Ekonominin Küreselleşmesi ve Dış Ticaret Teorileri

advertisement
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 572
O. KAYMAKCI
101
Ekonominin Küreselleşmesi ve Dış
Ticaret Teorileri
Özet
Ekonomin yerel ve bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir nitelik kazanmasında, çağın olayları ve bilimsel gelişmelerin önemli katkıları vardır. Günümüzde küresel
etkiye açık olmayan bir piyasa örneği bulmak neredeyse imkânsızdır. Şüphesiz
ulusal formların, uluslararası alanlarda yaptıkları ekonomik faaliyetler bu gelişmelere paralel bir biçimde şekillenebilmektedir. Bu etkileşimleri dış ticaretin pra1 tiğinde görebildiğimiz kadar teorik gelişimde de görmek mümkündür. Çalışmada
Oğuz KAYMAKCI
özellikle bu olgudan hareketle dış ticaretteki teorik gelişimle, ilkçağdan günümüze doğru etkisi yayılan ve giderek büyüyen küresel gelişmeler arasındaki etkileşim tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonominin Küreselleşmesi, Dış Ticaret Teorileri
Globalization of the Economy and Foreign
Trade Theories
Abstract
The events of the era and scientific advances make important contributions to
the economy about going beyond being local and regional, and gaining a global characteristic. Today, it is almost impossible to find a market that can be an
example in being invulnerable to global effects. Undoubtedly, the economic activities that national forms perform on international areas can be shaped in parallel to these developments. It is possible to observe these interactions in theoretical development just as much as the practices of foreign trade. The study discusses the interaction between the theoretical development in the foreign trade
and global developments which have constantly spreading and widening effects
since the ancient ages up to day.
Keywords: Globalization of the Economy, Foreign Trade Theories
1
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversite-
si İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.
Download