İçerik - Sakarya Üniversitesi

advertisement
FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN
GENEL İLKELER
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
1
İçerik
 Finansal Yönetim, Amaç ve
İşlevleri
 Piyasalar, Yatırımlar ve
Finansal Yönetim
Arasındaki İlişkiler
 İşletmelerde Vekalet
Sorunu (Asil Vekil
Sorunu)
 Kurumsal Yönetim
İlkeleri
 Finansal Yönetimin
Fonksiyonları
2
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
1
Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri
 Finansal yönetim bölümü, bir işletmenin yatırım, finans ve
kâr payı kararlarından sorumlu olan birimdir.
 Finansal yönetim bölümünün temel amacı, artık kârı ya da
kârlılığı ençoklamak değil, işletmenin piyasa değerini veya
işletme hissedarlarının servetini ençoklamaktır.
3
Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelere ve
Küreselleşmeye Bağlı Olarak
Son Yıllarda Finanstaki Gelişmeler
 Uluslararası Finansman
 Türev Ürünler ve Türev Piyasalar
 Finans Mühendisliği
 Risk Yönetimi
4
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
2
Son Yıllarda Finanstaki Gelişmeler
 İMKB’de yabancı payının %62 dolaylarında olması
 70’li yıllarda ortaya çıkan türev enstrüman olgusu
 2008 krizi sonrası türev piyasanın dünya GSMH’sinin yaklaşık 10 katı
boyutuna ulaştığının ortaya çıkması
 Türev enstrümanlar ve varlığa dayalı yeni borçlanma araçlarının
cazibesi ile finans mühendisliğinin de değer kazanması
Piyasalarda artık eskisine göre çok daha fazla ve komplike finansal
ürünler işlem görmeye başlamış, risk yönetimi firmaların hayati
fonksiyonlarından biri haline gelmiştir.
2008 krizi riski yönetemeyen devasa firmaların battığını acı bir şekilde
göstermiştir.
5
Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim
Arasındaki İlişkiler
YATIRIMLAR
PARA VE SERMAYE
PİYASALARI
FİNANSAL
YÖNETİM
Fonlar
Yatırımcılar
Firmalar
Menkul Kıymetler
Kârlar
6
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
3
Finansal Yönetimin Fonksiyonları

Finansal Analiz

Finansal Planlama ve Denetim

Fonların Sağlanması

Fonların Yatırımı

Özel Finansal Sorunların Çözümü
7
Finansal Analiz
Finansal analiz, işletmenin finansal tablolarından
yararlanarak, mevcut durumunun değerlendirilmesi
ve geleceğe ilişkin tahminlerin yapılmasıdır.
8
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
4
Finansal Planlama ve Denetim
 Finansal planlama, işletmenin faaliyeti sırasında ortaya
çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışının önceden
planlanmasıdır.
 Finansal denetim, finansal planlama ile uygulamaların
karşılaştırılması ve sapma varsa düzeltici önlemlerin
alınmasıdır.
9
Finansal Planlama ve Denetim (Devam)
 Proforma bilançoyu 3 şekilde hazırlamak mümkündür:
 Yüzde yöntemi
 Oran Yöntemi
 Regresyon yöntemi
 Kısa vadeli finansman kararlarının alınmasında ise
nakit bütçeleri kullanılır.
10
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
5
Fonların Sağlanması
İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların, zamanında ve en
uygun koşullarla sağlanmasıdır.
Ülkemizde çoğu küçük ve orta büyüklükteki işletme
yeterli ve zamanında fon bulamadıkları için kapanmak
durumunda kalmaktadır.
11
Fonların Yatırımı
İşletmedeki fonların, beklenen gelir ve risk göz önünde
bulundurularak ve işletme amaçlarına en uygun şekilde;
menkul kıymetlere, alacaklara, stoklara veya duran
varlıklara yatırılmasıdır.
12
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
6
Özel Finansal Sorunların Çözümü
Şirket birleşmeleri ve satın almaları sadece dünyada değil
ülkemizin gündeminde de ağırlığını artırmaktadır. Şirket
birleşme ve satın alma faaliyetleriyle ilgili teknik konular
(firmanın piyasa değerinin belirlenmesi, marka değerinin
tespit edilmesi gibi) finans yöneticisinin sorumluluğu
altındadır.
13
İşletmelerde Vekalet Sorunu
(Asil Vekil Sorunu)
Vekalet sorununu çözmek için;
 Yöneticilere Teşvik Verilmesi
 Yönetim Kurulunun Başarısız Yöneticiyi Görevden
Alması
 Özel Takip
 Yasal Müeyyide ve Yaptırımlar
gibi uygulamalara başvurulmaktadır.
14
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
7
Kurumsal Yönetim İlkeleri
 Sorumluluk
 Hesap Verebilme
 Şeffaflık
 Eşitlik
15
Finansal Yönetimin
Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
 Finansal yönetimin en fazla ilişki içerisinde olduğu
bilimsel dallar herhalde muhasebe ve ekonomidir.
Pazarlama, üretim, yönetim ve örgüt teorisi, sayısal
yöntemler ve diğer işletme fonksiyonları ve bilim dalları
ise finansla ilişkili diğer disiplinlerdir.
 Muhasebe; işletmede mali karakterdeki olayları sistemli
bir biçimde kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve elde
edilen bilgilerin analizini ve yorumunu yapan bir bilim
dalı olup finansal karar ve analizlerde muhasebenin
ürettiği mali tablo ve verilerden sık sık faydalanılır.
16
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
8
Finansal Yönetimin
Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
 Ekonomi, finansal yönetimin yakın ilişkide olduğu bir
diğer disiplin olup iktisadi prensipler finansal kararlar için
temel oluşturmaktadır. Ekonomi bilimi, makro ve mikro
ekonomi olarak iki alt gruba ayrılır. Mikro ekonomi
işletmelerin, bireylerin ve ailelerin iktisadi kararlarıyla
ilgilenerek
finans
yazınına
doğrudan
katkıda
bulunmaktadır.
 Makro ekonomi ise, ekonomiyi bir bütün olarak ele
almaktadır. Bir finans yöneticisi, ekonominin genel
durumunu, yani para ve sermaye piyasalarını yakından
izlemek mecburiyetindedir.
17
Finansal Yönetimin
Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
 Yönetim ve örgüt teorisi, pazarlama, üretim, istatistik,
sayısal yöntemler finansal yönetimin ilişkili olduğu diğer
disiplinlerdir. Finansal yönetimin bu disiplinlerle olan
ilişkisi gün geçtikçe daha da artmaktadır.
18
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
9
Finansal Yönetimin
Takip Etmesi Gereken Konular
 Ekonomi
 Finans piyasalarının işleyişi
 Finansal kurumlar ve finansal araçlar
 Fon maliyetleri
 Vergiler
 Merkez bankası ve hazine politikası,
 Enflasyon ve faiz oranları vb. konularda bilgi sahibi
olmalıdır.
19
Finansal Kararlar İle
Firma Değeri Arasındaki İlişki
KARARLAR
1. Firmanın faaliyette bulunacağı
sektör
2. Firmanın büyüklüğü
3. Firmanın kullandığı teknoloji
4. İşletmenin sermaye yapısı
5. İşletmenin likidite durumu
6. İşletmenin gerçekleştireceği
yatırım projeleri vb.
Kârlılık
Firma
Değeri
Risk
20
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
10
Amaç Neden Kâr Maksimizasyonu Olamaz?
Finansal Yönetimin Takip Etmesi Gereken Konular

