FEN BİLİMLERİ TESTi

advertisement
.
TÜRKÇE TESTi
1.
Bu testte, Türkçe dersine ait 10 soru vardır.
2.
Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda TÜRKÇE bölümüne işaretleyiniz.
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanınereyeyapacaksın?
Ayvaçiçekaçmadanönce.
Meyveleriniçigeçecek
Rüzgârbaşkaçeşitesecek
Yağmurlarlaıslanacaksın.
Hâlbukinekadarsıcaksın!
2. Şair, şiirde aşağıdakilerden
hangisi için endişelenmektedir?
A)serçe
C) rüzgâr
B)yağmur
1ve2.sorularıyukarıdakişiire
göreyanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi bu
şiiri yazan şair için söylenemez?
A)Doğayakarşıduyarlıdır.
B) Hayvanlarısevmez.
C)Kaygısınıdilegetirmiştir.
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
3.
1
kibrit
kirpi
kiraz
kırpık
Yukarıdaki sözcükler sözlük
sırasına göre dizildiğinde
hangisözcüksondanikincisıradayeralır?
A) kibrit B)kiraz
C)kırpık
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4. Aşağıdaki cümlelerden han-
6. 1.Aslıkedileriçokseviyor.
gisinde virgül kaldırılırsa
cümleninanlamıdeğişir?
2. Yarın havanın yağmurlu
olacağınısöylediler.
A)Anneler, babalar çocuklarındanhepşikâyetçiler.
3. Otobüsteki yolcular paniğekapıldı.
B) Yaşlıteyze,anlattıklarımı
anlamadı.
4. Merdivendendüşmüş,kolunukırmış.
C)O,okulunbahçesindeseni
bekliyor.
Numaralanmışcümlelerinhangilerinde aldığı ekle anlamı
değişensözcükkullanılmıştır?
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
7.
5. Aşağıdakisözcüklerdenhangi
ikisiarasındakianlamilişkisidiğerlerindenfarklıdır?
A)Anlam-mana
C)Kalın-ince
2
a) Daha
sonra
1. birlikte
topoynadılar.
b) İlkönce
2. evdençıktı.
c) Sonunda
3. arkadaşlarıyla
karşılaştı.
Bu olayların, oluş sırasıyla
doğru eşleştirmesi aşağıdakilerdenhangisidir?
A)c-1/a-2/b-3
B) b-2/a-3/c-1
C)a-1/b-2/c-3
B) Soru - sual
B) 1 ve 4
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8.
1. bir
2. bin
4. bilsende
10. 1.Hizmetçi bugün işe baş-
3. bilene
layacak.
2.Çokkırıcıbirinsanoldun
sen.
5. danış
Numaralandırılmış sözcüklerleoluşturulananlamlıve
kurallı cümle aşağıdakilerdenhangisindeverilmiştir?
B) 1 - 3 - 5 - 2 - 4
3. Hüzünlü günleri hatırlamakistemiyorum.
Numaralanmışcümlelerinhangisinde aldığı ek nedeniyle
anlamı değişen sözcük bir
adınitelememiştir?
C) 2 - 5 - 4 - 1 - 3
A) 1
A) 2 - 4 - 1 - 3 - 5
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisindevarlığındurumununiteleyen bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Sıcak çay boğazıma iyi
geldi.
B)İkiöğrencisınavagirdi.
C)Üzerinetemizgömlekgiyermisin?
3
B) 2
C) 3
MATEMATİK TESTi
1.
Bu testte, Matematik dersine ait 10 soru vardır.
2.
Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda MATEMATİK bölümüne işaretleyiniz.
1. Onlar basamağı 7 olan 3
3. Ece IX yaşında. Ablası
basamaklı,enbüyükçiftdoğalsayının21eksiğikaçtır?
Ece‘denXIyaşbüyükolduğuna göre Ece’nin ablası
kaçyaşındadır?
