Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

advertisement
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Fizyoloji
Öğretim Dili
Türkçe
Ön Lisans ()
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu (X)
Seçmeli ( )
Kuramsal Saat
3
Uygulama Saat
0
Dersin Amacı
Dersin Özet Ġçeriği
Ön KoĢul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Lisans ( X)
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
HEM
Ders Kodu
112
Yarıyılı
Toplam Saat
3
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
3
Fizyoloji dersinin amacı, sağlıklı insan organizmasında canlılığın
sürdürebilmesi için çeĢitli hücre, doku, ve organ sistemlerinde cereyan
eden doğal biyolojik ve metabolik olayların oluĢ biçimini, iĢleyiĢ
mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda
ortaya çıkan değiĢimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki
etkileĢimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı
klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden
olduğu biyolojik sistemin doğal iĢleyiĢinde bu fonksiyonlarda ortaya çıkan
aksaklıkları kavramasını sağlamaktır.
Lisans düzeyindeki bir sağlık alanı öğrencisinin canlı organizmada
hastalık sürecine bağlı olarak ortaya çıkan doğal biyolojik
fonksiyonlardaki bozulmayı kavrayabilmesi için sahip olması gereken
temel fizyoloji bilgilerinin kazandırılmasıdır
1) Öğrenci insan vücudunun ve organizmayı oluĢturan çeĢitli hücre, doku,
ve organ sistemlerinin iĢleyiĢini ve burada ortaya çıkan temel biyolojik
olayların mekanizmasını öğrenir
2) Hastalık halinde geliĢen patolojik süreci kavrar gerekli olan canlı
yapının sağlıklı olduğu dönemdeki doğal fizyolojik sürecin oluĢ biçimini
ve biyolojik olayların mekanizmasını kavrar
3) Hücrenin ve hücre zarının yapısı ve fonksiyonlarını; hücre
organellerinin görevlerini öğrenir hücre fizyolojisi hakkında gerekli
bilgileri edinir
4) Uyarılabilen dokuları, impuls ve aksiyon potansiyelinin oluĢum
mekanizmasını inceler; düz, çizgili ve kalp kasında gerçekleĢen kasılma
mekanizmasını ve özelliklerini öğrenir
5) Nöronların ve sinapsların yapısını ve buralarda vuku bulan impuls
1/7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
iletiminin mekanizma ve özelliklerini kavrar
6) Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin fonksiyonel yapısı ve
iĢleyiĢi hakkında bilgilenir; refleks ve organize faaliyetler yolu ile bu
sistemlerin homeostazisin sağlanmasındaki fonksiyonlarını kavrar
7) Duyu organlarının iĢleyiĢinin anlar
8) Hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal korteks ve medulla, pankreas ve
gonadlar gibi iç salgı elemanların yaptıkları hormonların vücut
fonksiyonları üzerindeki etkilerini bilir ;iç salgı sisteminin rolü ve
endokrin faaliyetini kavrar
9) Kanın görevleri ve eritosit, lökosit, trombositlerin fonksiyonlarının
inceler, sedimentasyon, hematokrit kavramlarını anlar.
10) Kan uyuĢmazlıklarının, pıhtılaĢma ve bağıĢıklık mekanizmalarını
kavrar
11) Solunum sisteminin temel fonksiyonlarını ve fizyolojik anatomisini
öğrenir.
12) Solunum mekaniğini, inspirasyon ve ekspirasyon gibi akciğer
fonksiyonu ile ilgili temel olayları kavrar; akciğer volum ve kapasiteleri
hakkında bilgi sahibi olur
13) Böbrekte metabolik atıkların eliminasyonu ve idrar oluĢumunda etkili
olan mekanizmaların ve nefronun fonksiyonel yapılarını öğrenir; Sıvı
elektrolit ve asit baz dengesinin sağlanmasında böbreğin rolünü ve
düzenleyici mekanizmaları kavrar
14) Damar sistemi ve kalp içinde kan akımının özelliklerini; nabız ve
tansiyonu belirleyen faktörleri; pulmoner ve sistemik dolaĢımı tanımlar.
15) Kalp siklusunu; kalbin özel iletim sisteminin yapısı ve kalp içi impuls
iletiminin özelliklerini bilir.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim
Elemanı
(X) Sözel Anlatım
(X) TartıĢma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Öğretim Yöntemleri
(X ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) BuluĢ Yoluyla
( ) Proje
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
-Fizyoloji; Prof.Dr. ġehvar ÇAĞLAYAN M.D. Florance Nightingale
Yayını.
Yardımcı Ders Kitabı
-Fizyoloji; GUYTON , Nobel Tıp Kitabevi Yayını
-Fizyoloji; GANONG W.F., BarıĢ Kitabevi Yayını
2/7
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
(X) Beyin Fırtınası
( ) ………………….
