Slayt 1 - Engin Mühendislik Yenilenebilir Enerji Sistemleri

advertisement
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE
ISI YALITIM MEVZUATLARI
RESMİ GAZETE:
02.05.2007/26510
05.12.2008/27075
14.04.2008/26847
09.10.2008/27019
•ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ENERJİ
İş yapabilme kabiliyetidir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün
vermeden, enerjiyi tasarruflu kullanmaktır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
02 MAYIS 2007 TARİH VE 26510 SAYILI RESMİ GAZETEDE
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU KANUNLA
BAKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖREVLER:
-Enerji Verimliliği Kanununun 7/ç-d maddesi gereği Binaların enerji
performans sınıfını belirleyecek olan Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği Bakanlığımızca hazırlanmış, 05 Aralık 2008 tarih ve
27075 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
-Enerji Verimliliği Kanununun 16 ncı maddesi gereği Merkezi Isıtma
Sistemli Binalarda Gider Paylaşımını düzenleyecek Merkezi Isıtma
ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış, 14
Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin Amacı;
Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması.
Enerji İsrafının Önlenmesi.
Çevrenin Korunmasına İlişkinin Usul ve Esaslarını Düzenlemek.
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
KURGUSU
Binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre;
MİMARİ PROJE TASARIMI
•İmar ve ada parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma,
doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede
tutulur.
•Mimari uygulama projesi ve sistem detayları ısı yalıtım raporu
ile uyumlu olmalıdır
•Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı araştırılmalıdır.
•Bina içerisinde sürekli kullanılan yaşam alanları, güneş ışığı,
ısısı ve doğal havalandırmadan en uygun faydalanılacak şekilde
yerleştirilir.
•Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını
olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez
ISI YALITIMI ESASLARI (Bina)
•Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına
uyulacaktır
•Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğuna
dikkat edilecektir
•TS 825 standardına uygun yetkili makine mühendisi
tarafından "ısı yalıtımı projesi" hazırlanacak olup, yapı ruhsatı
verilmesi aşamasında tesisat projeleri ile birlikte ilgili
İdarelerce istenir.
2000 yılından önce yapılmış bina stoku, sadece geçerli inşaat standartları açısından
karşılaştırıldığında bile bugünkü yönetmeliğe göre en az iki misli enerji
harcamaktadır.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü , binalardaki enerji verimliliği potansiyelini
yaklaşık %35 olarak açıklamıştır.
ISI YALITIMI ESASLARI (Mekanik Tesisat)
Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi
enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan;
•- borular,
•- kollektörler ve bağlantı malzemeleri,
•- vanalar,
•- havalandırma ve iklimlendirme kanalları,
•- sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri,
•- yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları,
•ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile
iç ortam sıcaklığı arasında 5 C’den fazla fark ve yüzeyde
yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılır
ISITMA SİSTEMLERİ
•Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır
•Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım
alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma
sistemi yapılır
•Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine
sahip gaz yakıt kullanılan binalarda bağımsız bölümlerde veya
müstakil binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre
ekonomizerli cihazlar kullanılır
•500 kW ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldığı
sistemlerde su yumuşatma veya şartlandırma veya her iki sistem
birlikte kurulur
ISITMA SİSTEMLERİ
Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binaların bağımsız bölümlerindeki
hacimlerinde sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya
dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanları kullanılır
•Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya
sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına
bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır
•Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı
kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nca yayımlanan 5/6/2008 tarihli Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak
Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğe göre 2 yıldız (**)
verim sınıfından daha düşük olamaz
• Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam
sıcaklığı 15 C° altına düşmeyecek şekilde tedbir alınır
SICAK SU SİSTEMLERİ
•Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2000 m2’nin üzerindeki
oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici
binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin
planlanması şarttır
OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ
•Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma kontrolü için otomatik kontrol
sistemleri tesis edilir
•Merkezi ısıtma, iklimlendirme ve/veya soğutma sistemine sahip
binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla
donatılır
•Merkezi ısıtma sistemine sahip konut olarak kullanılan binalarda
cihazlar, en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompanzasyonu yapacak
otomatik kontrol sistemleri ile donatılır
•10.000 m2’nin üzerinde olan ve merkezi ısıtma, soğutma,
iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemleri birlikte bulunan
binalarda bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi tesis edilir
•Yeni yapılacak binalarda aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su
ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sağlayacak
tasarımlar yapılır ve buna uygun ölçüm ve izleme sistemleri tesis edilir
AYDINLATMA SİSTEMLERİ
•Gün ışığından azami derecede faydalanılacak
•Genel aydınlatmada kullanılacak lambaların özellikleri
yönetmelik ekinden seçilecektir
•Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan
mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik
olarak devreye girmemesi gerekir
•Enerji tüketimi yüksek lambaların genel aydınlatma amaçlı
kullanılmaması esastır
•Konut harici binaların elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili
yönetmeliklere uygun olarak merkezi ve/veya lokal düzeyde güç
kompanzasyonu yapılır
Y.E.K., ISI POMPASI, KOJENERASYON
SİSTEMLERİ
•Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı 20.000 m2 nin
üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su,
elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen
karşılanması amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” kullanımı hava, toprak
veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem
çözümleri tasarımcı tarafından proje aşamasında analiz edilir.
