Erzurum`da Binalarda Enerji Verimliliği Teşviği Projesi

advertisement
“Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki –
Erzurum İlinde Uygulama”
Projesi
Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji
Eylem Planı Ön Çalışması
Proje Kapanış Toplantısı
Bülent CİNDİL, Makina Mühendisi
Erzurum, 03 Kasım 2014
Erzurum - 2004
Süreç - Başlangıç
 Federal Almanya Cumhuriyeti İle
Türkiye Cumhuriyeti arasında nota
teatisi yoluyla akdedilen projeye
ilişkin antlaşma 31.07.2002 tarihinde
imzalanmış, 24832 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Proje Ortakları
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı – Elektrik İşleri Etüt İdaresi
(EİE)
• Erzurum Büyükşehir Belediyesi
• Alman Teknik İşbirliği Kurumu (gtz)
Oluşum Nedenleri - Türkiye

Avrupa’da normlarda standartlaşmaya gidilmesi,

Türkiye’de özellikle ısınma için artan enerji ihtiyacı,

Artan tüketim talebinin yeni santrallerle ve kaynaklarla
karşılanması yerine tasarruf ederek eldeki kaynakların
bilinçli ve verimli kullanılması gerekliliği,

Binalarda enerji tasarrufu ile ilgili daha önce uygulanan
projelerin olumlu sonuçlar vermesi,

Dünyadaki karbondioksit (CO2) ve kükürt dioksit (SO2)
emisyonlarının yükselmesine karşı önlem alınması gerekliliği
Oluşum Nedenleri- Erzurum
Şehrin coğrafi ve iklimsel durumu,
Hava kirliliği ve toplum sağlığı,
Halkın sosyoekonomik durumu,
Binalarda enerjinin hatalı kullanımı ve
tasarım eksikliği,
 Enerji yönetim sistemi eksikliği




Kömür Tüketimi
Fuel-Oil Tüketimi
Odun Tüketimi
: 350.000 Ton/yıl
: 25.000 Ton/yıl
: 10.000 Ton/yıl
Erzurum - 2004
: 50.000.000 US$/yıl
: 1.453 US$/yıl
Isınma Maliyeti
GSMH Payı
Kişi Başına Düşen
Yıllık Isınma Maliyeti
:
138 US$/yıl
Erzurum’da GSMH’nın %10’u
ısınma giderleri için harcanmaktadır.
Erzurum - 2004
Üst Hedef : Türkiye’de artan enerji
ihtiyacının ve tüketiminin ulusal
enerji politikasına göre aşağı çekilmesi.
Kalkınma Hedefi : Enerji yönetimi bilincinin, yapılacak
Birlikte çalışma ve iş bölümü ile resmi kurumlarda ve özel
Sektörde arttırılması. Ayrıca, yapılan çalışmalar ile yerel
Yönetim birimlerinin kaynakların dengeli tüketimi ve çevre
Koruma konusunda sorumluluk almasının teşvik edilmesi.
Proje Hedefi: Binalarda özgül enerji tüketimini
azaltmak için alınan önlemlerin Belediyelerde,
Resmi Dairelerde ve özel işyerlerinde ve bina
sahipleri tarafından uygulanması.
 Projenin Başlangıcı
 Proje Süresi
 Proje Büroları
: Kasım 2002
: 36 ay
: Ankara, Erzurum
 Pilot bölge Erzurum’da enerji verimliliği planının
geliştirilmesi,
 Üç örnek projenin planlamasının yapılması ve uygulama
sonuçlarının yaygınlaştırılması,
 Erzurum’daki mühendis ve mimarların konu ile ilgili eğitilmesi
ve bilgilendirilmesi,
 Erzurum’da Enerji Tasarruf Merkezi’nin kurulması ve teknik
altyapısının oluşturulması,
 Halkta enerji tüketimine dair davranış biçimlerinin
değiştirilmesi
Örnek(Demo) Projeler
 Atatürk Üniversitesi 30 No’lu Lojman, Erzurum
Şehir Merkezi
 Feridun DİLEK Evi, Dadaşköy
 Cansever Yapı Kooperatifi, Kayakyolu, Yenişehir
Fotoğraflar Kaynak: Binalarda Enerji Etkinliği’nin Teşviki Projesi Sonuç Raporu, 2005
Örnek(Demo) Projeler –
Tasarruf Oranları
Bina Adı
Tasarruf Oranı
AÜ 30 No’lu Lojman
%51,7 (Detaylı ölçülen
ve 29 No’lu Lojmanla
kıyaslanan)
Feridun Dilek Evi
%37 (Ölçülen)
Cansever Yapı Kooperatifi
%35 (Hesaplanan)
Fotoğraf Kaynak: http://www.ahlborn.com/Kategorie/Geraete/Geraete-Uebersicht/1.html
Eğitimler
Bina Tipoloji Çalışmaları
 Erzurum genelinde
seçilen bina tipleri için
detaylı etüt çalışmaları,
 Binalar için enerji
verimliliği önerileri,
 Binaların mevcut
durumdaki tüketimleri
ve enerji verimli hale
getirildikleri durum
arasındaki tasarruf
miktarının
hesaplanması.
Enerji Danışmanlık Merkezi
T.C. ÇŞB - İklim Değişikliği
Ulusal Eylem Planı
AMAÇ B1. BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN
ARTTIRILMASI
 HEDEF B1.1. 2023 yılında en az 1 milyon konut ile
toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki
ticari ve kamu binalarında standartları sağlayan ısı
yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması
 HEDEF B1.2. 2017 yılına kadar bütün binalarda,
Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ve
diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin etkin olarak
uygulanması
 HEDEF B1.5. Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde,
yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve
2023 yılına kadar %20 azaltılması
T.C. ÇŞB - İklim Değişikliği
Ulusal Eylem Planı
AMAÇ B3. YERLEŞMELERDEN
KAYNAKLANAN SERA GAZI
EMİSYONLARININ
SINIRLANDIRILMASI
 HEDEF B3.1. 2023 yılına kadar yeni
yerleşmelerde yerleşme ölçeğinde sera
gazı emisyonunun (pilot olarak seçilen
ve sera gazı emisyon miktarı 2015 yılına
kadar belirlenen) mevcut yerleşmelere
göre en az % 10 azaltılması
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Bülent CİNDİL
Makina Mühendisi
Telefon: 0 532 373 0409
E-posta: [email protected]
Sunumda kullanılan yazılı ve görsel malzemeler “Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki –
Erzurum İlinde Uygulama” Projesi kapsamında hazırlanan sonuç raporu ve rapor eklerinden
alınmıştır.
Download