hasta başı uygulama konuları

advertisement
HASTA BAŞI UYGULAMA KONULARI (13.30-14.20)
İÇ HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlere Giriş - İç Hastalıklarına Giriş Uygulamalı
Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.30-14.20 arasında yapılır. Anabilim Dalı'na
Pazartesi ve Perşembe günleri Grup A öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup B öğrencileri gelir.
Öğrenciler her birine 8-10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir. Araştırma görevlileri,
Öğretim ve Sınav Programı'na uygun olarak öğrencilere semiyoloji ve hasta muayenesi konularında beceri
kazandırmak için çaba gösterir. Grup A öğrencileri ile yaptıkları uygulamalı çalışmayı bir gün sonra Grup
B öğrencileri ile tekrarlar, öğrencilerin sorularına cevap verir, bunlardan cevabı araştırılmak gerekenlere
onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya çalışır.
Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak yoklama sonucunu bu
amaçla hazırlanmış izlem kartına kaydeder. Her çalışma dilimi sonunda öğrencilerin o çalışma dilimi içinde
kazandıkları becerileri yoklar ve 100 üzerinden not takdir etmek suretiyle yapacağı objektif
değerlendirmeyi ve yoklama sonuçlarına ait bilgiyi karta doldurarak Uygulamalı Çalışmalardan Sorumlu
Öğretim Üyesine verir.
Uygulamalı çalışmalarla ilgili bu değerlendirmeler, Ders Bitimi Sınavı sırasında Uygulamalı
sınavı yapacak olan öğretim üyesi tarafından dikkate alınabilir. Uygulamalı Çalışmalara yeterli oranda
katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavına katılma hakkını kaybederler.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlileri ile yapılan uygulamalar dışında Pazartesi,
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10.40-11.30 arasında öğretim üyeleri ile uygulama yapılır.
Pazartesi ve Cuma günleri Grup B, Çarşamba ve Perşembe günleri ise Grup A Öğrencileri gruplara
ayrılarak ilgili bilim dallarının öğretim üyeleri tarafından yapılacak uygulamalara katılırlar.
Uygulamalı Çalışmaların konuları aşağıda belirtilmiştir.
GÜZ YARIYILI
İçH- U 1
Hastaya yaklaşım, hastaya adıyla hitap, hasta ile ilk karşılaşmanın özellikleri, kendini tanıtma,
hastayla ilgili bilgileri öncelikle hastadan almanın önemi, hastayla görüşme tamamlandıktan sonra hasta
yakınlarının verebileceği ek bilgiler, hasta ifadesinin uygun şekilde yönlendirilmesi, hastanın anlattıklarının
önem verilerek dinlenmesi, hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, anamnez alma, hastanın
şikâyetleri (yakınmaları) ve hastalığın hikâyesi (öyküsü), hasta ile yapılan konuşmanın özet olarak not
edilmesi.
İçH - U 2
Anamnez alma, hastanın öz ve soygeçmişi, alışkanlıkları, medeni hali, eşinin ve çocuklarının
sağlıklı olup olmadığının tespiti, yaşam koşulları, çevresi.
İçH - U 3
Hasta muayenesinin optimum koşulları, yatar ve yarı yatar muayene durumları, hastanın vücut
yapısının, beslenme ve durumunun değerlendirilmesi, sağlık durumu ile ilgili olarak ilk bakışta göze çarpan
özellikler, bilinç durumu, zorunlu durumda bulunup bulunmadığı.
İçH - U 4
Hastaya ilk dokunuş: Nabız muayenesi, nabız hızının, düzeninin ve dolgunluk derecesinin
araştırılması, en sık rastlanan patolojik nabız şekillerinin hatırlanması.
İçH - U 5
Baş ve boyun muayenesi, deformite bulunup bulunmadığı, saçlı deride ve kaşlarda özellikler,
yüzde deri ve mukozaların görünümü, solukluk, siyanoz, gözlerle ilgili dışarıdan görülebilen değişiklikler,
pupillanın özellikleri, iriste annulus, katarakt, egzoftalmi, enoftalmi, nistagmus, hipertroidinin göz
belirtileri, göz kapakları ve konjonktiva ile ilgili değişiklikler, ksantalasma, dudaklar, ağız, yanak içleri ve
damak, dil (aft, paslı dil, düz, kırmızı dil), dişler ve dişetleri ve boğazda değişiklikler, bulguların tanı
değeri.
