde
kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu setin başka
versiyonları serum, bütün kan, idrar ve salya matrisleri
için bulunmaktadır.
Kannabinoidler Mikrolevha EIA bir ön analitik test
sonucu sağlar. Daha kesin bir analitik sonuç elde etmek
için daha özel bir kimyasal metot alternatifi
kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi
(GC-MS) tercih edilen kesinleştirme yöntemidir.
İstismar edilen ilaçlara ait test sonuçları hakkında,
özellikle de sonuçlar pozitifse, klinik değerlendirme ve
profesyonel yargıya başvurulmalıdır.
Set kalibratör içermemektedir ama uygun kalibratörlerin
hazırlanması için bir kalibratör matrisi içermektedir.
Ekteki tahlil tarifnamesinde bir örnek gösterilmiştir.
Reaktif Maddeler
Anti-Kannabinoidler Kaplı Levha- (1 levha)
12 x 8 çukur şeridi. Kuru formdaki polistiren levha
üzerinde sabitlenmiş antikor.
Enzim Eşleniği – (200 mL)
Yaban turpu peroksidazıyla etiketlenmiş ve protein
matriste dengeleyicilerle seyreltilmiş kannabinoid
türevi. Çalışan seyreltmelerle ilgili veri sayfası
ektedir.
Enzim Seyreltici – (20 mL)
Dengeleyici ve protein matris içeren tampon çözelti.
Kullanıma hazır. 2-8°C sıcaklıkta saklayınız.
Kalibratör Matrisi – (20 mL)
Δ9
THC
Kalibratörlerinin
hazırlanmasında
kullanılacak protein matrisi ve dengeleyicileri içeren
tampon çözelti.
2 - 8˚C sıcaklıkta saklayınız.
Yıkama Tampon Konsantresi – (50 mL)
30 x konsantre.
Saklama halinde kristaller
oluşabilir. Kullanımdan önce her şişeyi 1500
mL’ye kadar saf suyla seyreltin.
Örnek Tampon Çözeltisi– (50 mL)
Kurumuş saç özütünü yeniden oluşturmada
kullanılacak protein matrisi ve dengeleyicileri içeren
tampon çözelti. Kullanıma hazır.
2-8°C sıcaklıkta saklayınız.
Substrat Çözeltisi– (20 mL)
3,3’, 5,5’- tetramethylbenzidine içeren bir şişe.
Durdurucu Çözelti– (20 mL)
1 M sülfürik asit içeren bir şişe. Bu çözeltiyi
aşındırıcı olarak kullanın.
1
Cannabinoids
(Hair)
Cozart plc.
5.
Her çukura 100 µL Substrat Çözeltisi ekleyiniz ve
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
6.
Her çukura 100 µL Durdurma Çözeltisi ekleyiniz.
Uyarılar ve Önlemler
1.
Set reaktifleri civarında yiyecek ve içeceklerin
bulundurulması tavsiye edilmez.
2. Bütün reaktiflerin düzgün kullanılması önemle
tavsiye edilir. Substrat Çözeltinin kirlenmesini
önlemek için tek kullanımlık materyallerin
kullanılması önerilir. Belirgin mavi rengin ortaya
çıkması durumunda substrat çözeltisini atın.
3. Pipet reaktifleri ağzınıza almayınız. Bütün örnekleri
ve
reaktifleri
potansiyel
olarak
enfekte
olabileceklerini düşünerek kullanınız.
4. Sodyum azidi örneklere koruyucu olarak
eklemeyiniz.
5. Mikrobik kirlenmeleri önlemek için bütün kapları
kullanılmadıkları zaman kapalı tutunuz.
6. Reaktifleri son kullanım tarihlerinden sonra
kullanmayınız.
7. Farklı setlerden veya üreticilerden reaktifleri
karıştırmayınız.
8. Reaktifleri dondurmayınız.
9. Reaktiflerin mümkün olduğu kadar doğrudan
günışığından uzak tutulması tavsiye edilir.
10. Durdurma Çözeltisi aşındırıcıdır; özenle kullanınız.
11. Örnek eklenmesi 30 dakikadan fazla sürmemelidir.
7. 450 nm’de 30 dakikadaki soğurganlığı ölçün.
eaktifin Hazırlanması
1.
Yıkama Tamponunu 1:30 oranında saf suyla
seyrelterek hazırlayınız.
2.
İstenilen konsantrasyonlarda taze Δ9THC
kalibratörlerini Kalibratör Matrisi’ni kullanarak
hazırlayınız. Silvanize kehribar cam şişelerin
kullanımı tavsiye edilir.
3.
Ekteki veri sayfasında belirtildiği gibi çalışma
kuvvetinde Enzim Eşleniği’ni hazırlayınız.
Tahlil Prosedürü
Not:
Kullanımdan önce bütün reaktifleri oda
sıcaklığına (20-27°C ) getiriniz. Operatörün takdir
yetkisine bağlı olarak bütün örnekler, kalibratörler
ve kontroller kopyalarıyla test edilebilir.
1.
Her çukura örneğin, kalibratörün veya kontrolün
50 µL’sini ekleyiniz. (Yukarıdaki not 11’ye
bakınız.)
2.
Her test çukuruna 100 µL çalışma kuvvetinde
Enzim Eşleniği ekleyiniz.
3.
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
4.
Levhayı levha yıkayıcısını kullanarak 350 µL
Yıkama Tampon Çözeltisiyle dört kere yıkayınız.
2
Cannabinoids
(Hair)
Cozart plc.
OX14 4RY, UK
Telefon: 01235 861483
Faks: 01235 835607
www.cozart.biz
Saklama/Kararlılık
2-8°C sıcaklıkta saklayınız. LSD Mikrolevha EIA
setinin kararlılığı 2-8°C’de saklandığı takdirde üretim
tarihinden itibaren 6 aydır. Son kullanma tarihi bütün
parçalar üzerinde bulunmaktadır.
Δ 9-THC’nın Örnek Kalibrasyon Eğrisi
Absorbance @ 450nm
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
20
40
Drug Concentration [ng/ml]
Değerlendirme
Pozitif sonuç: Seçilen Kesme Kalibratörü’nden küçük
veya ona eşit soğurganlığa sahip bütün örnekler pozitif
olarak değerlendirilir.
Negatif sonuç: Seçilen Kesme Kalibratörü’nden büyük
soğurganlığa sahip bütün örnekler negatif olarak
değerlendirilir.
Yarı-Nicel Sonuç: Göreceli ilaç konsantrasyonlarına dair
tahminler istendiği halde, dört veya daha fazla
bilinmeyen maddenin soğurganlık değerleri kalibratör
konsantrasyonlarına karşı işaretlenerek bir kalibrasyon
eğrisi elde edilebilir.
Ara kalibratörler uygun
seyreltmeyle elde edilebilir.
Not:
Reaktiflerin saflığının bozulması, gerekli
yeterliklere sahip olmayan enstrümanların kullanılması
veya etiketteki talimatları takip etme konusundaki diğer
başarısızlıklar, performans karakteristiklerini ve etikette
belirtilen veya ima edilen iddialarını etkileyebilir.
Daha fazla bilgi için:
COZART plc
92 Milton Park,
Abingdon,
Oxfordshire,
3
Cannabinoids
(Hair)
Cozart plc.
Download