Klasik Dış Ticaret Teorisi

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT
Doç.Dr.Dilek Seymen
DEÜ.İİBF
İktisat Bölümü
Uluslararası İktisat
Uluslararası Ticaret
Açık Ekonomi Mikro İktisadı
Uluslararası Para (Finans)
(Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası vb.)
Uluslararası Ticaret Politikası
Uluslararası Ticaret Teorisi
(Reel, Pür, Soyut)
Pozitif
Normatif
(Dış ticaret politikasının amaç ve
araçları, uluslararası ekonomik
kuruluşlar, uluslararası ekonomik
entegrasyon ve etkileri vb.)
Uluslararası Parasal Teori
Açık Ekonomi Makro İktisadı
Uluslararası Parasal Politika
Uluslararası Makro İktisat Politikası
International Economics
International Money (Finance)
International Trade
Open Economy Microeconomics
(Balance of Payments, Foreign Exchange
Markets etc.)
International Trade Policy
International Trade Theory
(Real-Pure Theory)
Positive
Normative
(Aims and tools of foreign trade
policy, international economic
organizations, economic
integration, etc.)
International Monetary Theory
Open Economy Macroeconomics
International Monetary Policy
International Macroeconomic Policy
Giriş ve Temel Kavramlar






Ülkeler niçin ticaret yaparlar?
İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış
ticaretin yeri
Reel-pür-soyut ticaret teorisi
Moneter dış ticaret teorisi
Pozitif-normatif dış ticaret teorisi
Dış ticaret politikası
İlk Kent Devlet olarak Bayraklı Smyrna, Akurgal 1993.
Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar?
Uluslararası iktisadi faaliyetleri, ülke içi iktisadi faaliyetlerden
ayıran nedir?
Farklı ulusların varlığı;
-farklı ulusal paraların varlığı,
-ekonomik sistem farklılığı
-farklı dil, kültür, din ve tarihi değerler…
-gelişmişlik farklılıkları (teknoloji, vasıflı işgücü..)
-uluslararası fiyat farklılıkları
-uluslararası mal farklılaşması
 Üretim faktörlerinin ülkelerarasında mobil olmayışı bu faktörlerle üretilen mal
ve hizmetlerin nispeten mobil oluşu
 Yerli üretimin yetersizliği;
- doğal kaynakların yeryüzünde dengesiz dağılımı,
- teknik bilgi ve uzman işgücü yetersizliği

Coğrafi uzaklık ve ulaştırma masrafları

Dünya Ticareti İle
İlgili Temel
Değerlendirmeler
8
World Exports as a Percentage of World GDP
9
World Exports as a Percentage of World GDP, 19802012
10
WTO, www.wto.org, [24.09.2013].
11
12
13
Fig. 2-6: The Changing Composition of DevelopingCountry Exports
14
Source: United Nations Council on Trade and Development
15
16
17
Product Distrubution of World Trade,
1900-2011
n.e.s.: not elsewhere specified.
18
19
20
21
22
23
24
Türkiye’de İhracat ve İthalatın GSYİH
İçindeki Payı (%), 1970-2011
35
30
25
20
İhracatın GDP İçindeki Payı
15
İthalatın GDP İçindeki Payı
10
5
0
Kaynak: Dünya Bankası veritabanından alınan verilerden yararlanarak tarafımızdan
oluşturulmuştur.
Tablo 1: 19. ve 20. Yüzyıllardaki Küreselleşme Dalgası
Tablo 2: GSYİH ve Bölgelere Göre Ticaret, 2010-2012 (Yıllık Yüzde Değişim)
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2013, s.24.
Şekil 3: Dünya Ticaret Hacmi, 1990-2013 (1990=100)
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2014, s.21.
GSYH VE DIŞ TİCARETTE
YILLIK GELİŞİM GÖSTERGELERİ (%)
YILLIK İHRACAT (MİLYAR $)
YILLIK İTHALAT (MİLYAR $)
YILLARA GÖRE İHRACAT (2003-2013)
YILLARA GÖRE İTHALAT (2003-2013)
İHRACAT VE İTHALAT BÜYÜME
ORANLARI
İTHALATIN ÜLKE GRUPLARINA
GÖRE DAĞILIMI (2013, %)
İHRACATIN ÜLKE GRUPLARINA
GÖRE DAĞILIMI (2013, %)
DÖVİZ KURLARINDA GELİŞMELER
Download