İTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS BİLGİ FORMU

advertisement
İTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Dersin İngilizce Adı
Dili
Türü (Zorunlu/Seçime Bağlı)
Kodu
Ders Saati / Kredisi
Yarıyılı
Dersi Verebilecek Öğretim Üyesi Sayısı
Ön Koşulu
Anabilim Dalı/Programı
Ekonomik Küreselleşme
Economic Globalization
Türkçe
Seçmeli
IKT527
3+0
Güz
Yok
İktisat Yüksek Lisans Programı
AMAÇ
Giderek genişleyen bir küreselleşme literatürüne karşın, yapılan tartışmalarda
küreselleşmenin ne anlama geldiği ve arkasında hangi dinamiklerin yattığı konusunda bir
muğlaklık gözlenmektedir. Bu ders, küresel ekonominin boyutlarının ve küreselleşme
olgusunun gerisinde yatan temel dinamiklerin anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda,
küreselleşme sürecini yerel, bölgesel ve küresel düzeyde şekillendiren ulusötesi şirket ve
devlet stratejilerinin tartışılması önem kazanmaktadır. Bu tartışma temelinde de, küresel
ekonomi dinamiklerinin farklı sektörlerde açığa çıkış biçimleri anlaşılabilecektir.
TÜRKÇE İÇERİK
Küreselleşme kavramına giriş ve küreselleşme tartışmaları; üretim, ticaret ve doğrudan
yabancı yatırımlarda küresel eğilimler; teknolojik gelişmenin küreselleşme sürecindeki rolü;
küreselleşme karşısında ulus devletin gücü; devlet politikalarında farklılaşmalar;
küreselleşme sürecinin baş aktörü olarak ulus-ötesi şirketler; küresel üretim ağlarının
coğrafyası; devletler ve ulusötesi şirketler arasındaki pazarlık ilişkisi; tekstil ve hazır giyim,
otomobil, yarı iletken, finansal hizmetler ve lojistik&perakende sektörlerinde küresel
değişimler; küresel ekonomi içinde Türkiye ekonomisinin yaşadığı yapısal dönüşümler.
İNGİLİZCE İÇERİK
An introduction to the concept of globalization and the debates on it; global shifts in
production, trade and foreign direct investment; the role of technological developments in the
process of globalization; the power of state vis-a-vis globalization; variations in the strategies
of national governments; transnational corporations as the primary shapers of the global
economy; the geography of transnational production networks; the bargaining relationship
between states and transnational corporations; global shifts in different sectors: the textiles
and garments industreis, the automobile industry, the semiconductor industry, the financial
services industries and the logistics&retailing industries; structural changes in the Turkish
economy within the context of global economy.
KAYNAKLAR
 Dicken, P. 2007, Global Shift (Fifth Edition), Sage: London
 Gereffy,G. (ed.) 1993, Commodity Chains and Global Capitalism, Greenwood Press.
 Shaikh, A.(ed.) 2007, Globalization and the Myths of Free Trade, Routledge: Canada.
 F.Ercan, D.Gültekin-Karakaş, K.Tanyılmaz, 2008 “Türkiye'de Sermaye Birikimi,
Sanayileşme Politikaları ve Sektörel Değişimler”, Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin
85’inci Yılında Türkiye Ekonomisi içinde, Gazi Universitesi Yayınları, s. 213-252.
Download