Kâr, subjektif bir kavramdır.
 Tek başına bir anlam ifade etmez.
 Hangi kâr kavramı
 Kısa Vadeli Kâr




Uzun Vadeli Kâr
Kâr Marjı
Kâr Tutarı
Kârlılık Oranı
21
Amaç
DEĞER MAKSİMİZASYONU
22
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
11
Firmanın Amacı
FİRMANIN AMACI:
FİRMANIN PİYASA DEĞERİNİ YA DA BİR
DİĞER DEYİŞLE HİSSEDARLARIN
SERVETİNİ MAKSİMUM KILMAKTIR.
23
Finans Yöneticisinin Görevi
Finans yöneticisinin temel görevi; işletmenin piyasa
değerini veya işletme ortaklarının servetlerini
maksimum yapacak şekilde, yatırım ve finanslama
kararlarını almaktır.
24
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
12
Finans Yöneticisinin Amaç Fonksiyonu
Max V = f (I, F, D)
 V = İşletmenin Değeri
 I = Yatırım Kararları (hangi varlıklara, ne kadar yatırım
yapılacağı)
 F = Finansal Kararlar (yatırımların nasıl finanse edileceği)
 D = Firmanın Kâr Dağıtımına İlişkin Kararlar
25
Kâr Maksimizasyonu ve Fırsat Maliyeti
Firmanın piyasa değerini artırmanın yolu yatırımdan beklenen
getiri oranının yatırımcının beklediği getirinin üstünde
olmasına dikkat etmekten geçer. Yatırımın getirisinin
sermayenin maliyetinin üstünde olması durumunda
sermayenin getirisi artar ancak bu hisse senedinin değerinin
artacağı anlamına gelmez. Hisse senedinin değerinin artması
için yatırımdan beklenen getiri oranının yatırımcının beklediği
getirinin üstünde olması gerekir. Temettü politikalarını
anlatırken de vurgulayacağımız gibi, yatırımdan beklenen
getiri oranı yatırımcının beklediği getiri oranının altındaysa
hisse değerini korumak için yatırım yapmak yerine temettü
verilmelidir.
26
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
13
İşletmelerde Finans Fonksiyonunun
Örgütlenmesi
 İşletmelerde finans bölümü, fon gereksinimlerinin
belirlendiği ve fonların bölümlere tahsisinin yapıldığı
bir merkezdir.
 Finans fonksiyonunun örgütteki yeri, işletmelerin
küçük, orta veya büyük işletme oluşuna göre
değişiklik göstermektedir.
27
İşletmelerde Finans Fonksiyonunun
Örgütlenmesi (Devam)
 Mikro ve küçük ölçekli işletmelerde finans fonksiyonu,
genellikle işletme sahibi veya genel müdür tarafından
yerine getirilir.
 Orta büyüklükteki işletmelerde, genellikle finans
fonksiyonu ile muhasebe fonksiyonu aynı çatı altında
toplanmıştır ve aynı yöneticinin sorumluluğu altındadır.
28
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
14
İşletmelerde Finans Fonksiyonunun
Örgütlenmesi (Devam)
 Büyük ölçekli işletmelerde, finans fonksiyonu ayrı bir
departman olarak örgüt şemasındaki yerini alır.
 Büyük işletmelerde muhasebe, finans fonksiyonun
altında alt bir fonksiyon olarak yer almaktadır.
 Büyük
işletmelerde
oluşturulmaktadır.
“Finans
Komitesi”
de
29
Finans Komitesi
 Finans komitesi, işletmenin
yöneticilerinden oluşur.
fonksiyonel
bölüm
 Finans komitesine genellikle yönetim kurulu başkanı
başkanlık eder.
 Komite, genellikle ayda bir toplanır.
 Finans komitesinin görevi, finans ve muhasebe
sorunlarının çözümü için politikalar saptamak ve
gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
30
©Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir.
15
Download