Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programı

advertisement
Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri ekonomi doktora
programına hazırlamak; ulusal ve uluslararası iktisadi, siyasi ve teknolojik gelişmelerin bir
bütün olarak anlaşılması amacıyla bilimsel bilgi üretmek ve çok disiplinli bir eğitim
sunmak amacını taşır.
Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programı tamamı İngilizce yürütülen bir
programdır. Dersler İngilizce olarak yapılıp, tez İngilizce yazılacağından, iyi derecede İngilizce
bilmek gerekmektedir. İngilizce seviyesinin belgelenmesi için:
- TOEFL sınavından 84 veya daha yüksek bir not almak, ya da
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) 70 veya daha yüksek bir not almak
gerekmektedir.
Başvuru Takvimi (2017-2018 Akademik Yıl Güz Dönemi)
Online Başvuru
: 22 Mayıs - 12 Haziran 2017
Mülakat Tarihi
: 15 Haziran 2017
Mülakat Saati
: 11-16.00
Mülakat Yeri
: İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Seminer Salonu
Sonuçların İlanı
: 30 Haziran 2017
Kesin Kayıt
: 21-25 Ağustos 2017
Ayrıntılı Bilgi için:
http://iktisat.istanbul.edu.tr/ingiktisat
Başvuru ve Koşulları için:
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programı İngilizce, Tezsiz olarak İkinci
Öğretim çatısı altında açılmıştır. Programın konusu Uluslararası İktisat disiplininin kapsamında
olup, uluslararası ticaret, faktör hareketleri, uluslararası finans ve açık ekonomi makro
iktisadına dair her türlü olgu, sorun ve politika meselelerine ait çalışmaları kapsamaktadır. Bu
program küresel mal ve finans hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri, politikaları
derinlemesine anlamak ve bu konularda uzmanlaşarak kariyerini ilerletmek isteyen kamu ve
özel sektör çalışanlarına yöneliktir. Program öğrencinin uluslararası ticaret ve finans
konularında bilgi birikimi sağlamasını, bu konularda kullanılan teorik-analitik çerçeve ile aşina
olmasını ve kantitatif tekniklerde yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. Programı başarı ile
tamamlayanlar küresel gelişmeleri ve politikaları kavrama ve yorumlamada yetkinlik
kazanırlar. Mezunlar bağımsız araştırma yapma becerilerini elde ederler ve karar alma
süreçlerinde etkin bir konuma gelebilirler.
Ders Planı
Zorunlu Dersler
Birinci Yarıyıl
1. Küresel Ekonominin Yükselişi
(The Rise of the Global Economy)
2. Uluslararası Makro İktisat
(International Macroeconomics)
3. Matematik ve İstatistik Tekniklere Hazırlık
(Primer on Mathematics and Statistics)
İkinci Yarıyıl
1. Uluslararası Ticaret Teorisi (International Trade Theory) veya Finansal İktisat
(Financial Economics)
2. Uygulamalı Ekonometri
(Applied Econometrics)
3. Finansal Piyasalar ve Kurumlar Ekonomisi
(Economics of Financial Markets and Institutions)
Seçmeli Dersler
1. Uluslararası Ticaret ve Çevre
(International Trade and the Environment)
2. Oyun Teorisi ve Küreselleşme
(Game Theory in Globalization)
3. Ekonomik Entegrasyon
(Economics of Integration)
4. Küresel Finans Alanında Seçilmiş Konular
(Topics in Global Finance)
5. Uluslararası Gelişme Alanında Seçilmiş Konular
(Topics in International Development)
6. Uluslararası Ticaretin Hukuki Boyutu
(Legal Aspects of International Trade)
7. Uluslararası Ticaretin İşgücü Piyasalarına Etkileri
(Trade Related Issues in Labor Markets)
8. Uluslararası Finans Merkezi Olarak İstanbul
(Istanbul as an International Financial Center)
9. Risk Yönetimi
(Risk Management)
10. Dış Ticaret Politikası
(International Trade Policy)
11.
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
(Investment Analysis and Portfolio Management)
Akademik Kadro
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Prof. Dr. Nihal TUNCER
Doç. Dr. Haluk Zülfikar
Doç. Dr. Savaş ÖKTE
Doç. Dr. Özlen HİÇ
Doç. Dr. Taner AKAN
Doç. Dr. Gelengül Koçaslan
Download