Mikrolevha EIA İdrar Uygulaması

advertisement
M110U1- 1 tabaklı set
COZART®
Anti-Amfetamin Kaplı Levha- (1 levha)
12 x 8 çukur şeridi. Kuru formdaki polistiren levha
üzerinde sabitlenmiş antikor.
Enzim Eşleniği – (15 mL)
Yaban turpu peroksidazıyla etiketlenmiş ve protein
matriste dengeleyicilerle seyreltilmiş amfetamin
türevi.
Yıkama Tampon Çözeltisi – (50 mL)
30 x konsantre. Saklama halinde kristaller oluşabilir.
Kullanımdan önce her şişeyi 1500 mL’ye kadar saf
suyla seyreltin.
Substrat Çözeltisi—(20 mL)
3,3’, 5,5’- tetramethylbenzidine içeren bir şişe.
Durdurucu Çözelti—(20 mL)
1 M sülfürik asit içeren bir şişe. Bu çözeltiyi
aşındırıcı olarak kullanın.
Negatif Kalibratör (1mL)
Amfetamin için negatif idrar matrisi.
Amfetamin Özgül
Mikrolevha EIA
İdrar Uygulaması
M110U1 (Mayıs 2006)
Amaçlanan Kullanım
Amfetamin Özgül Mikrolevha EIA, idrardaki
amfetaminin niteliksel ve yarı nicel tespiti içindir. Bu
setin başka versiyonları kan, salya, saç matrisleri ve
diğer matrisler için bulunmaktadır.
Amfetamin Özgül Microlevha EIA sadece bir ön
analitik test sonucu sağlar. Daha kesin bir analitik
sonuç elde etmek için daha özel bir kimyasal metot
alternatifi kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle
spektrometrisi (GC-MS) tercih edilen kesinleştirme
yöntemidir. İstismar edilen ilaçlara ait test sonuçları
hakkında, özellikle de sonuçlar pozitifse, klinik
değerlendirme
ve
profesyonel
yargıya
başvurulmalıdır.
İdrar örneklerinin rutin analizi için kalibratörlerin,
kontrollerin ve örneğin saf suyla 10’da 1 oranında
seyreltilmesi önerilir. Örneğin, 50µL idrara eklenen
450µL su. (Daha fazla hassasiyet için, kalibratörler,
kontroller ve örnek 10µL’lik bir örnekle tahlil edilebilir.)
Daha fazla yardım için lütfen teknik destek ile temasa
geçin.
Reaktif Maddeler
Pozitif Kalibratör – (1 mL)
500ng/mL D-amfetamin içeren idrar matrisi
1000ng/mL D-amfetamin içeren idrar matrisi
2000ng/mL D-amfetamin içeren idrar matrisi
Uyarılar ve Önlemler
1.
Set reaktifleri civarında yiyecek ve içeceklerin
bulundurulması tavsiye edilmez.
2. Bütün reaktiflerin düzgün kullanılması önemle
tavsiye edilir. Substrat Çözeltinin kirlenmesini
önlemek için tek kullanımlık materyallerin
kullanılması önerilir. Belirgin mavi rengin ortaya
çıkması durumunda substrat çözeltisini atın.
3. Pipet reaktifleri ağzınıza almayınız. Bütün örnekleri
ve
reaktifleri
potansiyel
olarak
enfekte
olabileceklerini düşünerek kullanınız.
4. Sodyum azidi örneklere koruyucu olarak
eklemeyiniz.
5. Mikrobik kirlenmeleri önlemek için bütün kapları
kullanılmadıkları zaman kapalı tutunuz.
6. Reaktifleri son kullanım tarihlerinden sonra
kullanmayınız.
7. Farklı setlerden veya üreticilerden reaktifleri
karıştırmayınız.
8. Reaktifleri dondurmayınız.
9. Reaktiflerin mümkün olduğu kadar doğrudan
günışığından uzak tutulması tavsiye edilir.