A)987
B)967
A)XI
C)957
B)XX
C)XXI
2. 28 sayısından başlayarak
4. 130’ayuvarlananenküçük
yedişerritmiksayarkensöylenen8.sayınınonlarbasamağındakirakamınbasamak
değerikaçtır?
A)70
B)77
sayıile140’ayuvarlananen
büyüksayınıntoplamıkaçtır?
A)270
B) 269
C)80
C) 139
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
5. Bir çıkarma işleminde fark
7. 148 +207+ ABC = 568
17’dir. Eksileni 9 artırırsak
yenifarkkaçolur?
A) 22
B) 26
C) 29
YukarıdaverilentoplamaişleminegöreA+ B +Ctoplamıkaçtır?
A) 3
B) 4
C) 6
8. Nilay kartonlardan 2 kare
prizma,1üçgenprizmayapmak istiyor. Bunun için gerekli malzemeler aşağıdakilerdenhangisidir?
A)2kareselbölge,2üçgenselbölge,7dikdörtgenselbölgeşeklindekartonlar.
B) 4 karesel bölge, 2 üçgenselbölge,11dikdörtgensel bölge şeklinde
kartonlar.
C)3 karesel bölge, 2 üçgenselbölge,7dikdörtgensel bölge şeklinde
kartonlar.
6. 250 sayısından 1 düzinenin
3 katı olan sayı çıkarılıyor.
Bunagöre,eldeedilensayı
kaçolur?
A) 226
B) 224
C) 214
5
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
9. Birdaraçıilebirgeniş
açınıntoplamı160dir.
Buna göre dar açı en
fazlakaçdereceolabilir?
A)69
B)91C)60
10. Sevgi500sayfalıkkitabından,hergün78sayfaokuyor.3günsonundakitabıbitirmesi için kaç sayfa daha
okumasıgerekir?
A) 266
B) 234 C) 422
6
FEN BİLİMLERİ TESTi
1.
Bu testte, Fen Bilimleri dersine ait 10 soru vardır.
2.
Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda FEN BİLİMLERİ bölümüne işaretleyiniz.
2.
1. Servet gözü bağlı ve burnu
açıkkenportakalvemandalinanın tadını almaktadır.
Gözleriveburnukapalıyken
portakalvemandalinayıbirbirinekarıştırmaktadır.
Cisimlerin.......................,
.......................,.......................
olmagibiözellikleriniderimizilealgılarız.
Yukarıdaki ifadeyi tamamlayacaksözcükleraşağıdakilerin
hangisindedoğruverilmiştir?
Bu olayın nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A)Kokuiletatalmabirlikte
çalışır.
A)Pürüzsüz,soğuk,yumuşak
B) Besinlerin tadını almak
içindilimiztekbaşınayeterlidir.
B) Sert,tatlı,düz
C)Sivri,pürüzlü,ekşi
C)Burnun tat almada etkisi
yoktur.
Hareketyönü
3.
1
2
3
Elçinuzaktankumandalıarabasını ok yönünde hareket
ettiriyor.
Hangi ok yönünde kuvvet
uygularsa araba yavaşlar?
A) 1
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
7
B) 3
C) 2
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
6. Sesileilgili,
4.
Görseliverilenmaddeileilgili;
I. Camları saydam haldedir.
II. Saplarıopaktır.
III. Çerçevesirenksizdir.
ifadelerindenhangileridoğrudur?
A)I,IIveIII
B) IveII
C)YalnızI
I. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
II. Müzikçalarınsesiaçıldığında,sesinşiddetiarttırılır.
III. Megafon sesin şiddetini
arttırır.
ifadelerindenhangileridoğrudur?
A) IIveIII
B)I,IIveIII
C)IveIII
5.
Bazıkatımaddelerküçük
taneliolduğuiçinakıcı
özellikgösterirler.
7. Aşağıdakilerdenhangisican
lıların ortak özelliklerinden
değildir?
Aşağıdakilerden hangisi verilenbilgiyeuygunbirörnek
olamaz?