Bu uygulamalardan biri veya bir kaçı binanın maliyetinin en az %10 una karşılık
gelecek şekilde yapılır.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ
•Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken BEP-TR kullanılır.
•Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir
•Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından
hazırlanır
•Yapı Kullanım İzin Belgesinin ekidir.(Resmi Gazete:
20.04.2011/27911)
•Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere
asılır
Yeni binalarda 01.01.2011 tarihi itibarıyla
Mevcut binalarda 02.05.2017 tarihine kadar
Enerji Kimlik Belgesi alınması zorundadır.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ
-İlgili yazılım BEP-TR Genel Müdürlüğümüz
bünyesindeki serverlar üzerinden yetkililer
tarafından kullanılacaktır.
18.04.2012 TARİHLİ VERİLERDİR.
• Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni
binalara ruhsat verilmeyecek,
• Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin
çoğunluk kararı yeterli olacak,
• Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak,
• Merkezi Isıtma Sistemli binalarımızda ısı kontrol cihazları
kullanacağız,
• Kendi ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli
kojenerasyon sistemi kullanımı özendirilecek
• MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERİNDE
ISINMA VE SICAK SU GİDERLERİNİN
PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kullanımı zorunlu hale getirilen ‘Isı Kontrol ve Ölçüm
Ekipmanları’ ile merkezi sistemle ısıtılan binalarda her bağımsız
bölüm;
daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketecek,
kullandığı kadar enerji ücreti ödeyecektir.
Isınma verimliliği ve adalet ön plana çıkarılacak
02.05.2012 tarihi itibariyle hem mevcut hem de yeni binalar
için başlayacaktır.
Isıtma ve sıhhi sıcak su
tüketimlerini ölçmek için mahaller
ölçüm ekipmanları ile donatılır.
Termostatik vana, ısı ölçer, ısı
sayacı, sıcak su sayacıPaylaşım belgelerini;
•Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Ölçüm
Şirketleri,
•Bina sahibi, yöneticisi, yönetim
kurulu enerji yöneticisi
düzenleyebilir.
Merkezî sistemlerle bağımsız
bölümlerdeki mahal sıcaklıkları en
az 15 C olacak şekilde tedbir alınır.
• Mevcut yönetmeliğin uygulanmasıyla binalarda bulunan
merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinde enerji kullanma
veriminin %20 iyileştirilebileceği öngörülmektedir.
• Isı pay ölçerlerin bağımsız bölümlere takılmaması durumunda
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda herhangi bir ceza
öngörülmemiş ise de aksi tutumlar kanuna muhalefet
kapsamında sayılacağından ,kat maliklerinden biri veya birkaçı
tarafından açılabilecek olası davalarda mahkemece bir ceza
öngörülmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir.
• Binalarda ısı pay ölçer uygulamasına geçilmemesi durumunda
sorumluluk bina sahibi, bina yöneticisi ve yönetim
kurullarındadır.
Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren
esaslı onarım ve tadilat projelerinde Yönetmelik dikkate alınır.
Binanın;
•Merkezi ısıtma ve sıhhi tesisat projelerinin; Yönetmeliğe uygun
projelendirilmemesi durumunda yapı ruhsatı verilmez.
•Yönetmelik hükümlerine uygun projesi göre imalat yapılması tespit
edilmesi halinde eksiklikler giderilene kadar yapı kullanım belgesi
verilmez.