İçH - U 6
Baş ve boyun muayenesine devam, başta ağrılı nokta, sinüsler, dışkulak yolu ve mastoid
kemiğinde duyarlılık, boyunda anormal yapılar, lenfadenomegali: büyümüş lenf bezlerinin yeri, büyüklüğü,
sert veya yumuşak oluşu ve birbirleriyle olan ilişkileri gibi özelliklerinin tanı açısından değerlendirilmesi,
tiroid bezinin muayenesi, diffüz guatr, nodüler guatr.
İçH - U 7
Boyun muayenesine devam, boyun damarlarının muayenesi, boyun venlerinde dolgunluk, ven
nabzı, "a" ve "v" dalgalarının belirginleşmesi, tanıda değerleri, ven basıncının klinik olarak tahmini
İçH - U 8
Boyun muayenesine devam, boyun arterlerinin inspeksiyon ve palpasyonu, sık rastlanan
anormal karotis nabzı şekilleri, baş ve boyunda arterlerin oskültasyonu, bulguların tanı değerleri, karotis
masajı tekniği.
IçH - U 9
Sırtın, vertebral kolonun ve her iki hemitoraksın inspeksiyonu, deformite bulunup bulunmadığı,
göğüs deformitesi şekilleri, göğüste amfizeme bağlı değişim, fıçı göğüs, kifoz, skolyoz, düz sırt, asimetrik
sırt, vertebral kolonda duyarlılığı artmış vertebra olup olmadığı, dik oturur durumda başa basmakla
vertebral kolon üzerinde duyarlılık araştırması, hareketle ağrı olup olmadığı, solunum hareketlerinin
simetrisi, inspiriyum ve ekspiriyum süreleri ile ilgili değişiklikler, patolojik solunum şekilleri, takipne ve
hiperpne, Cheyne-Stokes solunumu, her iki hemitoraksın palpasyon ve perküsyonu, hipersonorite ve matite
bulgularının tanı anlamları, kostofrenik sinusların muayenesi.
IçH - U 10
Sırtın muayenesine devam, akciğerlerin oskültasyonu, inspiriyum ve ekspiriyum süreleri, sık
rastlanan patolojik solunum sesleri, ince ve kalın kuru raller, wheezing, inspiriyumda yaş raller, solunumun
her iki fazında yaş raller, plevrada frotman, diğer patolojik solunum sesleri, bel bölgesinin inspeksiyonu,
palpasyonla ve vurma ile böbrek lojlarında duyarlılık artması bulunup bulunmadığı, bulguların tanı
değerleri.
IçH - U 11
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme.
IçH - U 12
Ön göğsün ve prekordiyumun muayenesi, inspeksiyon, sık rastlanan göğüs ve sternum
deformiteleri, sternum ve prekordiyumun kabarık oluşu, tanı değeri, kalp tepe vurumunun normal kişide
özellikleri, apikal vuruda patolojik değişiklikler, pulsasyon alanının genişlemesi, görünen galo, öngöğüste
diğer pulsasyonlar, sol ikinci interkostal aralıkta pulsasyon, bulguların tanıda değerleri.
IçH - U 13
Öngöğsün ve prekordiyumun muayenesi, palpasyon, kalp tepe vurumunun palpasyonu, patolojik
değişiklikleri, sternumun ve parasternal bölgenin palpasyonu, sağ ve sol ventrikül aktiviteleri, kalp dinleme
odakları, pulmoner odakta pulsasyon, palpabl ikinci ses, tril, tanıda değerleri.
IçH - U 14
Kalbin dinlenmesi, oskültasyonda dikkat edilecek noktalar, normal kalp sesleri, birinci ve ikinci
seste patolojik değişiklikler, seslerde fizyolojik ve patolojik çiftleşmeler, klikler, ilave kalp sesleri, atriyal
(presistolik) ve ventriküler (protodiyastolik) galolar, perikardiyal üçüncü ses, perikard frotmanı, bu
değişikliklerin tanı bakımından anlamları.
İçH - U 15
Normal ve patolojik kalp seslerinin dinlenmesine devam, kalp seslerindeki değişiklikler
hakkındaki bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi, üfürümler, üfürümlerin frekans ve şiddet özellikleri, kalp
sesleri ile ilgili, sistolik üfürümler, çeşitleri, masum ve fonksiyonel üfürümler, patolojik üfürümler, örnekler
dinlenmesi.
İçH - U 16
İçH - U 17
Sistolik üfürümlerle ilgili örnekler üzerinde çalışmaya devam.