A) Tuz
B)Kum
C) Su
8
A) Solunum B)Üreme
C)Besinüretme
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8.
10.
Bitkilersonbaharaylarında
yapraklarını
döker.
Yukarıda bahsedilen olayın
nedeniaşağıdakilerdenhangisidir?
A) Solunumyapmak
B) Boşaltımyapmak
C)Üremek
Budurumşemsiyekumaşının...
.......................................... özelliğinden
kaynaklanmaktadır.
9.
Görseliverilenseskaynağıile
aşağıdaki ses kaynaklarından
hangisininçeşidiaynıdır?
A) Keman
B)İnsan
C)Gökgürültüsü
Görseldekiçocuklar,yağmurdankorunmakiçinşemsiyekullanmaktadır.
9
Yukarıdakicümledeyeralan
boşluğaaşağıdakilerdenhangisiyazılmalıdır?
A)sudabatmama
B) suyugeçirmeme
C)sudayüzme
HAYAT BİLGİSİ TESTi
1.
Bu testte, Hayat Bilgisi dersine ait 10 soru vardır.
2.
Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda HAYAT BİLGİSİ bölümüne işaretleyiniz.
1.
Suat
Dersaralarındasınıfımızı havalandırmamızıhatırlatır.
Merve
2. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki
Merdivenlerden
koşmadanteneffüse
çıkar.
davranışlardan
yapmaz?
hangisini
A)Aldığıürününsonkullanmatarihinebakar.
B) Aldığı ürünün garanti
belgesi olmasına dikkat
eder.
Nil
Yazı tahtasına teneffüslerde hep resimçizer.
C)Aldığı ürünün pahalı olmasınıister.
Yukarıdaki öğrencilerden
hangilerininyaptığıdavranışlardoğrudur?
A)Suat-Nil
B) Suat-Merve
C) Merve - Nil
3. “Bir yerin kuşbakışı görünü-
mününkağıtüzerineölçeksiz
çizimidir"diyenFaruk,aşağıdakilerdenhangisinintanımını
yapmıştır?
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
10
A)Adres
B)Kroki
C)Yönler
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4. "Damlayadamlayagölolur"
atasözününbizlereanlatmak
istediğinedir?
A)Suyun birikmesi sonucu
göloluşur B) Yaşantımızadikkatetmemizgerektiğini
C)Tasarrufluolmayı,bilinçli
tüketiciolmamızı
6. I. Ailelerarasındafarklılıklarınınolmasıdoğaldır.
II.Bütünailelerözelgünlerindeaynışeyleriyaparlar.
III.Aileiçikararlarınhepsinde bizim de fikirlerimiz
alınmalıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden
hangileridoğrudur?
A)I-II
B)I-III
C)II-III
5."Ezgi, Aslı’dan saç tokasını
birgünlüğüneistemiştir.Ezgi
birgünsonraAslı’danaldığı
tokayı teşekkür ederek geri
vermiştir." Buna göre Ezgi
için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)Ödünç aldığı eşyayı zararvermedenkullanıyor.
B) Başkasınıneşyasınıizinistemedenalıyor.
C)Ödünç aldığı eşyayı zamanındateslimediyor.
7. Yönümüzübulmakiçinaşağıdakilerdenhangisinebakmayız?
11
A) Bulutlara
B)KutupYıldızına
C)Karıncayuvalarına
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8. Hangisisadeceişitseliletişim
10. Aşağıdakilerdenhangisi
aracıdır?
Atatürk’ünönderliğinde
yapılmamıştır?
A)Radyo
B) Televizyon
C)Gazete
9. Aşağıdakilerdenhangisievde
tehlikeoluşturabilir?
A)Sandalyeye çıkıp dolap
üzerinetırmanmak.
B) Elektrikli ev aletlerinden
uzakdurmak.
C)Kesicialetlerleoyunoynamamak.
12
A)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
B) Kadınlara seçme ve seçilmehakkınıntanınması
C)Anıtkabir’ininşaedilmesi
.
Download