10. Durdurucu çözelti aşındırıcıdır; dikkatle kullanınız.
11. Örnek eklenmesi 30 dakikadan fazla sürmemelidir.
Tahlil Prosedürü
Page 1 of 3
Amphetamine Specific
(Urine)
Cozart plc
Yıkama Tamponunu 1:30 oranında saf suyla seyrelterek
hazırlayınız.
Not:
Kullanımdan önce bütün reaktifleri oda
sıcaklığına (20-27°C ) getiriniz. Operatörün
takdir yetkisine bağlı olarak bütün örnekler,
kalibratörler ve kontroller kopyalarıyla test
edilebilir.
Tahlil öncesinde kalibratörler, kontroller ve idrar
örneklerinin saf suyla 10’da 1 oranında seyreltilmesi
tavsiye edilmektedir.
1.
Her çukura seyreltilmiş örneğin, kalibratörün veya
kontrolün 25 µL’sini ekleyiniz. (Yukarıdaki not
11’e bakınız.)
2.
Her test çukuruna 100 µL Enzim Eşleniği ekleyiniz
3.
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
4.
Levhayı 350µL yıkama tampon çözeltisi ve levha
yıkayıcısı kullanarak dört kere yıkayınız.
5.
Her çukura 100 µL Substrat Çözeltisi ekleyiniz ve
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
6.
Her çukura 100µL durdurucu çözelti ekleyiniz.
MDA
90,000
5000
1000
500
100
< 500
> 2000
968.2
544.7
< 500
----96.8
108.9
---
Değerlendirme
Pozitif sonuç: Seçilen Kesme Kalibratörü’nden küçük
veya ona eşit soğurganlığa sahip bütün örnekler pozitif
olarak değerlendirilir.
Negatif sonuç: Seçilen Kesme Kalibratörü’nden büyük
soğurganlığa sahip bütün örnekler negatif olarak
değerlendirilir.
Yarı-Nicel Sonuç: Göreceli ilaç konsantrasyonlarına dair
tahminler istendiği halde, dört veya daha fazla
bilinmeyen maddenin soğurganlık değerleri kalibratör
konsantrasyonlarına karşı işaretlenerek bir kalibrasyon
eğrisi elde edilebilir.
Ara kalibratörler uygun
seyreltmeyle elde edilebilir.
Not:
Reaktiflerin saflığının bozulması, gerekli
yeterliklere sahip olmayan enstrümanların kullanılması
veya etiketteki talimatları takip etme konusundaki diğer
başarısızlıklar, performans karakteristiklerini ve etikette
belirtilen veya ima edilen iddialarını etkileyebilir.
7. 450 nm’de 30 dakikadaki soğurganlığı ölçün.
Saklama/Kararlılık
Bütün reaktifleri 2-8°C sıcaklıkta saklayınız. Bu setin
kararlılığı 2-8°C’de saklandığı takdirde üretim
tarihinden itibaren en az 6 aydır. Son kullanım tarihi
bütün parçaların üzerindedir.
Özgüllük
Çok sayıda ilgisiz kimyasal 100,000ng/mL’de test
edilmiştir. Hiçbir çapraz tepkirlik gözlenmemiştir. Bu
bileşiklerin tam listesi için lütfen teknik destekle
bağlantıya geçiniz.
Aşağıdaki ilgili bileşikler test edilmiş ve D-amfetamin
kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırılmıştır;
Bileşik
 −Πηενετηψλαμινε
ng/mL
Test
edilen
100,000
Görünür
Amfetamin
ng/mL
944.8
%
Çapraz
Tepkirl
ik
0.9
Page 2 of 3
Amphetamine Specific
(Urine)
Cozart plc
Daha fazla bilgi için:
COZART plc
92 Milton Park,
Abingdon,
Oxfordshire,
OX14 4RY, UK.
Telephone: +44 (0) 1235 861483
Fax:+44 (0) 1235 835607
www.cozartgroup.com
Page 3 of 3
Amphetamine Specific
(Urine)
Cozart plc
Download