3 Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı (BSBEEP

advertisement
ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013
Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı (BSBEEP)
Samsun
ve
Tekirdağ
Büyükşehir
Belediyeleri
tarafından
uygulanmakta olan Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği
Projesinin amacı yerel yönetimlerin ve kurumların kapasitelerini
güçlendirerek bölgede ortaklıklar ve işbirliği programlarının
güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Yerel ve küresel ölçekte çok
önemli etkileri olan binalarda enerji verimliliği sektöründe yerel
yönetim ve kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi oldukça
önemlidir.
Proje ile ulaşılması hedeflenen gruplar başta Belediyeler (teknik
hizmet departmanları, finansal destek hizmetleri), üniversitelerin
konu ile ilgili bölümleri, laboratuvarları, belediyeye hizmet verenler
(yönetsel ve teknik personel), enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar
yürüten firmalar, uzman gazetecilerdir.
Projenin çıktıları finansal açıdan başta kentin kolektif kuruluşları
(örneğin ticaret odası, mühendis odaları, sendikalar, finansal
kuruluşlar) olmak üzere belirli meslek grupları (yapı malzemesi
üreticileri, inşaatçılar), enerji ile ilgili kurum ve kuruluşlar (elektrik
dağıtıcı şirketler, ESCO’lar), inşaat şirketleri, genel kitle (potansiyel
yatırımcılar, vatandaşlar) üzerinde etkili olacaktır.
Projenin beklenen sonuçları arasında; binalarda enerji verimliliği ile
ilgili organize bilgi paylaşımı ve bilginin Karadeniz Bölgesine
sistematik olarak yayılmasının sağlanması, doğru bilginin toplanması
ve özellikle belediye binaları ve belediye düzeyinde enerji tüketimi
müdahale alanlarında güvenilir analizler yapılması, enerji verimliliği
konularında kısa ve orta dönemli planlama yapabilmek için güvenilir
temel bir çalışma yapılması vardır. Bunun yanında hedef grupların
eğitimi, geniş kitlelerin farkındalığının arttırılması beklenmektedir.
AB proje yönetimi konusunda üye olmayan ülkelere de bilgi transferi
yapılmaktadır.
BSBEEP projesi hakkında daha fazla bilgi için :www.bsbeeb.com
3
Black Sea Building Energy Efficiency Plan - BSBEEP
GA1.2:
Avrupa Birliği, Ulusal Ve Yerel Düzeyde Binalarda
Enerji Verimliliği İle İlgili Hibe Programları,
Finansal Fırsatlar Ve Girişimler Hakkında Bilgi
Toplanması
Ve
Proje
Ortaklarının
Yerel
İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Değerlendirilmesi
Güncel Finansman Planları Ve Kaynaklar
Karadeniz Havzası’nda her biri farklı özelliklere, hedeflere, avantajlara ve
dezavantajlara sahip bulunan farklı finansman planları portföyleri vardır. Binalarda
enerji verimliliğini teşvik etmek için yapılan tüm çabalara ragmen, Karadeniz
Havzası’nda enerji talebi olumlu anlamda artmaktadır. Bu nedenle, hem altyapı
gelişimlerine hem de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlara ihtiyaç
artacaktır. Bütçe kaynaklarının sınırlı kullanılabilirliği ve belediyelerin
borçlanmasında kalan sınırlamalar ile enerji sektöründeki yatırımlara özel sektörün
katılımı ve enerji verimliliği hizmetlerinin ticarileştirilmesi; kapasite geliştirme,
politika reform ve özel oyuncuların katılımı ile kamu sektörü projeleri için yeterli
şartları sunabilecek olan özelleştirilmiş finansman programlarının geliştirilmesi ile
iyileştirilebilir. Aynı zamanda, IFI’nin belirgin biçimde karbon ayak izlerini izlenmesi
ve rapor etmesi sayesinde azaltılmış CO2 emisyon pazarı özellikle sürdürülebilir enerji
projeleri için finansman durumunu etkileyebilir.
Son olarak, yukarıda belirtildiği gibi, enerji taşıyıcıları için maliyet düzeylerinin
altında belirlenen tarifelerden kaynaklanan piyasa bozulmaları sebebiyle enerji ve
enerji verimliliği yatırımları gecikebiliyor. Piyasa bazlı enerji fiyatlarına geçişi
yapmak suretiyle etkin kılınacak yerleşik enerji verimliliği teşvikleri ile böylesi mali
engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca, ESD’nin enerji verimliliği
yatırımlarıyla enerji verimliliği gelişmelerini destekleyen fonlar ile teşvik edilmesine
gerekir.
BSBEEP programı, işbirliği programlarının yanı sıra AB yapısal ve bağıntılı fonları
gözden geçirmiştir. Bu rapor ulusal ve bölgesel düzeyde bölge ülkelerinin mevcut
finansal kaynakları, devlet bütçesi ödenekleri, IFI’leri (Dünya Bankası, EBRD gibi),
Küresel Çevre Fonu’nu (GEF), Avrupa için Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu
(UNECE) ve UNDP gibi Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, AB’nin Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) birimini, Green for Growth Fonu’nu, Alman Kalkınma Bankası (KfW
Kreditanstalt, KfW) gibi ikili finansal aracıları ve ticari bankaları gözden geçirmiştir.
Teknik Destek fonları hakkında daha fazla bilgi USAID, GIZ ve Avrupa Yatırım Bankası
(EIB) işbirliği ile AB tarafından kurulan Teknik Destek birimlerinden bulunabilir.
4
Download