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
• 9 Ekim 2008 Perşembe tarihli ve 27019 sayılı Resmi
Gazetede Bakanlığımızca yayınlanan yönetmelik ile
binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji
tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve
esasları düzenlemektir.
• 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu
kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler,
bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği
uygulamakla yükümlüdürler.
Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler
dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki
binalarda uygulanır.
Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek
duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve
benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanması zorunlu değildir.
Proje zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca
TS 825 Standardında belirtilen
hesap metoduna göre yetkili
Makina Mühendisi tarafından
mimari
proje
sistem
detaylarına
uygun
olarak
hazırlanan "ısı yalıtımı projesi"
imar mevzuatı gereğince yapı
ruhsatı verilmesi safhasında
ısıtma/soğutma tesisat projesi
ile birlikte ilgili idarelerce
istenir.
Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2
kat'a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya
açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak
üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;
1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C'deki
tavsiye edilen "U" değerlerine eşit veya daha küçük olması,
2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının
%12'sine eşit veya daha küçük olması
şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede
gösterilmesi halinde, 7'nci maddede belirtilen "Isı Yalıtımı Projesi"
yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını
gösteren bir "Isı Yalıtımı Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi
bir "U" değerinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerinden daha büyük
olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır.
 Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana
dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı
hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.
Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu
kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda
kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından
daha fazla olması dikkate alınmaz.
Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon,
kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap
sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.
Projede bulunması istenilen belgeler
MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen
bilgiler bulunmalıdır.
a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı,
kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binanın Özgül Isı
Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki
örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B'deki sınırlandırılan
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek
olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.
 Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan,
taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin
eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan,
taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilir
Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün
yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve
sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.
Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim
yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.
Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde
meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen
şekilde tahkik edilir.
Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki
yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama
yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik
katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek "U"
değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde
olması sağlanmalıdır.
Ayrıca bu yönetmelikte “Kaloriferli Binalara Dair
Uygulama Esaslarıda” ilgili;
Kazan daireleri
Bacalar
Radyatörler
Otomatik kontrol
Yapılma aşamalarıda yönetmelikte tariflenmiştir.
Isı yalıtımı denetimi
MADDE 18 – (1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile
ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim
Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları
ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler;
belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve
ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır.
(2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik
sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı
safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara
uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel
idarelerine rapor verir.
2000-2008 Yılları Arasında Bina Sayıları ve
Alanlarına Göre Bina Sektörünün Gelişimi
Türkiye’de bina sayısı 1984 yılında 4,3
milyon,
2000 yılında %78 artışla 7,8 milyon,
Konut sayısı ise aynı yılların verilerine göre
%129 artışla 16,2 milyon,
2000-2008 yılları arasında alınan inşaat
izinlerine göre konutlar, ticari binalar
ve kamu binaları kapladığı alan
bakımından %56 oranında artarak 1,524
milyon m2'ye ulaşırken, sayı bakımından
ise %7 oranında artarak 8,35 milyona
ulaşmıştır.
Bu talep artışı, binalarda enerji verimliliği
önlemlerinin ivedilikle alınması gerektiğini
göstermektedir.
2020 yılında Türkiye birincil enerji ihtiyacı bugüne göre % 160
daha fazla olacak
(dünyanın 4 katı artış) Kaynak:ETKB
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI- (2011-2023)
•HEDEF B1.1: 2023 Yılında en az 1 milyon konut ile toplam kullanım
alanı 10 bin m² üzerindeki ticari ve kamu binalarında standartları
sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması
•HEDEF B1.2: 2017 Yılına kadar bütün binalarda, BEP Yönetmeliği ve
diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması
•HEDEF B1.4: 2017 Yılına kadar tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi”
verilmesi
•HEDEF B1.5: Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji
tüketiminin 2015 Yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması
•HEDEF B2.1: 2017 Yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji
ihtiyacının en az %20’sinin YEK’dan temin edilmesi
2012 AB IPA Projesi : (AB’DEN CEVAP BEKLENİYOR)
• Proje ile; Enerji Performansı Sertifika Programının etkin
uygulaması için İzleme, Doğrulama, Denetleme Merkezi
kurulması yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurumsal ve
teknik kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca;
• 1. Enerji Performansı Sertifika Programı için İzleme, Denetleme
ve DoğrulamaMerkezinin kurulması;
• 2. Ulusal Bina Stoğunun enerji performansı açısından
değerlendirilmesi için bina tipolojilerinin geliştirilmesi de
hedefler arasındadır.