Diyastolik üfürümler, çeşitleri, tanı değerleri
İçH - U 18
Sistolodiyastolik üfürümler, devamlı üfürümler, venöz üfürümler, kalp sesleri ve üfürümlerle
ilgili hasta dinlemeye devam
İçH - U 19
Akciğerlerin ön göğüsten perküsyon ve oskültasyonu, klavikula üstü çukurların ve koltukaltı
bölgelerinin muayenesi, meme semiyolojisi, lenfadenomegali, subklavia, arterinin ve aksiller arterlerin
palpasyonu, karaciğer göreceli (rölatif) ve kesin (mutlak, absolü) matitelerinin aranması. Traube alanının
muayenesi, dalak perküsyonu.
İçH - U 20
Karın muayenesi, inspeksiyon, karnın normal bombeliği, deride değişiklikler, anormal ven
dolgunluğu, göbek fıtığı, simetrik karın şişliği, assit, asimetrik karın şişliği, karın şişliğinin perküsyonla
muayenesi, bulguların tanı bakımından değerlendirilmesi.
İçH - U 21
Karın palpasyonu, karaciğer büyümesinin aranması, büyümüş karaciğerin nitelikleri, kıvamı,
yüzeyinin durumu, düz veya değişik büyüklükte nodüller bulunuşu, karaciğerin ağrılı olup olmadığı
büyümenin belirli bir loba özgü olup olmadığı, karaciğere veya karna basmakla boyun venlerindeki
dolgunluğun artışı, hepato-juguler röflü, anlamı.
İçH - U 22
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme
BAHAR YARIYILI
İçH - U 23
Karaciğer palpasyonuna devam, dalak palpasyonu, büyük dalağın nitelikleri, dalak çentiğinin ele
gelmesi, karın içinde kitle, niteliklerinin belirlenmesi, dolu safra kesesinin ele gelmesi (veziküler hidrops),
böbreklerin tek ve iki elle muayenesi, renal arterlerin oskültasyonu.
İçH - U 24
Karında ağrılı noktalar, Murphy'nin safra kesesi ağrılı noktası, MacBurney'in apandis ağrılı
noktası, ağrılı üreter noktaları, over ve adnekslerle ilgili ağrılı noktalar, inguinal bölgenin muayenesi,
femoral arterlerin palpasyonu. lenfadenomegali, nitelikleri, ingüinal fıtık, anal bölgenin ve dış genital
organların muayenesi ve rektal tuşe ile ilgili bilgiler.
İçH - U 25
Ekstremitelerin muayenesi, eklemler, deri altında nodül, parmaklar, parmak uçları, tambur
çomağı parmaklar, tırnakların görünümü, çukur (kaşık biçimi) tırnak, tırnakların kırılabilirliği ve büyüme
hızı ile ilgili bilgiler, tırnakta hemorajik lekeler, avuç içlerinin muayenesi, periferik arter pulzasyonlarının
muayenesi, arteria dorsalis pedis ve arteria tibialis posterior nabızlarının ve poplitea arteri nabzının
muayenesi, diz ekleminde sıvı aranması, bütün bu bulguların tanı ile ilgili anlamları.
İçH - U 26
Kan basıncı ölçülmesi, ölçüm için gerekli optimum koşulların gözden geçirilmesi, sağlıklı bir
kan basıncı ölçümü için dikkat edilecek noktalar, ölçme tekniği, denemeler.
İçH - U 27
Anamnezin yazılması, sistemlere göre anamnez yazılması (solunum sistemine, dolaşım,
sindirim, ürogenital ve sinir sistemlerine ait bulguların ayrı ayrı yazılması), topografik muayeneye göre
anamnez yazılması (muayene sırasında anlatılmış olan sıraya göre, baş ve boyun, göğüs, karın ekstremiteler
gibi bölgelere göre bulguların yazılması), yazıda dikkat edilecek noktalar.
İçH - U 28
"İlk tanı"nın ve ayırıcı tanıya girecek muhtemel tanıların belirtilmesi, etyolojik tanı (romatizmal
kalp hastalığı gibi), anatomik tanı (mitral darlığı gibi), fonksiyonel tanı (kalp yetersizliği gibi), fonksiyon
bozukluğunun veya hastalığın ilerleme derecesinin belirtilmesi (angina pektoris, fonksiyon kapasitesi ikinci
sınıf gibi). Problem kavramı, problemlerin belirlenmesi, tanıyı kesinleştirmek için ve problemlerin çözümü
için yapılması gerekenlerin planlanması.
IçH - U 29
Nörolojik muayene, normal kemik-tendon refleksleri, patolojik refleksler, motor ve sensoriyel
fonksiyonların değerlendirilmesi, serebellar fonksiyonların temel muayene yöntemleri.