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
BaĢarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( X) Doğrudan DönüĢüm Sistemi
( ) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalıĢmaları
Sayısı
Katkı Payı %**
Ara Sınavlar*
1
40
Genel sınav
1
60
2
100
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan ÇalıĢması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Toplam
Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
3/7
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
1
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Hücre fizyolojisi; hücrenin bölümleri ve fonksiyonları,
nukleus ve organeller
2
Hücre fizyolojisi; hücre zarı ve fonksiyonları, osmoz
3
Uyarılabilen dokular; dinlenim ve aksiyon potansiyeli,
4
Kas fizyolojisi; kalp kası, düz kas ve çizgili kas
5
Kan fizyolojisi; Kanın görevleri, kan hücreleri ve plazma,
pıhtılaĢma mekanizması. Sinir sistemi; nöron ve sinapslarda
ileti, merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi, refleks arkı,
iĢitme ve görme fizyolojisi
6
Kan fizyolojisi
7
Kalp ve dolaĢım sistemi fizyolojisi; Kalp siklusu, kalp sesleri,
sistemik ve pulmoner dolaĢım, kan basıncı, nabız ve kan
akımı, kalbin uyarı ve ileti sistemi, EKG
8
Ara sınav
9
Solunum fizyolojisi; Solunum Sisteminin fonksiyonel yapısı,
Solunum Membranı ve Gazların Difüzyonu, kanda taĢınması.
10
Sindirim fizyolojisi; Ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda
sindirim, Gıdaların mekanik parçalanma, sindirim ve
emilimini etkileyen faktörler, Karaciğer, safra kesesi ve
pankreasın sindirimdeki rolü.
11
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
12
Endokrin Sistem Fizyolojisi; Hipofiz, troid,paratroid, adrenal
korteks, pankreas ve gonadların endokrin faaliyetleri,
bezlerin hipo ve hiper fonksiyonu
13
BoĢaltım fizyolojisi; Nefron Yapısı ve Fonksiyonları, Ġdrar
oluĢması, Klirens, Böbreklerin Asit Baz Dengesine Etkileri,
Jukstaglomeruler Aparatus ve Renin-Anjiotensin Sistemi
14
Sinir Sistemi Fizyolojisi
Hafta
Ön Hazırlık
DERSĠN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMESĠ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
01
02
03
04
05
06
07
088
5
4
4
5
5
4
4
5
098 108
118 128
138
14
15
5
4
4
1. HemĢirelik alanına özgü
güncel
kuramsal
ve
uygulamalı bilgiye sahiptir.
4/7
5
4
4
5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2. HemĢirelik alanına özgü
bilimsel ve güncel bilgiye
ulaĢabilme,
bilginin
doğruluğunu, geçerliliğini ve
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
3
5
4
5
4
3
5
5
4
3
5
5
4
3
5
5
4
3
4
5
5
3
4
5
5
3
4
5
5
3
4
5
5
5
4
3
4
5
4
3
4
5
4
3
4
5
4
3
5
3
4
4
5
3
4
4
5
3
4
4
5
3
4
güvenilirliğini
değerlendirebilme
bilgisine
sahiptir.
3. Birey, aile ve topluma
hemĢirelik
alanında
kuramsal, kanıta dayalı ve
uygulamalı
bilgileri
kullanarak,
bütüncül
bir
anlayıĢla ve sistematik bir
yaklaĢımla
bakımını
hemĢirelik
verir,
bakımın
verdiği
etkisini
değerlendirir ve kaydeder.
4.
HemĢirelik
alanlarında
etkinlik
(eğitim,
uygulama,
araĢtırma
ve
yönetim) biliĢim ve bakım
teknolojilerini kullanır.
5.
HemĢirelik
etkinlik
alanlarında insan hakları ve
onuruna
saygı
gösterip;
mevzuat, mesleki değerler ve
etik ilkelere uygun davranır.
6.
Mesleki
sorumluluk
bilinciyle sağlık ekibi ve
diğer disiplinlerle iĢbirliği
içinde çalıĢır.
7. KiĢisel ve mesleki
geliĢiminde yaĢam boyu
öğrenme yaklaĢımını
benimser.
8. KiĢisel ve mesleki etkinlik
alanlarında eleĢtirel düĢünme
becerisini
ve
bilimsel
problem çözme yaklaĢımını
kullanır
9.
Mesleki
etkinlik
5/7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
alanlarında kiĢiler arası ve
kültürler
arası
iletiĢim
becerilerini etkili kullanır.
10.Mesleki
uygulamalarını
güvenli
aktivite
ve
etkin
ve
Ģekilde
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
5
4
3
5
5
4
3
5
5
4
3
5
5
4
3
belgeler/doğru ve etkili kayıt
tutar.
11. Etik ilkelerin ve etik
kurulların eğitim uygulama
ve
araĢtırma
alanlarında
birey ve toplum için önemini
bilir.
* 1: Çok düĢük 2: DüĢük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
AKTS ( Öğrenci ĠĢ Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön
ÇalıĢma, pekiĢtirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi,
PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme ÇalıĢmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam ĠĢ
Yükü
39
13
-
3
-
13
2
26
2
26
13
1
1
5
15
1
1
Toplam ĠĢ Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam ĠĢ Yükü (saat) / Haftalık ĠĢ Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
6/7
5
15
111
3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
7/7
Download