• 100 Kamu Binası Projesi :(İHALE AŞAMASINDA)
• Proje, Ankara da 100 kamu binasının, enerji etütlerinin
yapılması;
enerji verimlilik düzeylerinin tespit edilerek enerji kimlik
belgelerinin düzenlemesi ve bu raporlara dayanarak enerji
verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Proje ile
kamu binalarının enerji etkin hale getirilmesi için model
oluşturmasını sağlamak, Coğrafi bilgi sistemi tabanlı bina
envanteri için bir veri katmanı oluşturmak, ülkemizde bina
envanterinin nüvesini hazırlamak amaçlanmaktadır.
• Kalkınma Bakanlığı onayı tamamlanmıştır. 2012 yılı yatırım
programında yer almaktadır. İhaleye çıkılmak için makam onayı
beklenmektedir.
GEF-5 (UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı) :
• Projenin Genel Amacı: Projenin genel amacı, ekonomik kazanç
sağlamak, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak ve enerji
arzının güvenliğini sağlamak için Türkiye’de Yerel Yönetimlerde enerji
verimliliğinin arttırılmasıdır.
• Genel Hedef: Yerel Yönetimlerin enerji verimliliği konusunda
duyarlılığını artırarak, enerji verimliliği sağlayan projelerin
uygulanması amaçlanmaktadır.
• Özel Hedefler: İki Belediyenin yolu, elektriği, suyu ve çevre
düzenlemesi ile binalarının enerji verimli hale getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Türk-Japon İşbirliği projesi (JICA-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı):
• Proje ile; Binalarda Enerji Verimliliğinin artırılmasına yönelik ar-ge
çalışmaları yapılabilmesi ve bunların uygulanması ve Türkiye ile ortak
ülkelerde inşaat ve yapı alanında enerji verimliliğinin geliştirilmesi
konusunda teknik alt yapının geliştirilmesine katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
- JICA Türkiye temsilcisi bayan Nakanishi Mizuho Bakanlığımızı 9 Mayıs
2011 de ziyaret ederek yapılacak projenin detayları hakkında çalışmalar
yapılmıştır. Planlanan iş akışı ile;
• 2012 yılı 100 kamu binasına destekte bulunmak için 3. Uzman
grubun
gelmesi,
• -2012 sonu kamu binalarında oluşacak ekonomik destek modelinin
taslak olarak hazırlanması,
• -2013 yılı başlangıcı oluşan ekonomik modelin pilot bölgelerde
denenmesi, beklenmektedir.
İngiltere Hükümeti Refah Fonu ve British Council ile Yapılan Proje;
Ücretsiz yazılım ile farkındalık yaratma projesi : (TAMAMLANDI)
- Bütçesi yaklaşık 120.000 TL olup tamamı hibe programıdır.
- Proje ile 2017 yılına kadar mevcut binaların Enerji Performans Belgesi
almasına yönelik kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve Halk tarafından internet
ortamında kullanılabilecek bir bilgisayar programının hazırlanması ve Çevre
veŞehircilik Bakanlığı web sayfası üzerinden kullanıma açılması ile vatandaşın
kendi oturduğu binalarla ilgili çok basit ve temel bilgiler girilmesi suretiyle;
kendi binasının “Enerji Performans Bilgisi”ne ulaşabilmesi ve iyileştirme
önerilerini görebilmesi amaçlanmaktadır.
- 20 ilden Bakanlık il temsilcileri katılımı ile 2 günlük bir eğitim sonrası başarılı
olan 7 pilot il seçilmiş; bu illerde projenin tanıtmak ve daha fazla kitleye
ulaşmak için etkin işbirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla Paydaş Toplantıları
yapılmıştır. Sonrasında yine 7 pilot ilde Kamuoyu Bilgilendirme Toplantıları
yapılarak proje tamamlanmıştır.
-Projenin 81 ilde tanıtılması için çalışmalar devam etmektedir
İlginiz için
teşekkürler….
Download