IçH - U 30
Hareket ve duyu muayenesi
IçH - U 31
Solunum sisteminin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 32
Kardiyovasküler sistemin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 33
Sindirim sistemi muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 34
Sindirim sistemi muayenesine toplu bakış, muayenesine devam
IçH - U 35
Ürogenital sistemle ilgili muayene yöntemleri, hasta muayenesi
IçH - U 36
Lokomotor sistemin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 37
IçH - U 38
Nörolojik muayeneye toplu bakış, hasta muayenesi
İdrar tahlili, idrar sedimentinin incelenmesi
IçH - U 39-43
Genel durum muayenesi ve sistem muayenelerinin tekrar edilmesi
IçH - 44-45
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlerine Giriş-Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uygulamalı Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.30-14.20 arasında
yapılır. Anabilim Dalı'na Pazartesi ve Perşembe günleri Grup B öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup
A öğrencileri gelir. Öğrenciler her birine en çok 10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir.
Her araştırma görevlisinin bir uygulama grubu vardır. Geçerli nedenlerle pratik yapamaması durumunda
önceden belirlenmiş olan yedek araştırma görevlisi pratiği yapar. Araştırma görevlileri, Öğretim ve Sınav
Programı'na ve hazırlanan Pratik uygulama kitabına uygun olarak öğrencilere semiyoloji, fizik muayene,
tanı ve tedavi uygulamaları konularında beceri kazandırmaya yönelik eğitim yapar. Öğrencilerin sorularına
cevap verir, bunlardan cevabı araştırılması gerekenlere onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya
çalışırlar.
Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak öğrencilerden
gelmeyenleri bu amaçla hazırlanmış İzlem Kartı'na kaydederler ve her Çalışma Dilimi'nde yoklama
sonuçlarına ait bilgiyi, İzlem Kartı'na işleyerek Uygulamalı Çalışma Sorumlusu Öğretim Üyesine verir.
Uygulamalı çalışmalarla ilgili yoklama sonuçları değerlendirilir. Uygulamalı çalışmalara yeterli
oranda (%80) katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavı'na girme hakkını
kaybederler.
GÜZ YARIYILI
ÇSH -U 1
Tanışma: Öğretim görevlisi pratik yapacağı grubu toplar. Kendisini tanıtır. Gruptaki tüm
öğrencileri de tanımaya çalışır. Pratiklerin nasıl yürüyeceğini anlatır ve sabit bir buluşma yeri belirleyerek
öğrenciyi bilgilendirir
Öykü almada yetişkin hasta ile çocuk hastanın farkları, değişik yaş gruplarında öykü alma sırasında dikkat
edilecek hususlar, çocuktan ve ailesinden sağlıklı bir öykü almanın koşulları, değişik gruplarda öyküde
üzerinde durulacak değişik dönemler, acil koşullarda getirilen hasta ile elektif koşullarda getirilen
hastalarda öykü almanın farkları, hasta ailesine ve hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, hastanın
şikayetlerinin net bir şekilde öğrenilmesi ve kimlik belirlenmesi gerektiği konusunda öğrenci pratikleri için
genel bir giriş yapar.
ÇSH -U 2
Yenidoğanda yaklaşım ve öykü alma: Yenidoğanda yaklaşım prensiplerinin aktarılması.
Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi,
özellikleri, gelişimleri, şikâyetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum
sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve aşıları ile
ilgili bilgilerin ve kimin bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin
yapılıp yapılmadığının sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; sosyo-ekonomik ve kültürel durum, akraba
evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi.
ÇSH -U 3
Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma: Sütçocuğuna yaklaşım prensiplerinin aktarılması.
Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi,
özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum
sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve kimin
bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının
sorgulanması ve aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Çocuğun daha önceden geçirdiği
hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç
allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve
ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik
ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi.
ÇSH -U 4
Çocukta yaklaşım ve öykü alma: Çocuğa yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve
çocuğu tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri,
gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası
döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin
kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının
özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı
kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri,
ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların
araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi.
ÇSH -U 5
Ergende yaklaşım ve öykü alma: Ergenlik döneminin özel olduğunun ve bu döneme özel
yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve ergeni tanımak için sorgulanması gereken soruların;
şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi
sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun
beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin,
çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların,
kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy
geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi
edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo -ekonomik ve kültürel düzeyinin
öğrenilmesi.
ÇSH -U 6
Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma: Bebeğin doğum tarihi, kaçıncı gebelik
haftasında ve kaç kilo doğduğu ve şu anki boy-kilo bilgileri de alındıktan sonra beslenme öyküsünün
eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
ÇSH -U 7
Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma: Boy-kilo bilgileri alındıktan sonra
beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması
ÇSH -U 8
Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyümegelişme değerlendirmesinde tartının önemi vurgulanır. Tartı almada dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan
sonra bu noktalara dikkat edilerek öğrenci ile birlikte alınan tartı persantil eğrisine işaretlenir ve yorum
yapılır
ÇSH -U 9
Boy (yatarak-ayakta), baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak
değerlendirilmesi: Çocukların büyüme- gelişme değerlendirmesinde boyun ve özellikle 2 yaştan küçük
çocuklarda baş çevresinin önemi vurgulanır. Bu ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan
sonra öğrenci ile birlikte alınan boy, baş çevresi ölçümleri persantil eğrilerine işaretlenir ve yorumlanır,
ÇSH -U 10
Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sfigmomanometrik yöntemle)
alınması: Ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte ölçümler
yapılır ve değerlendirilir.
ÇSH -U11
Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması: Çocuğun gelişim
değerlendirilmesinde bu parametrelerin önemi vurgulanır ve alınan ölçüm sonuçları, verilen formüllerle
değerlendirilir
ÇSH -U12
Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi: Her hastanın muayenesinden önce alınması
gereken temizlik önlemleri anlatılır ve uygun şekilde el yıkama kuralları aktarılarak her öğrenciye el
yıkatılır.
ÇSH -U 13
Genel durum değerlendirilmesi: Hastanın genel durum değerlendirilmesi son derece
önemlidir. Hastaya hemen müdahale edilmesi gerekliliğinin olup olmadığı genel durum değerlendirilmesi
ile mümkündür. Hastada ilk 5-10 saniyede gözleme dayanarak yapılan değerlendirmede ilk izlenim
tecrübeli hekime önceliklerini ve acil girişim gereksinimi belirlemede yol göstericidir. Görünüm hastanın
tonusu, etrafla iletişimi-etkileşimi, avutulabilirlik, bakışı, konuşma/ ağlaması, konvulsif hareketlerin varlığı
ile değerlendirilir. Solunum işi oksijenizasyon ve ventilasyonun yeterliliğinin hızlı gözlemsel göstergesidir.
hızlı solunum, stridor, hışıltı, boğuk-kısık ses gibi anormal solunum yolu sesleri, vücut pozisyonu ve
çekilmeler varlığı ile değerlendirilir. Cildde şokta ve solunum yetersizliğinde gözle görülen değişiklikler
olur ve deride alacalanma, solukluk, siyanoz varlığı dolaşım ve solunum yetersizliğinin ağırlığını yansıtır.
Ayrıca, huzursuzluk, postür, fiziki sakatlık, majör anomali, yüzde dismorfi, beslenme durumu
(zayıf/şişman) da değerlendirilir. Acil müdahale gerektiren bir durumun saptanması halinde hastanın
stabilize edilmesi gerektiği ve sonra ayrıntılı öykü almaya devam edilmesinin doğru olduğu bilgisi
vurgulanılır. Bu bilgiler aktarıldıktan sonra alınan hastada öğrencilerle birlikte genel durum değerlendirilir.
ÇSH -U 14
Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi: Pigmentasyon,
solukluk, sarılık, siyanozun anlamları ve patolojileri. Derideki döküntüler, eritemli döküntüler,
makulopapüler döküntüler, roze lekeler (spots), peteşiyal ve purpurik döküntüler, veziküllü döküntüler,
multiform döküntüler, hemanjiyom, mongol lekesi, telenjektazi, strialar, sellülit, ödem, derialtı yağ dokusu
, yenidoğanda sklerem, derialtı amfizemi, saç ve vücut kıllanmasında değişiklikler, terleme durumu,
tırnaklar., turgor-tonus, gözyaşı varlığı ve idrar çıkışı değerlendirilir.
ÇSH -U 15
Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi: Değişik anatomik bölgelerdeki lenf
bezlerinin kıvamlarının, sayılarının, büyüklüklerinin, tek tek veya birlikte olup olmadıkları, komşu dokuya
yapışıklık durumları ve fluktuasyon açısından muayenesi yapılır. Değerlendirilirken üzerinde durulması
gereken noktalarla (lokal-generalize, ağrısız-ağrılı, lastik kıvamında-sert gibi) neler düşünülebileceği
vurgulanır.
İÇSH -U 16
"Baş, yüz, göz, kulak, burun ve ağız-boğaz muayenesi: Başın büyüklüğü ve şekli, baş çevresi
persantillerinin değerlendirilmesi, suturalar ve fontaneller hakkında bilgi verilmesi, erken ve geç
kapanmalarının anlamları, fontanelin gergin, pulsatil veya çökük olması, sefal hematom, caput
succadeneum, craniotabes, hidrosefali değerlendirilmesi, bazı konjenital anomalilerdeki tipik yüz
görünümleri, düşük kulak, hiperteleorizm, yüzde ödem (böbrek hastalıkları, KKY mediasten
kompresyonu), adenoid yüz görünümü, yüzde asimetri, çocuğun görme fonksiyonunun gelişimi,
strabismus, nistagmus, batan güneş manzarası, hiperteleorizm, egzoftalmi, endoftalmi, proptosis,
mikroftalmi, buftalmus, göz kapağında ptozis, midriazis, myozis, konjonktivit, hordeolum araştırılır.
Gözdibi muayenesinin önemi vurgulanır. Kulak kepçesi anomalileri ve birlikte olabilen diğer anomaliler,
düşük kulak, tragus hassasiyeti, parotitis, burun muayenesi, koana atrezileri, epistaksis aranır.
Dudaklarda yarık dudak, ragat, herpetik lezyon varlığı, diş, dişetleri ve ağız mukozasında döküntü,
stomatit-gingivit, aft gibi lezyonlar açısından muayene edilir, yarık damak, yüksek damak varlığı dilde;
paslı, çilek dili, fasikülasyon, makroglossi araştırılır, Stenon kanalı ve koplik lekelerinin araştırma noktaları
gösterilir, tonsillerle farinks hiperemi- hipertrofi, eksüda açısından değerlendirilir, postnazal akıntı aranır.
ÇSH -U 17
Boyun ve toraks muayenesi: Boynun eğik oluşu, tortikolis, boyunda ödem, vena kava superior
obstrüksiyonu, boyundaki lenf bezleri, tiroglossal kist, tiroid bezinin muayenesi, palpasyon ve üfürüm
dinlenmesi. Boynun öne fleksiyonunda kısıtlanma, ense sertliği, boyun venlerinde pulzasyon, venöz
dolgunluk, hepatojuguler reflünün aranması
Toraksın biçimi, simetrik olup olmadığı, sternum anomalileri (pectus ekskavatus ve carinatus), torakstaki
raşitik bulgular, memeler ve aksiller kıllanma gibi püberte bulguları, aksiller ve supraklaviküler lenf
bezlerinin muayenesi,
ÇSH -U 18
Solunum sistemi muayenesi: İnspeksiyonla; siyanoz,solunum sıkıntısı (burun kanadı
solunumu, interkostal , suptasternal çekilme),stridor, hırıltı varlığı araştırılır, dakika solunum sayısı sayılır,
göğsün ekspansiyon ve şekline bakılır, çomak parmak varlığı araştırılır. Palpasyon; Trakea ve servikal ,
supraklaviküler lenfbezleri palpe edilir. Perküsyon; Büyük çocuklarda vokal fremitus ve matite araştırılır.
Oskültasyon; solunum seslerinin niteliği, inspiryum/ekspiryum oranı, solunum seslerinde azalma ve ilave
ses olup olmadığı araştırılır.
ÇSH -U 19
Karın muayenesi: İnspeksiyon; Uygun karın muayenesi şartlarının oluşturulması, solunumla
karın hareketlerinin ilişkisi, karında distansiyon, kollateral dolaşım, fıtıklar, göbek platosu ve yan olukları,
barsak anslarının görünümü, artmış peristaltik hareket ve strialar açısından değerlendirilmesi. Oskültasyon;
dört karın kadranının ve göbek çevresinin dinlenmesi Palpasyon; ağrılı nokta, kitle ve organomegali
aranması. Rebound ve defans bakılması, olive aranması, assit varlığı değerlendirilmesi, Perküsyon; asit ve
kitle araştırılması
ÇSH -U 20
Sırt ve ekstremitelerin muayenesi: Skapulaların pozisyonu, vertebral zincirin biçimi, kist
dermoid, sakral meningosel, meningomiyelosel, postür, kifoz, lordoz, skolyoz, ekstremitelerin simetrisi,
işlevleri, polidaktili, sindaktili, klinodaktili, genu varum, genu valgus vs bakılması, çomak parmak, kaşık
tırnak, simian çizgisi araştırılması, eklemlerin ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı açısından
değerlendirilmesi. Kas gücü ve tonus muayenesi yapılır.
ÇSH -U 21
Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan
çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi
Bahar Yarıyılı
BAHAR YARIYILI
ÇSH -U 22
Kardiyovasküler sistemin muayenesi: İnspeksiyon; Siyanoz, göğüs deformitesi çomak parmak
varlığı araştırılır, apeks atımı ve suprasternal çukur gözlenir. Palpasyon; periferik nabızlar, prekordium
muayenesi (apeks yeri ve prekordium aktivitesi) yapılır, üfürüm varlığında tril araştırılır. Oskültasyon; Her
dört odak dinlenerek birinci, ikinci ses tek-çift, sert-yumuşak olarak değerlendirilir, üçüncü ve dördüncü
kalp seslerinin varlığı ve nitelikleri belirlenir. Açılma sesi, klik, frotman, perikardial vuru, üfürüm gibi ek
seslerin varlığı değerlendirilir. Üfürüm duyulmuşsa; şiddeti, en iyi işitildiği yer, hangi siklusta işitildiği ve
yayılımının olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulanır.
ÇSH -U 23
Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi: Kız çocuklarında; anüs muayenesiyle anal
fissür, fistül, polipler, hemoroidlerin varlığı araştırılır. Labia majorlar kontrol edilir, gerekirse klitoris boyu
ölçülür, kuşkulu genitalya, ingunal-femoral herni varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için;
Meme, pubik ve koltukaltı kıllanması çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise
nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. Erkek çocukta; Penis ve skrotum gözlenir, gerekiyorsa penis boyu
ölçülür, testisler iki elle palpe edilerek skrotumda olup olmadığı kontrol edilir, hipospadias, epispadias,
mikropenis, inguinal herni, kuşkulu genitalya varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; pubik ve
koltukaltı kıllanması ve penis boyu ile testis hacmi (orşidometri ile testis hacmi ölçülür, orşidometri yoksa
testisin uzunluğu ile çapı ölçülür hacim hesaplanır.) çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç
puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir.
ÇSH -U 24
Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin
değerlendirilmesi: Yüz, boyun ve ektremite kaslarının gücü değerlendirilir (1-5), kas tonusu
değerlendirilerek hipotoni, hipertoni, spastisite, rijidite araştırılır. Hasta yürütülerek ataksik, spastik,
distrofik-ördekvari ve stepaj yürüyüş olup olmadığı belirlenir. Bu durumlar hakkında kısaca bilgi verilir.
Üst ekstremite (biseps, triseps, brakioradialis) ve alt ekstremite (patelle, aşil) reflekslerine bakılarak refleks
canlılığı derecelendirilir. Arttığı ve azaldığı durumlar hakkında bilgi verilir.
ÇSH -U 25
Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi:
Yüzeyel refleksler (karın derisi, kremaster, taban derisi, superfisiyal anal) ve patolojik reflekslerin (patella
klonusu, aşil klonusu, babinski) başlıcalarının muayenesi yapılır ve değerlendirilmeleri hakkında bilgi
verilir.
Duyu muayenesi; yüzeyel duyular (dokunma, ağrı ve ısı duyusu) ve derin duyulardan Romberg (pozisyon
ve derin duyu) testi değerlendirilir ve kısaca bilgi verilir.
ÇSH -U 26
Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene: Tek tek kranial sinirlerin
fonksiyonu kontrol edilir, serebellar muyene için; üst ve alt ekstremite için koordinasyon muayenesi yapılır,
tremor, atetoid, koreik, distonik ve diğer istemsiz hareketlerle, dismetri ve disdiadokinezi tanımlanır.
ÇSH -U 27
Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi: Bu dönemin nörolojik muayenesi
ayrıcalıklıdır. Bilinç, postür ve genel nörolojik muayene yanında emme, yakalama, moro vb. gibi primitif
reflekslerin nasıl aranacağı gösterilir ve kaybolması gereken aylar vurgulanır.
ÇSH -U 28
Yenidoğanın tanımlanması: Yenidoğan dönemi çok özel bir dönemdir. Yenidoğan'ın tanımı,
prematürite, postmatürite. Dubowitch, Finström kriterleri, miad hesaplaması, membran rüptür zamanı.
APGAR skoru, SGA, AGA, LGA, tanımlarının yapılması, yenidoğan muayenesinden önce yapılması
gereken temizliğin anlatılması ve sistemik muayenede dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulanması.
ÇSH -U 29
Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına
dikkat edilerek yenidoğanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle
paylaşılır.
ÇSH -U 30
Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına
dikkat edilerek sütçocuğunda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle
paylaşılır.
ÇSH -U 31
Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek büyük çocuk ve adolesanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan
patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 32
Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 33
Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 34
Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocukta ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır
ÇSH -U 35
Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek adolesanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır
ÇSH -U 36-45 Uygulamalar
ÇSH -U36
Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi: Maket üzerinde kalçada; abduksiyon
kısıtlılığı, pili asimetrisi değerlendirmesi ve Ortolani, Barlow manevrasının gösterilmesi
ÇSH -U 37
Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak
ÇSH -U 38
Periferik yayma değerlendirmek
ÇSH -U 39
Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak
ÇSH -U40
alınması
Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak ve boğaz kültürü
ÇSH -U41
Maket üzerinde venöz kan alma ve intravenöz uygulama
ÇSH -U42
Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması (gluteal ve vastus lateralis
bölgesine)
ÇSH -U43
ÇSH -U44
Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması
Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması
ÇSH -U45
Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması
ÇSH -U46
Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi
İÇ HASTALIKLARI - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
TARİH
B GRUBU
TARİH
B GRUBU
12.10.2015
ÇSvH U1
29.02.2016
ÇSvH U23
13.10.2015
İçH U2
01.03.2016
İçH U 24
15.10.2015
ÇSvH U2
03.03.2016
ÇSvH U24
16.10.2015
İçH U3
04.03.2016
İçH U 25
19.10.2015
ÇSvH U3
07.03.2016
ÇSvH U25
20.10.2015
İçH U4
08.03.2016
İçH U 26
22.10.2015
ÇSvH U4
10.03.2016
ÇSvH U26
23.10.2015
İçH U5
11.03.2016
İçH U 27
26.10.2015
ÇSvH U5
17.03.2016
ÇSvH U27
27.10.2015
İçH U6
18.03.2016
İçH U 28
02.11.2015
ÇSvH U6
21.03.2016
ÇSvH U28
03.11.2015
İçH U7
22.03.2016
İçH U 29
05.11.2015
ÇSvH U7
24.03.2016
ÇSvH U29
06.11.2015
İçH U8
25.03.2016
İçH U 30
09.11.2015
ÇSvH U8
28.03.2016
ÇSvH U30
10.11.2015
İçH U9
29.03.2016
İçH U 31
12.11.2015
ÇSvH U9
31.03.2016
ÇSvH U31
13.11.2015
İçH U 10
01.04.2016
İçH U 32
16.11.2015
ÇSvH U10
04.04.2016
ÇSvH U32
17.11.2015
İçH U 11
05.04.2016
İçH U 33
19.11.2015
ÇSvH U11
07.04.2016
ÇSvH U33
20.11.2015
İçH U 12
08.04.2016
İçH U 34
23.11.2015
ÇSvH U12
11.04.2016
ÇSvH U34
24.11.2015
İçH U 13
12.04.2016
İçH U 35
26.11.2015
ÇSvH U13
14.04.2016
ÇSvH U35
27.11.2015
İçH U 14
15.04.2016
İçH U 36
30.11.2015
ÇSvH U14
18.04.2016
ÇSvH U36
01.12.2015
İçH U 15
19.04.2016
ÇSvH U 37
10.12.2015
ÇSvH U15
25.04.2016
İç H U37
11.12.2015
İçH U 16
26.04.2016
ÇSvH U38
14.12.2015
ÇSvH U16
28.04.2016
İçH U38
15.12.2015
İçH U 17
29.04.2016
İçH U 39
17.12.2015
ÇSvH U17
02.05.2016
ÇSvH U39
18.12.2015
İçH U 18
03.05.2016
İçH U 40
21.12.2015
ÇSvH U18
05.05.2016
ÇSvH U40
22.12.2015
İçH U 19
06.05.2016
İçH U 41
24.12.2015
ÇSvH U19
09.05.2016
ÇSvH U41
25.12.2015
İçH U 20
10.05.2016
İçH U 42
28.12.2015
ÇSvH U20
12.05.2016
ÇSvH U42
29.12.2015
İçH U 21
13.05.2016
İçH U 43
04.01.2016
ÇSvH U21
16.05.2016
ÇSvH U43
05.01.2016
İçH U 22
17.05.2016
İçH U 44
07.01.2016
ÇSvH U22
23.05.2016
ÇSvH U44
08.01.2016
İçH U 22
24.05.2016
İçH U 45
………….
26.05.2016
ÇSvH U45
…………
27.05.2016
İçH U 46
……………..
30.05.2016
ÇSvH U46
……………..
31.05.2016
ÇSvH U46
Download